Ko­šar­ka­ši i Go­ran za­po­če­li ve­li­ki niz

Naj­bo­lji na­čin za pro­mo­ci­ju mla­de dr­ža­ve bi­li su Iva­ni­še­vi­će­vi me­če­vi i fi­na­le ko­šar­ka­ša pro­tiv ame­rič­kog Dre­am Te­ama

Vecernji list - Hrvatska - - Sport -

Igre su var­lji­vo na­tje­ca­nje. Pri­ti­sak na fa­vo­ri­te je naj­ve­ći pa, češ­će ne­go na dru­gim na­tje­ca­nji­ma, od­li­čja osva­ja­ju spor­ta­ši iz dru­gog pla­na U eg­zo­tič­nom Ri­ju, u ko­jem je sad ka­len­dar­ska zi­ma (ko­ja iz­gle­da kao na­še pro­lje­će), u idu­ćih 16 da­na mo­glo bi se do­go­di­ti “hr­vat­sko olim­pij­sko pro­lje­će”. Po­či­nju Olim­pij­ske igre na ko­je se hr­vat­ska eks­pe­di­ci­ja za­pu­ti­la s ni­kad vi­še kan­di­da­ta za od­li­čje. I ni­je ta tvrd­nja po­s­lje­di­ca na­ših že­lja, već ute­me­lje­nih prog­no­za. Čak i vanj­ski prog­no­ze­ri po­put spe­ci­ja­li­zi­ra­ne agen­ci­je In­fos­tra­de ili ve­li­ke iz­vje­štaj­ne agen­ci­je Asso­ci­ated Pre­ssa, prog­no­zi­ra­ju nam vi­še me­da­lja ne­go u Lon­do­nu. A ta­mo smo ih osvo­ji­li šest.

Dra­ga­nji sre­bro za sto­tin­ku

Pri­sje­ti­mo se sa­mo ka­ko je, za sa­mos­tal­nu Hr­vat­sku, sve kre­nu­lo s tri me­da­lje. Sa sre­brom ko­šar­ka­ša i dvi­je bron­ce te­ni­sa­ča (Iva­ni­še­vić po­je­di­nač­no i par Iva­ni­še­vić-Pr­pić). I bi­li smo ja­ko sret­ni. Jer u tom te­škom tre­nut­ku za na­pad­nu­tu Li­je­pu Na­šu ni­je bi­lo bo­ljeg na­či­na za pro­mo­ci­ju no­vo­nas­ta­le dr­ža­ve od spek­ta­ku­lar­nih me­če­va u pet se­to­va Go­ra­na Iva­ni­še­vi­ća ili fi­na­la ko­šar­ka­ša pro­tiv ame­rič­kog Dre­am Te­ama, mom­ča­di za ko­ju se i da­nas zbog Jor­da­na, Ma­gi­ca, Bir­da, Bar­k­leya i druš­tva go­vo­ri da je naj­bo­lja ikad slo­že­na vr­sta u bi­lo ko­jem mom­čad­skom spor­tu. Us­li­je­di­le su po­tom sa­mo dvi­je me­da­lje u Atlan­ti. Ne­oče­ki­va­no zla­to ru­ko­me­ta­ša i sre­bro va­ter­po­lis­ta. Za­bo­lje­lo je tek sed­mo mjes­to ko­šar­ka­ša. Bo­lje­lo je i to što če­ti­ri go­di­ne pos­li­je ni­je uop­će bi­lo ru­ko­me­ta­ša da bra­ne zla­to jer se ni­su kva­li­fi­ci­ra­li na na­tje­ca­nju (EP) or­ga­ni­zi­ra­nom u Hr­vat­skoj. Baš kao i če­t­vr­t­fi­nal­ni po­raz va­ter­po­lis­ta od Špa­njo­la­ca u Syd­neyu 2000.

