PROMAŠENO JE OLU­JU KORISITI ZA OBRA­ČUN SA SRPSKOM OFEN­ZI­VOM

Vecernji list - Hrvatska - - Aktualno - Zvo­ni­mir Des­pot

Pred­stav­ni­ku bra­ni­te­lja je­di­na su li­te­ra­tu­ra obja­ve na Fa­ce­bo­oku Ve­li­mi­ra Bu­jan­ca

Skan­dal! Ta­ko se mo­že opi­sa­ti pros­la­va Olu­je u Kni­nu. Pr­vo je skan­da­lo­zan bio Go­ran Ro­tim na HTV-u kad je An­tu Na­zo­ra pi­tao do­kad će­mo sla­vi­ti Olu­ju. Za­tim je skan­da­lo­zan bio is­tup pred­stav­ni­ka bra­ni­te­lja Ivi­ce Gla­vo­te ko­ji je po­ka­zao sav ne­ukus, ne­ukost i sve naj­go­re u svom is­tu­pu, kao da su mu je­di­na li­te­ra­tu­ra obja­ve na Fa­ce­bo­oku Ve­li­mi­ra Bu­jan­ca. Is­ti­na je da su bra­ni­te­lji ogor­če­ni i na vlas­ti­te sta­tu­se i na si­tu­aci­ju u dr­ža­vi. Ali na­čin ka­ko je Gla­vo­ta to iz­nio jest su­mrak zdra­ve pa­me­ti. Jer pros­la­va Olu­je ni­je mjes­to za pri­mi­tiv­ne obra­ču­ne s bi­lo ki­me. On­da je skan­dal za­pe­ča­ti­la pred­sjed­ni­ca Ko­lin­da Gra­bar-Ki­ta­ro­vić ko­ja se po­ni­je­la kao pred­stav­ni­ca HDZ-a. Jer se od­mah na po­čet­ku obra­ća­nja iš­la jav­no obra­ču­na­ti sa Zo­ra­nom Mi­la­no­vi­ćem, iako ga po­imen­ce ni­je spo­me­nu­la. Ali je svi­ma jas­no na ko­ga je mis­li­la. Mi­la­no­vi­ću pak od­li­čan iz­go­vor za­što ga ni­je bi­lo u Kni­nu, iako je i nje­gov ne­do­la­zak skan­dal. Ali i Gla­vo­ta i pred­sjed­ni­ca sa­mo su mu da­li do­bre ar­gu­men­te. Odak­le pred­sjed­ni­ci pra­vo da uzur­pi­ra pros­la­vu u ko­rist HDZ-a, da se ta­ko uklju­či u pre­diz­bor­nu kam­pa­nju? Zar su koč­ni­ce opet po­pus­ti­le pa se Pan­tov­čak opet jav­no pre­tva­ra u mjes­ni ogra­nak HDZ-a? Ta­ko­đer je po­sve ne­pri­mje­re­no i promašeno pros­la­vu ko­ris­ti­ti za obra­čun i od­go­vor sr­p­skoj me­dij­skoj i po­li­tič­koj ofen­zi­vi. Sve to sa­mo za do­bi­va­nje jef­ti­nih po­li­tič­kih bo­do­va pred pu­bli­kom. A bi­lo bi bo­lje da svi, od pred­sjed­ni­ce do mi­nis­ta­ra i zas­tup­ni­ka, ra­de svoj po­sao, da svoj po­sao ra­di di­plo­ma­ci­ja, zas­tup­ni­ci u EU par­la­men­tu, pa da Hr­vat­ska ta­ko os­na­žu­je svo­ju po­zi­ci­ju. A ne da se bal­kan­ski i bar­bar­ski na­dvi­ku­je­mo s Be­ogra­dom. I on­da još Kni­nom odje­ku­ju us­ta­ške pje­sme i poz­dra­vi, pa sve ide na mlin Be­ogra­da za­hva­lju­ju­ći do­ma­ćim po­li­tič­kim sli­jep­ci­ma ogra­ni­če­nog shva­ća­nja vre­me­na u ko­je­mu ži­vi­mo. Za­pra­vo je skan­da­loz­no da ni­je­dan praz­nik ne mo­že pro­ći bez skan­da­la. A Olu­ja ni­je stra­nač­ka, ne­go op­će­na­ci­onal­ni po­nos, i kao tak­vu bi je tre­ba­lo obi­lje­ža­va­ti. No ka­ko kad su nam po­li­ti­ča­ri još uvi­jek u pe­le­na­ma!

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.