13. ko­lo­vo­za

Vecernji list - Hrvatska - - Sport -

RUKOMETNI EL CLA­SI­CO Hr­vat­ska i Fran­cu­ska odi­grat će rukometni El Cla­si­co. Se­re­na Wil­li­ams po­ku­šat će osvo­ji­ti šes­to olim­pij­sko zla­to u te­ni­su, a bri­tan­ski da­ljaš Greg Rut­her­ford po­ku­šat će obje­di­ni­ti olim­pij­ski, svjetski i europ­ski nas­lov. Pr­vi put na olim­pij­ski sta­di­on iz­la­zi Usa­in Bolt u kva­li­fi­ka­ci­ja­ma. RAS­PO­RED 16.00 boks, eli­mi­na­ci­je (Fi­lip Hr­go­vić); 16.00 te­nis, mu­ški, meč za bron­cu (Ćo­rić, Či­lić); žen­ske, meč za bron­cu i fi­na­le (Ko­njuh);

16.30 ru­ko­met, 4. ko­lo: Hr­vat­ska – Fran­cu­ska; 18.05 je­dre­nje (Pe­tar Cu­pać/Pav­le Kos­tov; Ivan Klja­ko­vić-Ga­špić; Ton­či Sti­pa­no­vić; Ti­na Mi­he­lić); 20.50 ves­la­nje, sa­mac, fi­na­le (Da­mir Mar­tin);

01.20 atle­ti­ka – skok s mot­kom, kva­li­fi­ka­ci­je Ivan Hor­vat); 03.30 ko­šar­ka, 4. ko­lo: Hr­vat­ska – Ni­ge­ri­ja;

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.