Film Cvi­je­će Ju­di­te Ga­mu­lin za Stu­dent­ski Os­car

Vecernji list - Hrvatska - - Kultura -

Za ovo­go­diš­nji Stu­dent­ski Os­car pri­jav­lje­no je 1749 fil­mo­va od če­ga je oda­bra­no sa­mo 39 u se­dam ka­te­go­ri­ja Bran­ka Osmec Krat­ko­me­traž­ni igra­ni film Cvi­je­će Ju­di­te Ga­mu­lin (re­ži­ja i sce­na­rij) u pro­duk­ci­ji za­gre­bač­ke Aka­de­mi­je dram­ske umjet­nos­ti je­dan je od se­dam no­mi­ni­ra­nih fil­mo­va za 43. Stu­dent­ski Os­car Ame­rič­ke film­ske aka­de­mi­je, u ka­te­go­ri­ji naj­bo­ljeg stra­nog igra­nog fil­ma. Za ovo­go­diš­nji se Stu­dent­ski Os­car pri­ja­vi­lo 1749 fil­mo­va iz ci­je­lo­ga svi­je­ta od če­ga je sa­mo 39 oda­bra­no u se­dam ka­te­go­ri­ja. Cvi­je­će kon­ku­ri­ra za jed­nu od me­da­lja ko­je po­bjed­nič­kim fil­mo­vi­ma do­dje­lju­je Aka­de­mi­ja, a taj će po­pis bi­ti poz­nat kra­jem ko­lo­vo­za. Osva­ja­njem me­da­lje fil­mo­vi auto­mat­ski ula­ze u kva­li­fi­ka­cij­ski krug za no­mi­na­ci­je za Os­car. Cvi­je­će, film o dvi­je obi­te­lji ko­je do­la­ze u po­sjet oče­vi­ma ko­ji di­je­le bol­nič­ku so­bu, do­sad je tri­put na­gra­đen u zem­lji i ino­zem­s­tvu. Film je snim­ljen uz pot­po­ru Hr­vat­skog audi­ovi­zu­al­nog cen­tra.

Re­da­te­lji­ca Ju­di­te Ga­mu­lin

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.