Dva osu­đe­na ud­ba­ša ima­la su za­štit­ni­ke u Hr­vat­skoj

Vecernji list - Hrvatska - - Politički Magazin Obzor - (Dra­žen Ću­rić)

Mün­c­hen­ska pre­su­da biv­šim čel­ni­ci­ma Ud­be Jo­si­pu Per­ko­vi­ću i Zdrav­ku Mus­ta­ču još jed­nom po­t­vr­đu­je sta­ru iz­re­ku – da je prav­da spo­ra, ali dos­tiž­na. Tre­ba­lo je pro­ći čak 33 go­di­ne od svi­re­pog uboj­stva Stje­pa­na Đu­re­ko­vi­ća pa da glav­ni ak­te­ri tog gnus­nog či­na bu­du osu­đe­ni na do­ži­vot­ni za­tvor. Go­rak okus ci­je­lom slu­ča­ju da­je i či­nje­ni­ca što su Per­ko­vić i Mus­tač bi­li za­šti­će­ni ne sa­mo u ko­mu­nis­tič­koj Ju­gos­la­vi­ji ne­go i u de­mo­krat­skoj Hr­vat­skoj. Taj ud­ba­ški dvo­jac bio je na is­tak­nu­tim po­zi­ci­ja­ma i vr­lo ci­je­njen u druš­tvu, dok je Đu­re­ko­vi­će­va obi­telj bi­la još jed­nom vik­ti­mi­zi­ra­na ne­pri­mje­re­nim i ten­den­ci­oz­nim pred­stav­lja­njem žr­tve u me­di­ji­ma. Pre­su­da je do­bar po­vod da se hr­vat­sko druš­tvo su­oči s ko­mu­nis­tič­kom proš­loš­ću. Sa­mo je pi­ta­nje ko­li­ko ima­mo sna­ge za taj pro­ces. Poz­na­to je da su Per­ko­vić i Mus­tač ima­li za­štit­ni­ke na is­tak­nu­tim mjes­ti­ma u hr­vat­skoj po­li­ti­ci i druš­tvu. Jer da ni­je ta­ko, bi­lo bi im su­đe­no u Za­gre­bu, a ne u Mün­c­he­nu.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.