Pe­trov: Sve što ra­de SDP i HDZ vo­di pre­ma ve­li­koj ko­ali­ci­ji

Ti­me že­le za­ko­či­ti nuž­ne pro­mje­ne S Plen­ko­vi­ćem raz­go­va­rao ni­sam, on ne mo­že pro­mi­je­ni­ti HDZ

Vecernji list - Hrvatska - - Front Page - Sla­vi­ca Vu­ko­vić sla­vi­ca.vu­ko­vic@ve­cer­nji.net

Ja­ko mi je za­bav­no vi­dje­ti da je Pr­go­met, ko­ji je pre­go­va­rao s Mi­la­no­vi­ćem, iz­da­ju­ći svo­ju stra­nu, na či­joj je lis­ti bio, sa­da po­go­dan HDZ-u S Bo­žo Pe­tro­vom, pred­sjed­ni­kom Mos­ta i pot­pred­sjed­ni­kom teh­nič­ke Vla­de, raz­go­va­ra­li smo o uza­vre­loj po­li­tič­koj si­tu­aci­ji. Ka­ko uop­će funk­ci­oni­ra teh­nič­ka Vla­da u pre­diz­bor­nim uvje­ti­ma, ka­da su HDZ i Most na su­prot­nim stra­na­ma? Sve do sa­da Vla­da je funk­ci­oni­ra­la iz­u­zet­no do­bro. Me­đu­tim, HDZ kao stran­ka po­nov­no upli­će svo­je pr­ste na ru­žan na­čin. Zad­nje što su na­pra­vi­li jest da su od­bi­li naš pri­jed­log da iz­da­va­nja za po­li­tič­ke stran­ke sma­nji­mo na 90.000, a pri­hva­ti­li svoj, znat­no vi­ši iz­nos na­kon što su vi­dje­li da mi ne­će­mo odus­ta­ti. Na­kon što su na­tje­ra­ni da sma­nje da­va­nja, u jav­nost su pus­ti­li in­for­ma­ci­ju ka­ko je to nji­hov pri­jed­log. Li­ce­mjer­no i pok­va­re­no! Opet su me ra­zo­ča­ra­li. Pro­mi­je­ni­li su vo­de­ćeg čo­vje­ka, ali po­na­ša­ju se is­to. Mo­že se oče­ki­va­ti da će pri­je­po­ra bi­ti sve vi­še. Ova tr­za­vi­ca ni­je iz­me­đu mi­nis­ta­ra, već je to doš­lo od nji­ho­va Pred­sjed­niš­tva i pred­sjed­ni­ka ko­ji je na­lo­žio da se ta­ko na­pra­vi. Oči­to, oni ne zna­ju drugi na­čin, a mo­žda se i bo­je za fi­nan­cij­sku bu­duć­nost stran­ke ko­ja je op­te­re­će­na kre­di­ti­ma i zaj­mo­vi­ma. Mak­si­mal­no du­go smo po­ku­ša­va­li stva­ri rje­ša­va­ti di­plo­mat­ski, iz­me­đu če­ti­ri zi­da, šu­te­ći u jav­nos­ti, ta­ko da se sve ne­su­gla­si­ce ri­je­še me­đu part­ne­ri­ma. Upo­zo­ra­va­li smo nji­ho­ve čel­ni­ke da ne pu­šta­ju laž­ne “ofo­ve” jer nam to ne tre­ba i sa­mo na­ru­ša­va po­vje­re­nje. Vje­ro­va­li smo u na­šu Vla­du i tr­pje­li udar­ce zbog do­bro­bi­ti gra­đa­na, ali sve ima svo­je gra­ni­ce. Ka­da smo ih upo­zo­ri­li da pres­ta­nu s la­ži­ma u jav­nos­ti, zna­te što mi je sa­vje­to­va­no? “Ne­moj či­ta­ti no­vi­ne!” Tko vam je to re­kao? To­mis­lav Ka­ra­mar­ko. Ka­da će­te pred­sta­vi­ti iz­bor­ni pro­gram? Pro­gram je go­tov, i usko­ro će­mo ga pred­sta­vi­ti u ci­je­los­ti. Ra­ci­ona­lan je i re­alan, ali ako ka­žem 4-5 naj­važ­ni­jih stva­ri, iz­gle­dat će kao flo­sku­le jer to go­vo­re i