Oba­lu Ko­ra­ne oku­pi­ra­la dje­ca i nji­ho­vi ro­di­te­lji

Vecernji list - Hrvatska - - Zagreb - Snje­ža­na Bi­čak

Ovo što ra­de mla­di u Ki­nok­lu­bu fan­tas­tič­na je ide­ja. Šte­ta što ne­ma­mo ki­no ci­je­le go­di­ne – ko­men­ti­ra­la je ma­ma Bran­ka snje­za­na.bi­cak@ve­cer­nji.net Ni­sam pri­je gle­da­la cr­tić o di­vu i su­per mi je što će­mo gle­da­ti sa­da uz Ko­ra­nu. I la­ni sam iš­la s ma­mom i pri­ja­te­lji­com – ka­že nam Ana ko­ja je, za­jed­no o Iva­nom, svo­jom pri­ja­te­lji­com iz škol­skih klu­pa, za­uze­la jed­no od bo­ljih mjes­ta na oba­li Ko­ra­ne, kod dr­ve­nog mos­ta, ka­ko bi po­gle­da­la dje­čji film ‘BFG: Bla­gi fan­tas­tič­ni go­ros­tas’. Pri­ča je to o di­vu ko­ji se spri­ja­te­lji s dje­voj­či­com i po­ve­de je na ča­ro­ban put u svi­jet di­vo­va. Ana i Iva­na, ali i broj­na dru­ga dje­ca uži­va­la su s ro­di­te­lji­ma u ve­čer­njoj pro­jek­ci­ji dje­čjeg fil­ma u sklo­pu Ri­ječ­nog ki­na u or­ga­ni­za­ci­ji Ki­nok­lu­ba Kar­lo­vac u če­t­vr­tak na­ve­čer. – Pos­ta­la je to već tra­di­ci­ja, dje­ca već na po­čet­ku lje­ta pi­ta­ju ka­da će­mo ima­ti ki­no uz ri­je­ku. Ovo što ra­de mla­di u Ki­nok­lu­bu fan­tas­tič­na je ide­ja i to tre­ba za­dr­ža­ti. Ipak, ža­los­no je da i os­ta­tak go­di­ne ne­ma­mo ki­no – ka­že Ani­na ma­ma Bran­ka ne­po­sred­no pri­je po­čet­ka pro­jek­ci­je fil­ma. Ri­ječ­no ki­no go­diš­nje po­sje­ti oko pet ti­su­ća lju­di. U ovo­go­diš­njem iz­da­nju pu­bli­ku oče­ku­ju još dvi­je film­ske pro­jek­ci­je; da­nas je u 21.30 sa­ti film ‘Pres­tiž’, a su­tra u is­to vri­je­me film ‘Tu­rist’. Obje su pro­jek­ci­je na Fo­gi­no­vu ku­pa­li­štu u Kar­lov­cu.

Da­nas se u 21.30 sa­ti pri­ka­zu­je film Pres­tiž, a su­tra je u is­to vri­je­me film Tu­rist

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.