Zo­ve­mo li ikad na­si­lje kr­š­ćan­sko­ka­to­lič­kim?

Vecernji list - Hrvatska - - Politički Magazin Obzor -

U bol­ni­ci u Pi­si u sri­je­du uju­tro umr­la je Va­nia Van­nuc­c­hi (46) na­kon što je dan ra­ni­je bi­la muč­ki, ku­ka­vič­ki, s mno­go mrž­nje, na­pad­nu­ta, po­li­ve­na ben­zi­nom i za­pa­lje­na te je za­do­bi­la te­ške opek­li­ne na 90% ti­je­la. Bi­lo je to još jed­no gnus­no kr­š­ćan­sko­ka­to­lič­ko uboj­stvo za ko­je je osum­nji­čen i uhi­ćen ka­to­lik Pasqu­ale Ru­sso (46). Taj stra­šan do­ga­đaj i ta­ko bi se mo­gao opi­sa­ti, čak bi se mo­glo do­da­ti i da Pasqu­ale Ru­sso, kao fun­da­men­ta­lis­tič­ki vjer­nik, ni­je mo­gao pod­ni­je­ti to što ga je Va­nia Van­nuc­c­hi os­ta­vi­la. Da, ubio ju je upra­vo zbog to­ga. Ali ko­li­ko je na nje­gov bi­jes utje­ca­la re­li­gi­ja? Ap­so­lut­no ni­šta! Bi­lo je to sa­mo jed­no u ni­zu uboj­sta­va iz lju­bo­mo­re, a ima ih i zbog po­hle­pe, jed­nos­tav­ne sva­đe i nes­noš­lji­vos­ti, ali za­to ih i ne opi­su­je­mo kao ka­to­lič­ka uboj­stva. Za­što se on­da go­vo­ri o is­lam­skom na­si­lju? Pro­go­vo­rio je o to­me i pa­pa Fra­njo u zra­ko­plo­vu na po­vrat­ku iz Polj­ske sa su­sre­ta mla­dih. – Ne svi­đa mi se go­vo­ri­ti o is­lam­skom na­si­lju jer i kr­šte­ni ka­to­li­ci či­ne na­si­lje. Kad bih go­vo­rio o is­lam­skom na­si­lju,

tre­bao bih go­vo­ri­ti i o ka­to­lič­kom na­si­lju. Ni­su svi mus­li­ma­ni na­sil­ni ni­ti su svi ka­to­li­ci na­sil­ni – od­go­va­rao je Fra­njo na no­vi­nar­sko pi­ta­nje o uboj­stvu fran­cu­skog sve­će­ni­ka oca Jacqu­esa Ha­me­la. No­vi­na­ri su pri­mi­je­ti­li da pa­pa, pa ni pos­li­je tak­vih uboj­sta­va, ni­kad ne spo­mi­nje is­lam. – Ne bi bi­lo is­prav­no uboj­stva za­ruč­ni­ca ili že­na opi­si­va­ti kao vjer­ska – re­kao je Fra­njo i spo­me­nuo ri­je­či apos­to­la Ja­ko­va da se mo­že ubi­ja­ti i je­zi­kom. A tak­vih “uboj­sta­va“ima pre­čes­to me­đu kr­š­ća­ni­ma. Do­volj­no je ču­ti ne­ke iz­ja­ve u pre­diz­bor­nim kam­pa­nja­ma. Pa­pa se pi­tao ko­li­ko je “mla­dih ko­je smo mi Eu­rop­lja­ni os­ta­vi­li bez ide­ala, ko­ji ne­ma­ju pos­la, ko­ji se pre­da­ju dro­gi, al­ko­ho­lu ili se uklju­ču­ju u fun­da­men­ta­lis­tič­ke sku­pi­ne“. – Te­ro­ri­zam ras­te kad ne­ma dru­ge op­ci­je, kad je no­vac, a ne čo­vjek u sre­di­štu svjet­ske eko­no­mi­je – ka­zao je Fra­njo. Ka­da bi­smo to shva­ti­li oz­bilj­no, u svi­je­tu bez vi­zi­je bu­duć­nos­ti, u ko­jem se zna go­vo­ri­ti sa­mo o proš­los­ti (ono što ču­je­mo i na hr­vat­skoj po­li­tič­koj sce­ni), mo­žda bi­smo naš­li i dru­gu op­ci­ju.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.