drugi. Pri­mje­ri­ce, ne mo­že­te go­vo­ri­ti o za­poš­lja­va­nju 150.000 lju­di a da nis­te oba­vi­li pret­pri­pre­me ko­je oni ni­su u sta­nju na­pra­vi­ti. Dr­ža­va mo­ra stvo­ri­ti ok­vir za za­poš­lja­va­nje, a oni već 20 go­di­na pro­ble­me ne rje­ša­va­ju, već ih stva­ra­ju. Vi­dim da iz­bje­ga­va­te ri­ječ re­for­ma. To je­su re­for­me, ne iz­bje­ga­vam. Op­tu­žu­ju nas da ni­smo pro­ve­li re­for­me, a ni­su nam da­li da ih pro­ve­de­mo. Re­for­me smo za­po­če­li unu­tar na­ših mi­nis­tar­sta­va. Svje­tlo da­na tre­ba­le su ugle­da­ti u ruj­nu. Ri­ječ je me­đu os­ta­lim o Ovr­š­nom za­ko­nu, Za­ko­nu o kaz­ne­nom pos­tup­ku, o gos­po­da­re- nju ot­pa­dom itd. To je sve tre­ba­lo do­ći na red, a oni su nam us­pje­li sru­ši­ti Vla­du i sa­da go­vo­re da ne pos­to­ji ni “r” od na­ših re­for­mi. Na­kon što su nas blo­ki­ra­li i šest mje­se­ci va­ra­li. Što oče­ku­je­te od iz­bo­ra? Na­dam se da gra­đa­ni uvi­đa­ju tko že­li pro­mje­nu na­bo­lje, a tko to ko­či bi­lo ka­kav po­ku­šaj sre­đi­va­nja sus­ta­va. Zbog to­ga oče­ku­jem još bo­lji re­zul­tat ne­go na proš­lim iz­bo­ri­ma. Nit­ko ne mo­že po­re- ći da Most ni­je do­nio po­zi­tiv­nu pro­mje­nu na hr­vat­sku po­li­tič­ku sce­nu i no­ve stan­dar­de ko­je svi poz­drav­lja­ju po­put do­s­ljed­nos­ti, mo­ral­nos­ti i od­go­vor­nos­ti. Što na­kon iz­bo­ra, ako opet bu­de­te mo­ra­li bi­ra­ti? Ja ne znam ko­me je go­re, na­ma što mo­ra­mo s tak­vi­ma, jer ako že­li­te pro­mje­ne, ne mo­že­te bi­ti po stra­ni, ili nji­ma za­to što zna­ju što ih če­ka. I HDZ i SDP. Zna­ju da kod nas ne­ma na­god­bi, po­god­bi, kom­pro­mi­sa. A na to­me je iz­gra­đen nji­hov sus­tav. Zoran Milanović, su­de­ći po zad­njim iz­ja­va­ma, gra­di most pre­ma Mos­tu. Sa­da je vi­dio da će mo­žda opet ovi­si­ti o Mos­tu pa je ma­lo fin. Što to me­ni zna­či? Ni­šta, ako za vri­je­me pre­go­vo­ra ka­že da jed­ni dru­gi­ma mo­ra­mo vje­ro­va­ti, a on­da me po­ku­ša­va pre­va­ri­ti. Pri­je mje­sec da­na je re­kao “Most je pro­či­ta­na pri­ča” da bi sa­da re­kao da ni­su svi lo­ši. Nu­dio vam je mjes­to pre­mi­je­ra, nis­te pri­hva­ti­li, a sa­da ste kan­di­dat Mos­ta za pre­mi­je­ra. Što se pro­mi­je­ni­lo? On me­ni u stvar­nos­ti ni­kad ni­je nu­dio mjes­ta pre­mi­je­ra. Za nje­ga je pri­hvat­lji­vo je­di­no da on bu­de pre­mi­jer. Znao sam da to ra­di s fi­gom u dže­pu i zbog to­ga je bi­lo ne­pri­hvat­lji­vo. Sa­da, ka­da sam do­bro upoz­nao kon­ku­ren­ci­ju ko­ja se vo­di is­klju­či­vo pri­vat­nim in­te­re­si­ma, ne vi­dim raz­lo­ga za­što Most ne bi dao