Hor­mo­ni u krav­ljem mli­je­ku ni­su štet­ni za zdrav­lje

Vecernji list - Hrvatska - - Aktualno - (H)

– Es­tro­ge­ni kon­cen­tra­ci­ja­ma ko­je se na­la­ze u krav­ljem mli­je­ku ni­su štet­ni za ljud­sko zdrav­lje, po­ka­za­la je stu­di­ja ljub­ljan­skog ve­te­ri­nar­skog fa­kul­te­ta objav­lje­na u ame­rič­kom ča­so­pi­su Jo­ur­nal of Da­iry Sci­en­ce. Stu­di­ja je pro­ve­de­na na mi­še­vi­ma ka­ko bi se ut­vr­di­lo ka­ko raz­li­či­te ko­li­či­ne es­tro­ge­na utje­ču na ra­zi­nu hor­mo­na u kr­vi i dje­lo­va­nje or­ga­na ži­vih bi­ća. Mi­še­vi­ma su da­va­ne sve ve­će kon­cen­tra­ci­je es­tro­gen, što ni­je utje­ca­lo na nji­ho­vo zdrav­s­tve­no sta­nje, a pro­mje­ne ni­su uoče­ne ni kod kon­cen­tra­ci­ja to­ga hor­mo­na i ne­ko­li­ko sto­ti­na pu­ta ve­ćih od nor­mal­nih. “Mli­je­ko s ne­što ve­ćom kon­cen­tra­ci­jom es­tro­ge­na da­ju sa­mo kra­ve ko­je su bre­đe. Mli­je­ko kra­va ko­je su bre­đe tri mje­se­ca ima i do 20 pu­ta ve­ću kon­cen­tra­ci­ju es­tro­ge­na, ali se mo­že kon­zu­mi­ra­ti i ne­ma ni­kak­vih zdrav­s­tve­nih po­s­lje­di­ca”, tvr­de struč­nja­ci ko­ji su pro­ve­li is­tra­ži­va­nje.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.