U pr­voj po­lo­vi­ci go­di­ne 1,1 ml­rd. do­la­ra čis­te EBITDA-e

Vecernji list - Hrvatska - - Biznis - (lik)

Seg­ment ra­fi­ne­rij­skog pos­lo­va­nja os­tva­rio je re­kord­no vi­so­ke re­zul­ta­te uz rast čis­te CCS EBITDA-e od tri pos­to na go­diš­njoj ra­zi­ni Gru­pa MOL obja­vi­la je da im čis­ta CCS EBITDA (raz­li­ka iz­me­đu pos­lov­nih pri­ho­da i ra­sho­da druš­tva ko­ji ne uklju­ču­ju tro­šak amor­ti­za­ci­je) u pr­vom po­lu­go­di­štu iz­no­si 1,1 mi­li­jar­du do­la­ra te im je cilj os­tva­ri­ti ba­rem dvi­je mi­li­jar­de čis­te CCS EBITDA-e do kra­ja go­di­ne. Re­zul­tat je os­tva­ren una­toč to­me što su se ci­je­ne naf­te pro­sječ­no kre­ta­le na ra­zi­na­ma ne­što ni­žim od 40 ame­rič­kih do­la­ra po ba­re­lu u pr­voj po­lo­vi­ci go­di­ne, što je pad od 30% na go­diš­njoj ra­zi­ni. Seg­ment ra­fi­ne­rij­skog pos­lo­va­nja os­tva­rio je re­kord­no vi­so­ke re­zul­ta­te uz čis­tu CCS EBITDA-u u iz­no­su od 747 mi­li­ju­na USD, što je rast od 3% u od­no­su na is­to raz­dob­lje la­ni, uz do­pri­nos pe­tro­ke­mi­je i ma­lo­pro­da­je od 60%. Pe­tro­ke­mij­sko pos­lo­va­nje do­se­glo je naj­vi­ši re­zul­tat ikad uz po­dr­šku po­ve­ća­ne in­te­gri­ra­ne pe­tro­ke­mij­ske mar­že i ras­ta ukup­ne pro­da­je od 5%. EBITDA ma­lo­pro­da­je po­ras­la je za go­to­vo 50 pos­to, a ukup­na pro­izvod­nja ras­la je 7 pos­to.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.