18. ko­lo­vo­za

Vecernji list - Hrvatska - - Sport -

BOLT OSVA­JA DEVETO ZLA­TO? Usa­in Bolt po­ku­šat će do­ći do de­ve­tog uzas­top­nog zla­ta na Igra­ma. U Pe­kin­gu i Lon­do­nu bio je pr­vi na 100 i 200 me­ta­ra te kao član šta­fe­te 4x100 me­ta­ra. Ana Za­ni­no­vić ima europ­ske i svjet­ske me­da­lje, vri­je­me je i za pr­vu olim­pij­sku ko­laj­nu. RAS­PO­RED

14.55 atle­ti­ka, ku­gla, kva­li­fi­ka­ci­je (Fi­lip Mi­ha­lje­vić, Sti­pe Žu­nić); 15.00 atle­ti­ka – kva­li­fi­ka­ci­je žen­skog vi­sa (Blan­ka Vla­šić, Ana Ši­mić);

18.05 je­dre­nje, plov za me­da­lje (Pe­tar Cu­pać/Pav­le Kos­tov);

20.00 tek­von­do – do 57 kg (Ana Za­ni­no­vić); do 68 kg (Fi­lip Gr­gić);

20.30 boks, fi­na­le do 81 kg (Hr­vo­je Sep); 01.30 atle­ti­ka, fi­na­le ba­ca­nja ku­gle (Mi­ha­lje­vić, Žu­nić); 02.10 ba­ca­nje kop­lja, fi­na­le (Sa­ra Ko­lak); va­ter­po­lo, fi­na­le

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.