sni­ma­te­lja HTV-a Pe­tra Mal­ba­še

Vecernji list - Hrvatska - - News -

Olu­ja u objek­ti­vu rat­nog sni­ma­te­lja

po­zi­va An­dri­ju Ma­ti­ja­ša ko­ji je bio zdes­na, pre­ma Go­lu­bi­ću. Na ža­lost, iz­gu­bio je tri voj­ni­ka. – Iz jed­ne ku­će pu­ca­li su na te mom­ke iz 4. gar­dij­ske bri­ga­de, a oni su htje­li po­što­va­ti Že­nev­sku ko­nven­ci­ju i za­ro­bi­ti ih. Čet­ni­ci pri­pu­ca­ju i po­gi­nu nam tri mla­da voj­ni­ka! Jed­nom je bi­lo 23, dvo­ji­ci 21 go­di­na – na­vo­di Mal­ba­ša i do­da­je ka­ko je to raz­log pog­nu­te Pa­uko­ve gla­ve na fo­to­gra­fi­ja­ma snim­lje­ni­ma pos­li­je na knin­skoj tvr­đa­vi ka­da su se svi ra­do­va­li, a le­gen­dar­ni za­po­vjed­nik ok­lop­ne boj­ne tri­ma maj­ka­ma mo­rao je re­ći da su os­ta­le bez si­no­va. Oko 10 sa­ti uš­li su u Knin ten­ko­vi 7. i 4. gar­dij­ske bri­ga­de ko­je su do­bi­le čast da pr­ve uđu u cen­tar, sku­pa se pe­nju na knin­sku tvr­đa­vu i pos­ta­ve hr­vat­sku zas­ta­vu. – Odva­ja­ti 4. i 7. gar­dij­sku bri­ga­du u Olu­ji ni­je mo­gu­će. Za­jed­no su kr­va­ri­li, bi­li su kao je­dan or­kes­tar – is­ti­če Mal­ba­ša. Na­kon po­di­za­nja zas­ta­ve on i Jo­ško Mar­ti­no­vić žur­no su otiš­li iz Kni­na u Split obja­vi­ti da je Knin slo­bo­dan. Po njih je iz Di­vu­lja pos­lan he­li­kop­ter na igra­li­šte Dinare. Če­ka­ju­ći ga, ot­kri­li su ka­ko je baš to­ga da­na, 5. ko­lo­vo­za 1995., bi­la za­ka­za­na utak­mi­ca iz­me­đu Vu­ko­va­ra i Kni­na za pr­va­ka Kra­ji­ne.

Go­to­vi­nin bri­fing

– He­li­kop­ter nas je do­ve­zao do split­skog he­li­dro­ma. Za­us­ta­vio sam jed­nu že­nu u autu i za­mo­lio je da nas pre­ba­ci do split­skog stu­di­ja HTV-a jer nam se žu­ri, mo­ra­mo obja­vi­ti da je Knin slo­bo­dan. Že­na nas je za­gr­li­la i rek­la: “Ako ho­će­te, vo­zit ću vas do Za­gre­ba!” U stu­di­ju je bi­la je fe­šta, svi su bi­li na no­ga­ma, gr­li­li se i lju­bi­li. Sti­pe Bo­žić mon­ti­rao je naš pri­log iz slo­bod­nog Kni­na – ka­že Mal­ba­ša, ko­ji se u Knin vra­tio već su­tra­dan ra­no uju­tro, na po­ziv ge­ne­ra­la Go­to­vi­ne. Sni­mao je, u Mar­ti­će­voj re­zi­den­ci­ji na knin­skoj tvr­đa­vi, ču­ve­ni bri­fing ko­ji je pos­lu­žio kao svje­do­čans­tvo u Ha­agu u ko­rist ge­ne­ra­la Go­to­vi­ne. Go­to­vi­na im je go­vo­rio ka­ko se tre­ba po­na­ša­ti hr­vat­ski voj­nik. – Pro­zi­vao je Iva­na Ze­li­ća, Pe­tra Ško­ri­ća i ta­ko da­lje. Mu­ha se mo­gla ču­ti dok je go­vo­rio. Ja u jed­nom tre­nut­ku ni­sam znao što da ra­dim, tre­bam li to uop­će sni­ma­ti. To­ga 6. ko­lo­vo­za pra­tio sam i pred­sjed­ni­ka Tuđ­ma­na i ci­je­lu Vla­du. Sni­mao sam ka­ko se pe­nju uz ste­pe­ni­ce i onaj poz­na­ti ka­dar ka­da Tuđ­man lju­bi hr­vat­sku zas­ta­vu na knin­skoj tvr­đa­vi. I ko­le­gi­ca Na­da Šur­jak doš­la je u Knin pa smo s pred­sjed­ni­kom i mi­nis­trom Šu­škom otiš­li u Dr­niš, pra­ti­ti onu već le­gen­dar­nu ka­vu. Bi­li su tu i Stoj­ko Vran­ko­vić i Di­no Ra­đa – pri­sje­ća se Mal­ba­ša. Na­kon obav­lje­nog pos­la nje­ga i ko­le­gi­cu Šur­jak pre­ba­ci­li su bi­je­lim pred­sjed­nič­kim he­li­kop­te­rom u Ka­šte­la i pri­log iz Dr­ni­ša obja­vi­li su u zad­njem Dnev­ni­ku. Ko­li­ko je važ­no bi­lo svi­je­tu re­ći is­ti­nu što se u Hr­vat­skoj do­ga­đa, ni­je ni po­treb­no na­gla­ša­va­ti, na­kon što su nam Olu­ju po­ku­ša­va­li pro­gla­si­ti zlo­či­nač­kom. – Mi ko­ji smo svje­do­ci tog vre­me­na ne smi­je­mo šu­tje­ti, mo­ra­mo svje­do­či­ti is­ti­nu o ju­naš­tvu i mo­ra­lu hr­vat­sko­ga voj­ni­ka ko­ji je os­lo­bo­dio na­šu na­pa­će­nu do­mo­vi­nu – po­ru­ču­je Mal­ba­ša za­hva­lju­ju­ći či­jim se snim­ka­ma is­ti­na ni­je mo­gla za­ta­ji­ti ni is­kri­vi­ti.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.