Se­vil­la na no­vom po­čet­ku ne­će blis­ta­ti

Vecernji list - Hrvatska - - Sport -

Pri­je dvi­je go­di­ne Re­al je sa 2:0, uz si­mul­tan­ku Cris­ti­ana Ro­nal­da, do­bio Se­vil­lu u Ue­fi­nu Su­per­ku­pu, ali ovaj put Por­tu­gal­ca ne­će bi­ti. Ipak, Re­al je fa­vo­rit jer je Se­vil­la na no­vom po­čet­ku. Kao i pret­hod­nih lje­ta, nas­ta­vi­li su sa sku­pom pro­da­jom naj­bo­ljih igra­ča, otiš­li su Kryc­howi­ak i Ga­me­iro, kao ne­ma ni sjaj­nog tre­ne­ra Una­ia Emeryja.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.