Dan za­hval­nos­ti dan je svih hr­vat­skih po­bje­da

Vecernji list - Hrvatska - - Politički Magazin Obzor -

“Svi­jet je htio da bu­de­mo po­ra­že­ni. Ni za je­dan pot­hvat i od­lu­ku ni­sam imao odo­bre­nje i pot­po­ru iz svi­je­ta. Me­đu­tim, mi smo se obra­ni­li, jer smo vje­ro­va­li u hr­vat­ski na­rod, jer smo vje­ro­va­li da po­li­ti­kom po­mir­be mo­že­mo us­pje­ti i odo­lje­ti svim si­la­ma, jer je prav­da na na­šoj stra­ni, jer je na na­šoj stra­ni Bož­ja po­moć”, re­kao je o pr­voj ob­ljet­ni­ci os­lo­bo­đe­nja Kni­na pred­sjed­nik dr. Fra­njo Tuđ­man. Pred­sjed­nik Tuđ­man na­gla­sio je ka­ko je Dan za­hval­nos­ti dan pros­la­ve svih hr­vat­skih po­bje­da i dan ka­da se tre­ba pod­sje­ti­ti pu­ta ko­jim je hr­vat­ski na­rod mo­rao pro­ći od hr­vat­skog Zvo­ni­mi­ro­va Kni­na do da­naš­njeg opet hr­vat­skog Kni­na. (bo) Ar­hi­va Ve­čer­njeg lis­ta

Hr­vat­ska bor­ba za neo­vis­nost us­pje­la je jer su se u njoj na is­toj cr­ti naš­li svi sta­le­ži i svi slo­je­vi hr­vat­skog na­ro­da, do­mo­vin­ska i is­e­lje­na Hr­vat­ske, re­kao je dr. Tuđ­man.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.