Vra­to­lo­mi­je zas­tav­ni­ka JNA Vla­he Ore­pi­ća

Vecernji list - Hrvatska - - Politički Magazin Obzor -

Kad je tek 2014. Ivo Jo­si­po­vić priz­nao plo­čan­sku sat­ni­ju ko­joj je na če­lu bio do­ta­daš­nji zas­tav­nik JNA Vla­ho Ore­pić, či­ta­te­lji por­ta­la su se iz­ru­gi­va­li, a je­dan je na­pi­sao: “Ne znaš tko ima bo­ga­ti­ji rat­ni put, Jo­si­po­vić ili Ore­pić”. Je li vam sum­nji­vo što je taj Ore­pić uz pot­po­ru SDP-a bio na če­lu udru­ge ko­ja je spri­je­či­la grad­nju ter­mo­elek­tra­ne u Plo­ča­ma, a u struč­noj jav­nos­ti oci­je­nje­no je “ka­ko je pod krin­kom eko­lo­gi­je u to vri­je­me za­pra­vo ru­še­na ener­get­ska sta­bil­nost Re­pu­bli­ke Hr­vat­ske za ra­čun odre­đe­nih ino­zem­nih ener­get­skih lo­bi­ja”? I što je ta­ko “stru­čan” zas­tav­nik JNA pos­tao Mos­tov mi­nis­tar po­li­ci­je te uk­lo­nio SDP-ov ka­dar tek po­što mu se pred no­som do­go­di­la spek­ta­ku­lar­na pro­va­la u MUP-u ko­ju je uči­nio upra­vo taj ka­dar!? I što je, ka­ko upra­vo pi­šu me­di­ji, spri­je­čio ko­mer­ci­ja­li­za­ci­ju MUP- ove vi­le Cos­ta­bel­la po pla­nu smi­je­nje­ne še­fi­ce AKD-a, prem­da bi to do­no­si­lo mi­li­jun­ske za­ra­de umjes­to sa­daš­njih tro­ško­va ko­je na ra­čun dr­ža­ve pra­ve ko­je­kak­vi duž­nos­ni­ci? Bi­lo vam sum­nji­vo ili ne bi­lo, gdje god se po­ja­vi zas­tav­nik JNA Hr­vat­ska je ugro­že­na.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.