Broj Kur­da iz Tur­ske ko­ji tra­že azil dras­tič­no sko­čio

Vecernji list - Hrvatska - - Svijet -

Broj tra­ži­te­lja azi­la u Nje­mač­koj iz Tur­ske u pr­voj po­lo­vi­ni 2016. na­glo se po­ve­ćao, pri če­mu se uglav­nom ra­di o oso­ba­ma iz po­dru­čja nas­ta­nje­nog Kur­di­ma. Od si­ječ­nja do kra­ja lip­nja pre­da­no je 1719 zah­tje­va, či­me je do­seg­nut broj zah­tje­va iz 2015.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.