U šu­mu hra­ne do­la­ze mla­di iz Ita­li­je, Uru­gva­ja

Vo­lon­te­ri po­ma­žu na ima­nju, a pla­će­ni su hra­nom i smje­šta­jem

Vecernji list - Hrvatska - - Zagreb - Ve­dran Ba­len ve­dran.ba­len@ve­cer­nji.net SLA­VON­SKI BROD

Na če­ti­ri i pol hek­ta­ra ši­ka­re u Brod­skom Vi­no­gor­ju Mac­ko že­li na­pra­vi­ti sa­mo­odr­ži­vo ima­nje na ko­je­mu će uz­ga­ja­ti sve vr­ste vo­ća i po­vr­ća Fe­de­ri­co (20) na­iz­gled je obi­čan mla­dić iz Udi­na. Stu­dent po­li­tič­kih zna­nos­ti na vri­je­me je po­lo­žio sve is­pi­te, ali slo­bod­ne da­ne ne ko­ris­ti za ku­pa­nje ili iz­la­ske. On je lje­to od­lu­čio pro­ves­ti ra­de­ći na ima­nju An­dre­ja Mac­ka u Brod­skom Vi­no­gor­ju. Ugle­dav­ši na stra­ni­ci me­đu­na­rod­ne or­ga­ni­za­ci­je Wor­kaway oglas u ko­jem se tra­že vo­lon­te­ri za po­moć u pos­lo­vi­ma oko vr­ta i do­grad­nje ku­će, bez pu­no raz­miš­lja­nja za­pu­tio se u br­do­vi­ti i ži­vo­pis­ni kraj ne­da­le­ko od Sla­von­skog Bro­da.

U po­tra­zi za is­kus­tvom

– Tre­ba­lo mi je no­vo is­kus­tvo u ži­vo­tu, ma­lo pro­mje­ne u od­no­su na ono što ina­če ra­dim. Kod ku­će sa­mo sje­dim za ra­ču­na­lom, do­šao sam ka­ko bih na­učio ne­što ra­di­ti ru­ka­ma. Po­ma­žem u ku­hi­nji, ra­dim u vr­tu, sla­žem kar­to­ne, skup­ljam šlji­ve, pe­čem ra­ki­ju – ka­že Fe­de­ri­co. Za raz­li­ku od si­tu­ira­nog ta­li­jan­skog stu­den­ta, Mi­ka­ela, Ca­mi­la i Mar­ti­na mla­de su pus­to­lov­ke ko­ji­ma za­hva­lju­ju­ći jef­ti­nom le­tu ni­je bi­lo te­ško po­teg­nu­ti iz da­le­kog Uru­gva­ja. Za dvi­je i pol go­di­ne pro­pu­to­va­le su po­la svi­je­ta, od La­tin­ske Ame­ri­ke i Afri­ke do Špa­njol­ske, Fran­cu­ske, Bel­gi­je i Bos­ne. I one su u po­tra­zi za no­vim is­kus­tvi­ma i uz­bu­đe­njem doš­le kod Mac­ka. Pos­tav­lja­ju plo­či­ce u ku­pa­oni­ci, čis­te i obav­lja­ju raz­ne dru­ge kuć­ne pos­lo­ve. Do­ma­ći­no­vu dje­cu uče špa­njol­ski, a u slo­bod­no vri­je­me naj­vi­še vo­le pje­va­ti. – Ov­dje nam je pre­li­je­po. Naj­vi­še nam se svi­đa svje­ža i pri­rod­na hra­na. Ova­kav avan­tu­ris­tič­ki na­čin ži­vo­ta za­nim­lji­vi­ji nam je od sje­de­nja kod ku­će. S ro­di­te­lji­ma se po­ne­kad ču­je­mo pu­tem po­ru­ka – pri­ča Mi­ka­ela (25). Nji­hov do­ma­ćin An­drej Mac­ko na če­ti­ri i pol hek­ta­ra ši­ka­re že­li na­pra­vi­ti tzv. šu­mu hra­ne (fo­rest fo­od), sa­mo­odr­ži­vo eko­ima­nje na ko­je­mu će uz­ga­ja­ti sve vr­ste vo­ća i po­vr­ća ko­je us­pi­je­va u na­šim kra­je­vi­ma.

Uče ra­di­ti u pri­ro­di

U pro­jek­tu rad­nog tu­riz­ma svi su pro­naš­li ne­što za se­be; Mac­ko rad­nu sna­gu, a vo­lon­te­ri hra­nu i mjes­to za ša­tor. Svi su ve­ge­ta­ri­jan­ci i ve­ga­ni i obo­ža­va­ju si­ro­vo po­vr­će. Pri tom ni­šta ni­je bes­plat­no; sve se pla­ća, ali ne nov­cem. Nji­ho­va se su­rad­nja zas­ni­va na prin­ci­pu raz­mje­ne i funk­ci­oni­ra sa­vr­še­no. – To je naj­bo­lje utr­že­na hra­na. Ja uz­go­jim pet ki­lo­gra­ma mr­k­ve, lu­ka, krum­pi­ra, ce­le­ra i dru­gog po­vr­ća ko­jim, umjes­to da ga pro­dam na tr­ž­ni­ci za 25 ku­na, na­hra­nim de­set lju­di. Svat­ko od njih de­set me­ni da po pet sa­ti efek­tiv­nog ra­da dnev­no, ta­ko da ja 50 sa­ti ra­da pla­tim 25 ku­na, od­nos­no po­la ku­ne po sa­tu – objaš­nja­va Mac­ko. Na ima­nju su i La­uren i Matt, mla­di en­gle­ski par ko­ji je po za­vr­šet­ku sred­nje ško­le do­šao kod Mac­ka na­uči­ti no­ve stva­ri. Ži­vot­ni stil im se svi­đa i uži­va­ju u pos­lu. Što je to što mla­de iz ci­je­log svi­je­ta na­go­ni da pre­va­le ti­su­će ki­lo­me­ta­ra ka­ko bi vo­lon­ti­ra­li kod čo­vje­ka ko­jeg ni­ka­da pri­je ni­su vi­dje­li? – Ti lju­di ni­ka­da u ži­vo­tu ni­su ima­li pri­li­ke uze­ti ci­glu, sta­vi­ti na nju ma­lo žbu­ke i na­pra­vi­ti zid. Ni­ka­da ni­su mal­či­ra­li vr­to­ve kar­to­nom, sla­mom i liš­ćem. Ov­dje mo­gu sa­mi uči­ni­ti ono što su pri­je vi­dje­li sa­mo na fil­mu – is­ti­če Mac­ko.

Ca­mi­la i Mar­ti­na (do­lje) mla­de su pus­to­lov­ke iz Uru­gva­ja. Na ima­nju su još dva mla­da Ta­li­ja­na, kao i par iz Ve­li­ke Bri­ta­ni­je

An­drej Mac­ko mla­di­ma da­je uvid u avan­tu­ris­tič­ki na­čin ži­vo­ta u za­mje­nu za nji­hov rad

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.