BAŠKA VODA Nes­ta­li su ga­le­bo­vi, nit­ko vi­še ne pri­la­zi dje­voj­ci, ni kad no­si hal­te­re

Vecernji list - Hrvatska - - Turisticka Patrola - Sr­đan He­bar

Lji­lja­na se, una­toč to­me što ima 62 go­di­ne, ma­ski­ra­la u an­đe­li­cu i ka­že: “Uži­vam, a ne­mam ni mu­ža.” Pri­ča­ju do­ma­ći­ni da je ne­ki Ivo iz So­li­na baš tu na­šao že­nu Hal­te­ri, mre­žas­te ča­ra­pe, kor­ze­ti, push-up grud­nja­ci i pe­rje. Za­pra­vo, kri­la od per­ja. Vic­to­ria’s Se­cret an­đe­li­ce. Sve mo­de­li, dje­voj­ke, ne­ke i pre­ko 60 go­di­na... Gla­ve se vr­te za nji­ma na ma­kar­skoj ri­vi, u vr­to­gla­vim su pe­ta­ma, ima ih dva­de­se­tak. Ne­ki tu­rist po­ku­ša­va ih sni­mi­ti mo­bi­te­lom, ali su­pru­ga od­mah dje­lu­je – lak­tom pod re­bra. – Uh, je­si nor­mal­na... – obrec­ne se na nju. Ali, uhva­ćen je. Ni­je pa­zio...

Ma­ski­ra­ni no­vi­na­ri

Pe­ro i ja u toj gu­žvi, na kar­ne­va­lu, “ma­ski­ra­li” smo se u – no­vi­na­ra i fo­to­re­por­te­ra. Kre­nu­li smo iz Ba­ške Vo­de par ki­lo­me­ta­ra do Ma­kar­ske za­ba­vi­ti se na kar­ne­va­lu. Pe­ro s fo­to­apa­ra­tom, ja s blo­kom i olov­kom, i ma­ske su nam sprem­ne. Me­đu Rim­lja­ni­ma, Gr­ci­ma, su­per­že­na­ma, sre­će­mo – an­đe­li­ce. – Cu­re, bok! – poz­drav­lja­mo ih i sje­da­mo s nji­ma u ka­fić. Po­vor­ka još ni­je kre­nu­la, a one se ču­de. – Ka­ko to da ste nam priš­li? Svi kad nas vi­de ova­ko obu­če­ne, upla­še se. Evo, ne­ki su nas deč­ki 10 mi­nu­ta gle­da­li sa stra­ne pri­je ne­go što su nam priš­li i za­mo­li­li nas da se s nji­ma fo­to­gra­fi­ra­mo – go­vo­ri Ana (28). Mi se ne bo­ji­mo zgod­nih cu­ra... – Iz Za­dra smo, iz Dik­la – ka­žu dva­de­se­to­go­diš­nje La­na i An­drea. Njih bi dvi­je još i proš­le me­đu pres­tiž­nim ma­ne­ken­ka­ma, ali što s os­ta­li­ma. Ne­ke su i ba­ke! – Baš uži­vam! Ni­kad ni­je kas­no! Ni­je mi pro­blem obu­ći se ova­ko za­vod­lji­vo, pa ne­mam ni mu­ža – go­vo­ri Lji­lja­na (62). – Ne­ma­te mu­ža – još?! – ka­že­mo ša­le­ći se. – Na­ći će se ne­ki, još ve­če­ras! – Pri­la­ze nam mu­škar­ci, ali sa­mo sta­ri­ji od 50. Ovi mla­đi se svi pla­še – uska­če u pri­ču An­to­ni­ja (31). – Kad su na­ši deč­ki do­ma ču­li ka­ko će­mo se obu­ći za kar­ne­val

Ve­čer­naj­kov re­por­ter sa za­dar­skim an­đe­li­ca­ma (li­je­vo) na kar­ne­va­lu u Ma­kar­skoj, ka­mo se oti­šao za­ba­vi­ti sav svi­jet s pla­ža (go­re i des­no)

Spo­me­nik sve­tom Ni­ko­li, za­štit­ni­ku mjes­ta

Hra­bre Za­dran­ke

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.