pre­mi­je­ra. Ja znam da u Hr­vat­skoj ži­ve i ra­de spo­sob­ni­je i kva­li­tet­ni­je oso­be od me­ne i lju­di okup­lje­nih na plat­for­mi Mos­ta. Na­ža­lost, ne že­le se uklju­či­ti u po­li­ti­ku. Dok se oni ne uklju­če, lju­di po­put Jam­ba, Be­lja­ka, Plen­ko­vi­ća, Mi­la­no­vi­ća, Šu­ke­ra i eki­pe za­uzi­mat će mjes­ta ko­ja su tre­ba­la bi­ti po­pu­nje­na kva­li­tet­ni­jim oso­ba­ma. Pi­sa­lo se ka­ko je va­ša mi­si­ja sru­ši­ti i Zo­ra­na Mi­la­no­vi­ća. Mo­ja mi­si­ja je sru­ši­ti sus­tav ko­ji su oni se­bi iz­gra­di­li i us­pos­ta­vi­ti no­vi, pra­ved­ni­ji, u ko­rist lju­di ko­ji ži­ve u Hr­vat­skoj, a ne po­li­tič­kih gru­pa­ci­ja i kas­ta. Me­ne on kao oso­ba ne za­ni­ma, jed­na­ko kao što me ne za­ni­ma ni Ka­ra­mar­ko, ali ni­sam mo­gao pre­šu­tje­ti da se ne­ke te­ške, oz­bilj­ne stva­ri, ne­sa-

O Plen­ko­vi­ću On ne mo­že tran­sfor­mi­ra­ti HDZ. Ni­sam ula­zio u ana­li­zu nje­ga kao oso­be, vi­dje­li smo se sa­mo jed­nom, a raz­go­va­ra­li ni­smo ni­kad O Mi­la­no­vi­ću Pri­je mje­sec da­na je re­kao: “Most je pro­či­ta­na pri­ča”, da bi sa­da re­kao da ni­su svi lo­ši. Vi­dio je da će mo­žda opet ovi­si­ti o Mos­tu pa je ma­lo fin

gle­di­ve za Hr­vat­sku, do­ga­đa­ju u Ini. A ni­je mi ni nor­mal­no da pred­sjed­nik SDP-a o vi­še­mi­li­jun­skom bo­nu­su go­vo­ri kao o oma­ški i da se ogra­đu­je i ka­že da ga se ne ti­če to što će oso­ba ko­ja ima vi­še od 100 kaz­ne­nih pri­ja­va i tri sud­ska ak­tu­al­na pro­ce­sa bi­ti na nje­go­voj lis­ti. Ako mu je Ga­brić do­bar, su­per, ne­ka ih pos­lo­ži sve tak­ve i ne sum­njam da će iz­gu­bi­ti još jed­ne iz­bo­re. Što mis­li­te o An­dre­ju Plen­ko­vi­ću, mo­že li on tran­sfor­mi­ra­ti HDZ? Ne mo­že. Ni­sam ula­zio u ana­li­zu nje­ga kao oso­be, vi­dje­li smo se sa­mo jed­nom, a raz­go­va­ra­li ni­smo ni­ka­da. Ali, sve i da je po­li­tič­ki sve­tac i da ima moć kao Ma­hat­ma Gan­d­hi, je­dan je­di­ni je. Sus­tav u HDZ-u i SDP-u ni­je se pro­mi­je­nio. Ima­te za­jed­nič­ku Vla­du, a vi kao pred­sjed­nik Mos­ta ni­ka­da nis­te raz­go­va­ra­li s pred­sjed­ni­kom HDZ-a? Ne. Do­volj­no oni dje­lu­ju pre­ko svo­ga ko­or­di­na­to­ra. Po­ka­za­li su se i na ovom pri­jed­lo­gu za sma­nje­nje fi­nan­cij­skih sred­sta­va. Ka­da ima­ju ta­kav od­nos, ne mo­že­mo se po­na­ša­ti kao da smo u od­no­su pu­nom po­vje­re­nja. To je za­pra­vo vr­lo tuž­na či­nje­ni­ca ako gle­da­mo bu­duć­nost. Ka­ko ko­men­ti­ra­te po­vra­tak Dra­ge Pr­go­me­ta u HDZ? Kao još je­dan ko­rak u smje­ru ve­li­ke ko­ali­ci­je. Ja­ko mi je za­bav­no vi­dje­ti