U Hr­vat­sku se­ljač­ku stran­ku vra­ti­lo se 6000 “sta­rih” čla­no­va

Vecernji list - Hrvatska - - Aktualno - (H)

– Iz Hr­vat­ske se­ljač­ke stran­ke (HSS) ju­čer su iz­vi­jes­ti­li ka­ko su za­vr­ši­li pre­go­vo­re sa stran­ka­ma A-HSS-a i HSS-a bra­ća Ra­dić oko uje­di­nje­nja i pre­la­ska vod­stva, svih čla­no­va te svih žu­pa­nij­skih, grad­skih i op­ćin­skih or­ga­ni­za­ci­ja u HSS, či­me se u tu stran­ku vra­ti­lo vi­še od 6000 biv­ših čla­no­va HSS-a iz ci­je­le Hr­vat­ske. Naj­vi­še ih je iz Dal­ma­ci­je i Sla­vo­ni­je, a ri­ječ je uglav­nom o ne­ka­daš­njim čla­no­vi­ma HSS-a ko­ji su tu stran­ku go­di­na­ma na­pu­šta­li ne­za­do­volj­ni po­li­ti­ka­ma biv­ših čel­ni­ka te ne­za­do­volj­ni ko­ali­ci­ja­ma s HDZ-om. U pri­op­će­nju sto­ji i da po­seb­nih zah­tje­va tih po­vrat­ni­ka ni­je bi­lo, ne­go su se slo­ži­li da že­le mak­si­mal­no po­mo­ći u iz­bo­ri­ma.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.