Genk ni­je bo­lji od Vor­s­kle, ali ima­ju vi­še is­kus­tva od lo­ko­sa

Iv­ko­vi­će­vi mom­ci pr­vu utak­mi­cu play-of­fa Europ­ske li­ge igra­ju pro­tiv Gen­ka. Na svom će te­re­nu 18. ko­lo­vo­za do­če­ka­ti Bel­gij­ce

Vecernji list - Hrvatska - - Sport - Ka­ta­ri­na Ku­šec sport@ve­cer­nji.net

Do­bru je par­ti­ju odi­gra­la Lo­ko­mo­ti­va u uz­vra­tu pro­tiv Vor­s­kle, s ukup­nih 3:2 osi­gu­ra­li su lo­ko­si po­s­ljed­nje pret­ko­lo kva­li­fi­ka­ci­ja za Eu­rop­sku li­gu, a i sa­mim ula­skom u play-off run­du os­tva­ri­li su naj­ve­ći us­pjeh u po­vi­jes­ti. Mom­ci To­mis­la­va Iv­ko­vi­ća na gos­to­va­nju u Ukra­ji­ni ri­je­ši­li su put­ni­ka u slje­de­ću fa­zu na­tje­ca­nja. No, na pu­tu do Eu­ro­pe sto­ji im još sa­mo bel­gij­ski Genk. Mom­čad ko­ja ima is­kus­tva igra- nja u Eu­ro­pi, mom­čad u ko­joj je Bran­ko Stru­par odi­grao 150 utak­mi­ca i pos­ti­gao 106 go­lo­va i ta­ko pos­tao je­dan od naj­bo­ljih stri­je­la­ca klu­ba. Evo što on ka­že na ždri­jeb. – Mis­lim da su eki­pe vr­lo slič­ne, po­an­ta je da su i Lo­ko­mo­ti­va i Genk dos­ta mla­de eki­pe, zna­či moć­ne i po­tent­ne. Mo­žda bih ma­lu pred­nost dao Gen­ku, ali sa­mo po is­kus­tvu igranja, ti­je­kom go­di­na u Eu­ro­pi. Lo­ko­mo­ti­vi je ovo ipak pr­vi put. Na­pra­vi­li su po­vi­jes­ni is­ko­rak i ima­ju mla­de igra­če, ta­ko da će­mo vi­dje­ti, ali igrač­ki to je po me­ni iz­jed­na­če­no – ka­že Stru­par i do­da­je:. – Ka­da bih baš mo­rao iz­dvo­ji­ti, mo­žda je obra­na Gen­ka ne­ka­ko naj­ta­nja. Ka­da po­gle­dam na­pad, ima­ju grč­kog re­pre­zen­ta­tiv­ca, tog Ka­re­li­sa, ve­za im je is­to do­bra, ima­ju do­bre po­je­din­ce, ta­ko da bi tu Lo­ko­mo­ti­va mo­gla ne­što is­ko­ris­ti­ti. Genk je vr­lo us­kla­đen u svim li­ni­ja­ma, ni­jan­su je sa­mo obra­na sla­bi­ja od ve­ze i na­pa­da. Ali kod Lo­ko­mo­ti­ve je is­ta si­tu­aci­ja. Znam dos­ta, sve igra­če i mo­žda, ka­da bih ih mo­rao kom­pa­ri­ra­ti, re­kao bih da su vr­lo slič­ni. I obra­ne su im ni­jan­su sla­bi­je od dru­gih di­je­lo­va mom­ča­di. Ni sam se ni­je na­dao po­bje­di Za­grep­ča­na, ali ka­že, ako su us­pje­li pro­ći Vor­s­klu, za­što ne bi i Genk. – Sva­ka čast da su iz­ba­ci­li Vor­s­klu. Ja sam mis­lio da će pok­lek­nu­ti u Ukra­ji­ni, ali oni su na­pra­vi­li ču­do. Tri su go­la za­bi­li u gos­ti­ma, i to na­kon što je pr­va utak­mi­ca bi­la 0:0. Genk ni­je bo­lja eki­pa od Vor­s­kle, zna­či da Lo­ko­mo­ti­va mo­že igra­ti s nji­ma. Ne bih pred­nost dao ni­ko­me, bit će vr­lo ne­iz­vjes­no u te dvi­je utak­mi­ce – za­klju­ču­je Stru­par.

Lo­ko­mo­ti­va je pr­vi put u po­vi­jes­ti iz­bo­ri­la play-off Europ­ske li­ge

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.