da je čo­vjek ko­ji je pre­go­va­rao s Mi­la­no­vi­ćem, iz­da­ju­ći svo­ju stra­nu na či­joj je lis­ti bio, sa­da po­go­dan HDZ-u. Ne znam tko ima ve­ći že­lu­dac, oni ili on. On ima nu­la za­rez ne­što po­dr­ške i za­nim­lji­vo je ko­ja se eki­pa okup­lja. HDZ ide pre­ma cen­tru, SDP ta­ko­đer uzi­ma­ju­ći HSS. Idu jed­ni pre­ma dru­gi­ma, a i ne od­bi­ja­ju po­mi­sao o ve­li­koj ko­ali­ci­ji. Ne že­le se iz­jas­ni­ti. Obo­ji­ca. To, pret­pos­tav­ljam, go­vo­ri do­volj­no. Eto, mo­žda se vaš plan os­tva­ri i HDZ i SDP kre­nu za­jed­no? To ni­je ta ide­ja ni taj plan. Mi smo htje­li tro­par­tit­nu vla­du da bi­smo kon­sen­zu­som rje­ša­va­li naj­važ­ni­ja, ključ­na pi­ta­nja za RH. Že­lje­li smo da se pro­mje­ne do­go­de i tre­ba­la nam je sta­bil­na ve­ći­na u Sa­bo­ru. Oni da­nas idu u smje­ru ve­li­ke ko­ali­ci­je da bi za­šti­ti­li pos­to­je­ći sus­tav i za­ko­či­li pro­mje­ne. Mis­li­te li da je ve­li­ka ko­ali­ci­ja za­is­ta re­al­na? Je­di­ni pro­blem za njih su fo­te­lje ko­jih je ma­lo, a pu­no je glad­nih us­ta. Na­čin na ko­ji oni raz­miš­lja­ju i do­no­se od­lu­ke iden­ti­čan je. Ta svje­to­na­zor­ska, ide­olo­ška po­dje­la na vr­hu obi­ju stran­ki obi­čan je cir­kus za jav­nost. Ne go­vo­rim o ba­zi, pra­voj lje­vi­ci i des­ni­ci, ko­ja će im mo­žda bi­ti pro­blem uđu li u ko­ali­ci­ju. Ali, oni uvi­jek mo­gu re­ći da je Most za sve kriv, da oni nu­de sta­bil­nost. Da, sta­bil­nost pok­va­re­nog sus­ta­va. Oni šti­te se­be, a me­đu­sob­no ni­su ne­pri­ja­te­lji. Ne­ki­dan su se pro­zi­va­li zbog pre­su­de Per­ko­vi­ću i Mus­ta­ču. Da, ali da ta­da ni­su jed­ni dru­gi­ma pri­go­vo­ri­li, ot­kri­li bi se pot­pu­no. Go­vo­rim o do­ku­men­ta­ci­ji ko­ju oni ima­ju jed­ni o dru­gi­ma, a ni­ka­da je ni­su ra­zot­kri­li. HDZ je do­šao na­kon SDP-a ka­da se Ina pro­da­la i sve je bi­lo u re­du, a SDP je do­šao na­kon HDZ-a i opet je sve bi­lo u re­du. Ka­ko je on­da pa­la vri­jed­nost Ine za 10-12 mi­li­jar­di ku­na, a nit­ko ni­je pro­go­vo­rio ni ri­je­či?! Most je mo­rao pro­go­vo­ri­ti o ka­tas­tro­fal­noj si­tu­aci­ji unu­tar Ine. Sto­ji li Most iza obja­ve krun­ske afe­re Kon­zul­tan­ti­ca? Mi smo ima­li naz­na­ke da se ne­ke ja­ko ruž­ne stva­ri do­ga­đa­ju oko Ine. Ni­smo ima­li do­ku­men­te i ni­smo ih da­li Na­ci­ona­lu. Da sam ja imao do­ku­men­te, jav­no bih ih dao no­vi­na­ri­ma i re­kao “Či­taj­te!” Ja se ne bo­jim. Ako ću bi­ti ku­ka­vi­ca, ra­van s po­dom, mo­gu umri­je­ti i da­nas. To je od­go­vor i za ove afe­re oko SDP-a. Je­di­no što smo da­li u