+

Vecernji list - Hrvatska - - Turisticka Patrola -

PLA­ŽE – Baška Voda je jed­na ve­li­ka pla­ža. Gdje god po­gle­da, čo­vjek se mo­že oku­pa­ti. Ali, i gu­žva je, tre­ba pro­na­ći mjes­to za ruč­nik. Ali, on­da poč­ne uži­va­nje. Što u mo­ru i sun­cu, što u po­gle­di­ma na sve lje­po­te ko­ja nu­di pla­ža u sa­mom sr­cu lje­ta.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.