Du­ho­vi­ti sa­vje­ti ka­ko se ri­je­ši­ti ovis­nos­ti o Po­ke­mo­ni­ma

Vecernji list - Hrvatska - - Aktualno -

1

Priz­naj­te da ima­te pro­blem Kao i kod sva­ke ovis­nos­ti, taj pr­vi ko­rak klju­čan je za “oz­drav­lje­nje”

2

Uz­mi­te te­le­fon, ot­klju­čaj­te ga. Odo­li­te is­ku­še­nju da otvo­ri­te apli­ka­ci­ju Po­ke­mon Go...

3

Sta­vi­te pa­lac na iko­nu apli­ka­ci­je i ta­ko dr­ži­te dok se ne po­ja­vi znak X na apli­ka­ci­ji. Još ma­lo, pri kra­ju ste...

4

Pri­tis­ni­te oz­na­ku i po­t­vr­di­te da že­li­te iz­bri­sa­ti apli­ka­ci­ju Po­ke­mon Go

5

Is­pus­ti­te uz­dah olak­ša­nja, va­ša noć­na mo­ra usko­ro je go­to­va. Po­ke­mo­na vi­še ne­ma na mo­bi­te­lu

6

Na kra­ju odi­te na stra­ni­cu ht­t­ps://sup­port.po­ke­mon­go.ni­an­ti­clabs.com. I ta­mo is­pu­ni­te zah­tjev da se pot­pu­no iz­bri­še vaš ra­čun za Po­ke­mo­ne

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.