Pre­ho­da­li 30 ki­lo­me­ta­ra lo­ve­ći Po­ke­mo­ne

Za­gre­bač­ka tvrt­ka osmis­li­la je i plat­for­mu za po­ve­zi­va­nje igra­ča Po­ke­mo­na Go

Vecernji list - Hrvatska - - Front Page - Ro­bert Ju­ri­šić re­dak­ci­ja@ve­cer­nji.net ZA­GREB

Po­keZo­ne plat­for­ma tre­nu­tač­no je dos­tup­na u sa­mo tri gra­da – Za­gre­bu, Spli­tu i Van­co­uve­ru. Plan je ši­re­nje na još 20 do 30 gra­do­va Naj­ve­ći ne­dos­ta­tak me­ga­po­pu­lar­ne igri­ce Po­ke­mon Go iz­os­ta­nak je ko­mu­ni­ka­ci­je unu­tar sa­me apli­ka­ci­je. Upra­vo je to bio raz­log da za­gre­bač­ka tvrt­ka AM2 stu­dio smis­li rje­še­nje za taj pro­blem. Ta­ko je nas­ta­la plat­for­ma Po­keZo­ne ko­ja je tre­nu­tač­no dos­tup­na u sa­mo tri gra­da – Za­gre­bu, Spli­tu i Van­co­uve­ru. An­drej Ši­mu­naj, iz­vr­š­ni di­rek­tor AM2 Stu­di­ja, ka­že ka­ko Po­keZo­ne omo­gu­ća­va lo­kal­noj za­jed­ni­ci da na kar­ti pos­tav­lja za­nim­lji­ve lo­ka­ci­je, kre­ira gru­pe i me­đu­sob­no se do­go­va­ra o do­ga­đa­ji­ma.

Po­ve­zi­va­nje ko­ris­ni­ka

– Tak­vo ne­što u svi­je­tu, ko­li­ko ja znam, još ni­je na­prav­lje­no. Pos­to­je stra­ni­ce na ko­ji­ma lju­di mo­gu pos­tav­lja­ti lo­ka­ci­je gdje su se po­ja­vi­li ne­ki Po­ke­mo­ni. Me­đu­tim, to se na­ma či­ni­lo bez­vez­nim jer se Po­ke­mo­ni po­jav­lju­ju i nes­ta­ju. Ni­je ko­ris­no ima­ti tak­vu ma­pu, no ko­ris­no je ima­ti ma­pu ko­ja omo­gu­ću­je obja­vu in­te­re­sant­nih lo­ka­ci­ja po­put po­kes­to­po­va, gymo­va (mjes­ta za bor­bu) i mjes­ta na ko­ji­ma su pos­tav­lje­ni “lu­re­ovi” ko­ji ma­me Po­ke­mo­ne – ka­zao nam je Ši­mu­naj. Znao je za po­je­di­ne lo­ka­ci­je u Za­gre­bu ko­je je po­sje­tio ka­ko bi ulo­vio Po­ke­mo­ne. – Znao sam za Ja­run, no ne i za dru­ge lo­ka­ci­je – objaš­nja­va Ši­mu­naj i do­da­je da je na Po­keZo­neu mo­gu­će stva­ra­ti gru­pe u ko­ji­ma će se do­go­va­ra­ti dru­že­nja, ali i raz­mje­nji­va­ti in­for­ma­ci­je. – Ovo je mi­ni be­ta test ko­ji će nam da­ti uvid ka­ko će lju­di re­agi­ra­ti na plat­for­mu. Že­li­mo pri­je sve­ga vi­dje­ti ko­ji su ne­dos­ta­ci pri­je ne­go što se pro­ši­ri­mo na dru­ge gra­do­ve – ka­zao je Ši­mu­naj i do­dao da se pr­vo ši­re­nje oče­ku­je na 20 do 30 gra­do­va. Kas­ni­je će igra­či­ma bi­ti omo­gu­će­no da sa­mi otvo­re za­jed­ni­ce u dru­gim gra­do­vi­ma. A ta plat­for­ma sva­ka­ko će do­bro do­ći Za­grep­ča­ni­nu Bru­ni Veš­li­ga­ju ko­ji je sa svo­jom obi­te­lji na lje­to­va­nju na mo­ru pre­ho­dao 30-ak ki­lo­me­ta­ra zbog ove za­raz­ne igri­ce. – Ni­je sve ta­ko lo­še ka­ko lju­di pri­ča­ju – go­vo­ri nam Veš­li­gaj, otac Lu­ke (12) i La­re (4). Ka­da ni­su bi­li u lo­vu, La­ra i Lu­ka vri­je­me su pro­vo­di­li na te­ra­si gdje su cr­ta­li Po­ke­mo­ne ko­je su ulo­vi­li. – Bi­le su to pra­ve obi­telj­ske šet­nje. Lu­ka je imao ins­ta­li­ra­nu igri­cu, a bu­du­ći da ga ni­sam mo­gao pus­ti­ti da sam ho­da i lo­vi Po­ke­mo­ne, i ja sam mu se pri­dru­žio – ka­zao je Bru­no i do­dao da su u sa­mo ne­ko­li­ko da­na us­pje­li pri­je­ći oko 30 ki­lo­me­ta­ra.

Do­bro i za mr­šav­lje­nje

– Smr­ša­vio sam šest ki­la – kroz smi­je­hom go­vo­ri Bru­no ko­ji se vra­tio obve­za­ma u Za­gre­bu, dok su su­pru­ga i dje­ca os­ta­li na mo­ru gdje sva­ku ve­čer lo­ve Po­ke­mo­ne. Ka­da se vra­te, lov na ova ‘džep­na ču­do­vi­šta’ nas­ta­vit će i u Za­gre­bu. – Lu­ka je ja­ko za­gri­jan za igri­cu, već se ra­de pla­no­vi i ru­te za lov – objaš­nja­va Bru­no ko­ji je za­do­vo­ljan igri­com bu­du­ći da su dje­ca ak­tiv­na i slo­bod­no vri­je­me vi­še ne pro­vo­de sje­de­ći uz ta­ble­te i Plays­ta­ti­on.

Igri­ca je do­bra jer su dje­ca ak­tiv­na i ne sje­de uz ta­ble­te i Plays­ta­ti­on – ka­že Bru­no Veš­li­gaj

Kad ni­su u lo­vu, La­ra (4) i Lu­ka (12) cr­ta­ju Po­ke­mo­ne ko­je su tog da­na ulo­vi­li i ta­ko kre­ativ­no pro­vo­de slo­bod­no vri­je­me

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.