No ta­da su se na hr­vat­skom olim­pij­skom ob­zo­ru po­ja­vi­li osva­ja­či me­da­lja iz no­vih pra­va­ca. Pr­vo hr­vat­sko po­je­di­nač­no mu­ško zla­to (dru­go još uvi­jek če­ka­mo) osvo­jio je bu­gar­ski di­zač s hr­vat­skom pu­tov­ni­com Ni­ko­laj Pe­ša­lov. A bron­cu je pak, u kra­ljev­skoj dis­ci­pli­ni, is­pred ne­ko­li­ko ve­le­si­la, osvo­ji­la po­sa­da osmer­ca. I dok su se ru­ko­me­ta­ši u Ate­ni is­ku­pi­li na naj­bo­lji na­čin (zla­tom), va­ter­po­lis­ti, kao stan­dard­ni kan­di­da­ti za me­da­lju, ni­su ni­šta osvo­ji­li ni u Ate­ni, no toj mom­ča­di zbi­la se ne­vje­ro­jat­na ko­li­či­na pe­ho­va. Na po­s­ljed­njem tre­nin­gu Hi­ni­ću je puk­nuo bub­njić, a u utak­mi­ci s Ame­ri­kan­ci­ma Vje­ki Ko­beš­ča­ku slom­ljen je prst, a Sa­mi­ru Ba­ra­ču re­bro. No za­to je u tom is­tom ba­ze­nu na 50 me­ta­ra slo­bod­no, za dla­ku, toč­ni­je za sto­tin­ku se­kun­de, bez zla­ta os­tao sre­br­ni Du­je Dra­ga­nja. Jed­no hr­vat­sko sre­bro po­seb­no će odjek­nu­ti i u Pe­kin­gu (2008.), a to je ono Ude­ovo, pr­vo hr­vat­sko gim­nas­tič­ko olim­pij­sko od­li­čje. Za­do­volj­stvo po­vrat­ka ku­ći s pet me­da­lja kva­ri­lo je to što me­đu nji­ma ne­ma ni­jed­nog zla­ta, no za­to su se u Lon­do­nu do­go­di­la čak tri. Jed­no oče­ki­va­no (San­dra Per­ko- vić), jed­no pri­želj­ki­va­no (va­ter­po­lo) te jed­no iz dru­gog pla­na (Gi­ovan­ni Cer­no­go­raz). Već po ovo­me mo­že­te za­klju­či­ti ko­li­ko su Igre var­lji­vo na­tje­ca­nje. Vje­ro­jat­no za­to što je pri­ti­sak na fa­vo­ri­te naj­ve­ći pa češ­će ne­go na dru­gim na­tje­ca­nji­ma me­da­lje osva­ja­ju spor­ta­ši iz dru­gog pla­na. Na­da­mo se i mi po­ko­jem tak­vom od­li­čju, ali mo­ra­mo bi­ti sprem­ni i da net­ko od na­ših fa­vo­ri­ta kik­sa.

Či­lić ba­rem do po­lu­fi­na­la

Kao što ka­že naš sed­me­ros­tru­ki olim­pi­jac Zoran Pri­mo­rac, me­da­lje će osva­ja­ti oni ko­ji bu­du psi­ho­lo­ški naj­sta­bil­ni­ji. A mi vje­ru­je­mo da su me­đu nji­ma dva hr­vat­ska top fa­vo­ri­ta za zla­to Per­ko­vić i bra­ća Sin­ko­vić, ali i da tak­vih ima i me­đu ni­zom vr­lo kva­li­tet­nih iz­gled­ni­ka za od­li­čje kao što su Snje­ža­na Pej­čić, Blan­ka Vla­šić, ru­ko­me­ta­ši, va­ter­po­lis­ti, je­dri­li­ča­ri Fan­te­la-Ma­re­nić, Da­mir Mar­tin, ses­tre Za­ni­no­vić, Cer­no­go­raz. Me­đu nji­ma su i po­ten­ci­jal­ni po­bjed­ni­ci (Pej­čić u tros­ta­vu), ali i mo­gu­ća ra­zo­ča­re­nja. Me­đu iz­ne­na­đe­nji­ma mo­gao bi bi­ti bok­sač­ki su­per­te­škaš Fi­lip Hr­go­vić. U pro­ri­je­đe­noj kon­ku­ren­ci­ji te­ni­sa­ča, svje­tlo na kra­ju olim­pij­skog tu­ne­la mo­gao bi ugle­da­ti i Ma­rin Či­lić. Nje­mu, ako pro­đe u 1. ko­lu Di­mi­tro­va, spe­ci­ja­li­zi­ra­ni por­tal Ten­nis.com čak pre­dvi­đa po­lu­fi­na­le s bra­ni­te­ljem nas­lo­va Bri­tan­cem Mur­rayem.

Pr­vo i za­sad je­di­no po­je­di­nač­no mu­ško zla­to na OI za Hr­vat­sku je osvo­jio Pe­ša­lov 2000.

COPACABANA Sta­di­on za od­boj­ku na pi­je­sku na naj­poz­na­ti­joj pla­ži od ko­je Bra­zil­ci pu­no oče­ku­ju; naš ko­šar­kaš Želj­ko Ša­kić na­por­no tre­ni­ra za pr­vu utak­mi­cu pro­tiv Špa­njo­la­ca, a broj­ni ko­ji pris­ti­žu če­ka­ju red za akre­di­ta­ci­ju

Iz Rio de Ja­ne­ira

Ana mo­že sva­šta Hr­vat­ska gim­nas­ti­čar­ka Ana Đe­rek tre­ni­ra u Olim­pij­skoj are­ni, pr­vi je nas­tup oče­ku­je već u ne­dje­lju 7. ko­lo­vo­za

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.