Re­pu­bli­kan­ska eli­ta s Har­var­da us­kra­ti­la je po­dr­šku Trum­pu

Vecernji list - Hrvatska - - Svijet - ber­nard.ka­ra­kas@ve­cer­nji.net Ber­nard Ka­ra­kaš

Stu­den­ti re­pu­bli­kan­ci na­gla­ša­va­ju da je Trum­po­va po­li­ti­ka na tra­gu fler­ta s fa­šiz­mom i ne­za­bi­lje­že­na u po­vi­jes­ti SAD-a Da Do­nald Trump ni­je po­seb­no omi­ljen me­đu mla­di­ma, po­ka­zu­je i od­lu­ka Re­pu­bli­kan­skog klu­ba Har­vard, udru­ge ko­ja okup­lja re­pu­bli­kan­ske stu­den­te s ovog pres­tiž­nog ame­rič­kog sve­uči­li­šta, da ne po­dr­že nje­go­vu kan­di­da­tu­ru za pred­sjed­ni­ka SAD-a. U jav­nom oči­to­va­nju ova naj­ve­ća kon­zer­va­tiv­na sku­pi­na na Har­var­du iz­ra­zi­la je za­bri­nu­tost zbog Trum­po­ve po­li­ti­ke, ali i nje­go­va tem­pe­ra­men­ta. – Nje­go­ve auto­krat­ske ten­den­ci­je, ali i fler­to­va­nje s fa­šiz­mom ne­za­bi­lje­že­ni su u po­vi­jes­ti na­še de­mo­kra­ci­je. On se na­da da će nas po­di­je­li­ti po ra­si, druš­tve­nom sta­tu­su, re­li­gi­ji, usa­đu­ju­ći u bi­ra­če strah ko­ji bi ga tre­bao po­gur­nu­ti pre­ma Bi­je­loj ku­ći – sto­ji u pri­op­će­nju za jav­nost har­var­d­skih re­pu­bli­ka­na­ca. Pre­ma an­ke­ti ko­ja je po­tom pro­ve­de­na me­đu čla­no­vi­ma Re­pu­bli­kan­skog klu­ba Har­vard, po­ka­za­lo se ka­ko Trum­pa po­dr­ža­va sa­mo 10 pos­to is­pi­ta­ni­ka, dok još 10 pos­to njih ne­ma jas­no de­fi­ni­ran stav. S dru­ge stra­ne, 80 pos­to is­pi­ta­ni­ka dr­ži Do­nal­da Trum­pa ne­pri­hvat­lji­vim kan­di­da­tom na pred­sjed­nič­kim iz­bo­ri­ma. Ina­če, ni­su sa­mo har­var­dov­ci is­ka­za­li jav­no ne­po­dr­ža­va­nje Trum­po­ve kan­di­da­tu­re uime svo­je stran­ke. Po­seb­no je to slu­čaj u li­be­ral­no ori­jen­ti­ra­noj Ka­li­for­ni­ji gdje tvr­di Trum­po­vi sta­vo­vi ne od­go­va­ra­ju do­brom di­je­lu ta­moš­njih re­pu­bli­ka­na­ca. Ipak, po­tez re­pu­bli­kan­ca s Har­var­da po­seb­no je te­žak uda­rac Trum­pu jer je to pr­vi put u 128 go­di­na pos­to­ja­nja klu­ba da su stu­den­ti us­kra­ti­li po­dr­šku kan­di­da­tu.

REUTERS

Trum­pa na če­lu SAD-a har­var­dov­ci ne že­le vi­dje­ti

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.