jav­nost je­su tro­ško­vi u Vi­li Cos­ta­bel­la, i to zbog in­te­re­sa jav­nos­ti te kao re­ak­ci­ju na pret­hod­ne na­pi­se. Že­lje­li su ocr­ni­ti Ore­ško­vi­ća, a zna­mo ko­li­ko su oni tro­ši­li u dr­žav­nim vi­la­ma. Je li vam žao što Ore­ško­vić ne­će na iz­bo­re s va­ma? Na­rav­no, ali ra­zu­mi­jem ga. Di­vim se nje­go­vu du­hu i bor­be­nos­ti u zad­njih šest mje­se­ci. Ho­će li na lis­ta­ma bi­ti i no­vih lju­di? Evo u 10. iz­bor­noj je­di­ni­ci An­te Pra­nić, no­vi gra­do­na­čel­nik Vr­gor­ca. Na­dam se da će ići, on je pri­mjer što mla­di lju­di mo­gu na­pra­vi­ti u svo­jim lo­kal­nim sa­mo­upra­va­ma ne ža­le­ći tru­da i odri­ca­nja. Us­pje­li smo ani­mi­ra­ti lju­de, ali ima­mo si­tu­aci­ja da oni ko­ji bi mo­gli pu­no da­ti stra­hu­ju ako iz­a­đu u po­li­tič­ku are­nu na na­šoj stra­ni, da će se to ne­ga­tiv­no odra­zi­ti na nji­hov osob­ni ži­vot. Dru­ga stra­na ne pra­šta pro­tiv­lje­nje. Je li se vaš osob­ni ži­vot pro­mi­je­nio na­go­re? Ne že­lim i ne smi­jem o to­me raz­miš­lja­ti. Naj­važ­ni­je je pos­ti­ći do­go­vor unu­tar obi­te­lji, a mo­ja su­pru­ga ra­zu­mi­je raz­log zbog ko­jih sam se od­lu­čio ovim ba­vi­ti. Ne tre­ba če­ka­ti Go­do­ta, on se ne­će po­ja­vi­ti. Mo­ra­mo uze­ti stvar u svo­je ru­ke ili ba­rem po­ku­ša­ti. Ja sam gle­dao ka­ko moj grad pro­pa­da i mo­rao sam po­ku­ša­ti ne­što pro­mi­je­ni­ti ka­ko za 20 go­di­na ne bih gle­dao svo­ju dje­cu ka­ko od­la­ze. Ne smi­jem raz­miš­lja­ti je li mi sa­da do­bro ili ni­je. Ne­ma na­trag! Još ni­sam odra­dio ono zbog če­ga sam kre­nuo. Ako me net­ko us­pi­je sto­pi­ra­ti, znat ću da sam ba­rem po­ku­šao. Dok­le god pos­to­ji na­da, ne­ću odus­ta­ti. Iz­la­zi­te li u 1. iz­bor­noj je­di­ni­ci na meg­dan Mi­la­no­vi­ću i Plen­ko­vi­ću? Ne mo­gu to po­t­vr­di­ti iako bih vo­lio. U Mos­tu mi ka­žu da svat­ko od nas tre­ba iz­a­ći ta­mo gdje zna­mo da će­mo od­ni­je­ti naj­ve­ći broj man­da­ta. To je ono što se bro­ji. Me­ni ne bi tre­ba­lo bi­ti u in­te­re­su moj osob­ni iza­zov, već mi Most tre­ba bi­ti na pr­vom mjes­tu. Slo­žit ću se što god od­lu­če.

Op­tu­žu­ju nas da ni­smo pro­ve­li re­for­me, a ni­su nam da­li da ih pro­ve­de­mo Na­dam se da gra­đa­ni uvi­đa­ju tko že­li pro­mje­nu na­bo­lje, a tko ko­či bi­lo ka­kav po­ku­šaj sre­đi­va­nja sus­ta­va

HDZ OD­BIO MOS­TOV PRI­JED­LOG O SMANJENJU NOV­CA ZA STRAN­KE Li­ce­mjer­no i pok­va­re­no! Opet su me ra­zo­ča­ra­li. Pro­mi­je­ni­li su vo­de­ćeg čo­vje­ka, ali po­na­ša­ju se jed­na­ko

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.