U Nje­mač­koj osu­đe­ni i Milanović i No­bi­lo

Vecernji list - Hrvatska - - Politički Magazin Obzor -

Svo­je­dob­no sam na­pi­sao da mi uop­će ni­je dra­go što se upra­vo do­ži­vot­nim za­tvo­rom kaž­nje­ni­ma Per­ko­vi­ću i Mus­ta­ču ne su­di u Hr­vat­skoj ne­go u Nje­mač­koj, prem­da su i to zas­lu­ži­li. Mo­žda po­vi­jest i ne poz­na­je to­li­ku to­le­ran­ci­ju to­li­ko­ga zla što ga je Ud­ba na­pra­vi­la u Hr­vat­skoj i ino­zem­s­tvu, zla ko­je u Hr­vat­skoj ni u jed­nom slu­ča­ju ni­je pro­ce­su­ira­no. U Nje­mač­koj je to do­nek­le na­dok­na­đe­no, ne sa­mo za­to što je dvo­jac osu­đen ne­go i za­to što je osu­đen i Zoran Milanović ko­ji ih je htio za­šti­ti­ti za­ko­nom “lex Per­ko­vić”, ali i Per­ko­vi­ćev bra­ni­telj An­to No­bi­lo, jav­ni tu­ži­telj u zlo­či­nač­koj Ju­gos­la­vi­ji, ko­ji je na nje­zi­nu iz­di­sa­ju zbog ne­do­pu­šte­nog jav­nog is­tu­pa bio pri­ja­vio i dr. Fra­nju Tuđ­ma­na. Dak­le, ni­su osu­đe­ni sa­mo op­tu­že­ni ne­go i dvo­ji­ca ko­mu­nis­tič­kih sljed­be­ni­ka, Milanović i No­bi­lo. Ma­kar i u Nje­mač­koj, dok su u Hr­vat­skoj pre­pre­ka tak­vim su­đe­nji­ma upra­vo oni. I oni i tak­vi pre­pre­ka će još du­go bi­ti. Bi­lo je po­ku­ša­ja da se do­ka­že ka­ko je hr­vat­ska dr­ža­va nas­ta­la na zlo­či­nu, što je ap­surd­no. Da­pa­če, zlo­čin na ko­jem je nas­ta­la Ju­gos­la­vi­ja u Hr­vat­skoj se odr­žao i uve­li­ke je na vlas­ti.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.