Ras­tu ci­je­ne zem­lji­šta i sta­no­va, a ku­će i da­lje gu­be na vri­jed­nos­ti

Vecernji list - Hrvatska - - Dom - Mar­ti­na Stru­kić

Pos­lov­ni pros­to­ri ta­ko­đer naj­vi­šu ci­je­nu dr­že u Du­brov­ni­ku, s pro­sječ­nih 2795 eura po kva­dra­tu Una­toč, sad već vi­še­go­diš­njoj pri­lič­no kriz­noj si­tu­aci­ji na tr­ži­štu ne­kret­ni­na, is­tra­ži­va­nje ko­je je pro­ve­lo Nju­ška­lo, na uzor­ku od 161.000 ne­kret­ni­na ogla­še­nih u sr­p­nju 2016. go­di­ne, ipak ima po­ma­ka. Iako, glo­bal­no gle­da­no, ci­je­ne ne­kret­ni­na u Hr­vat­skoj i da­lje po­ka­zu­ju pad (1,1 pos­to), za­nim­lji­vo je da ci­je­ne ne­kret­ni­na na po­dru­čju Du­brov­ni­ka i da­lje ras­tu.

Osi­jek za­us­ta­vio pad

Ina­če, na pad pro­sječ­nih ci­je­na ne­kret­ni­na u Hr­vat­skoj utje­cao je pad ci­je­na ku­ća, dok su u sr­p­nju ci­je­ne sta­no­va nez­nat­no ras­le u od­no­su na sr­panj 2015. Što se ti­če ve­li­kih gra­do­va, go­diš­nji in­deks pro­sječ­nih ci­je­na sta­no­va u Za­gre­bu po­ka­zu­je ma­li opo­ra­vak. Za­nim­lji­vo je sva­ka­ko is­tak­nu­ti i da, na­kon du­go vre­me­na, Osi­jek bi­lje­ži za­us­tav­lja­nje pa­da ci­je­ne sta­no­va na go­diš­njoj ra­zi­ni. Split po­ka­zu­je nas­ta­vak ras­ta ci­je­na sta­no­va iako je u sr­p­nju taj Is­tra­ži­va­nje ko­je je pro­ve­lo na te­me­lju 161.000 ne­kret­ni­na do­no­si za­nim­lji­ve po­dat­ke o kre­ta­nju ci­je­na na tr­ži­štu Nju­ška­lo rast ma­nji ne­go proš­lih mje­se­ci. Po­ka­zu­ju to po­da­ci za na­ve­de­ne gra­do­ve, ko­ji dr­že 55 pos­to od ukup­ne po­nu­de sta­no­va u Hr­vat­skoj. Ve­ći­na žu­pa­ni­ja na go­diš­njoj ra­zi­ni po­ka­zu­je pad u pro­sječ­nim ci­je­na­ma ne­kret­ni­na, ko­ji je i da­lje naj­iz­ra­že­ni­ji u kon­ti­nen­tal­nom di­je­lu Hr­vat­ske, dok su ci­je­ne u žu­pa­ni­ja­ma na pri­oba­lju i ti­je­kom sr­p­nja nas­ta­vi­le ras­ti. Kon­ti­nen­tal­ne žu­pa­ni­je ko­je bi­lje­že naj­ve­ći pad pro­sječ­nih ci­je­na ne­kret­ni­na u od­no­su na is­ti pe­ri­od proš­le go­di­ne, ujed­no su i žu­pa­ni­je sa naj­ni­žim ci­je­na­ma ne­kret­ni­na op­će­ni­to.

Ci­je­ne sta­no­va ipak ras­tu

U Gra­du Za­gre­bu pro­sječ­na ci­je­na po kva­dra­tu za ku­ću iz­no­si­la je 1215 eura u sr­p­nju, što pred­stav­lja pad od pet pos­to u od­no­su na lanj­ski sr­panj. Naj­ve­ći pad pro­sječ­nih ci­je­na po kva­dra­tu za ku­ću bi­lje­ži naj­skup­lja če­t­vrt u gra­du Za­gre­bu, Gor­nji grad, Me­dveš­čak s pa­dom od se­dam pos­to. U sr­p­nju je naj­skup­lji kva­drat ku­će u Gra­du Za­gre­bu za­bi­lje­žen na Tu­škan­cu, gdje je iz­no­sio 3150 eura. Kod sta­no­va, pro­sječ­na ci­je­na po kva­dra­tu iz­no­si­la je 1615 eura što je rast od 1 pos­to na go­diš­njoj ra­zi­ni. Naj­skup­lji kva­drat sta­na u Gra­du Za­gre­bu u sr­p­nju bio Pr in t e d Pr e s s R e a d e r. c o m • ORIGINAL COPY • ORIGINAL COPY • ORIGINAL COPY • ORIGINAL COPY • ORIGINAL COPY

je ta­ko­đer na Tu­škan­cu, gdje je iz­no­sio 2779 eura. Kad su pak u pi­ta­nju pos­lov­ni pros­to­ri, ka­ko po­ka­zu­je is­tra­ži­va­nje s Re­alEs­ta­teCro­atia.com, u Du­bro­vač­ko- ne­re­tvan­skoj žu­pa­ni­ji ci­je­ne stag­ni­ra­ju (2795 eura/m2), is­ti je slu­čaj i sa Split­sko- dal­ma­tin­skom žu­pa­ni­jom (2298 eura/m2.)

Zem­lji­šta su ljet­ni hit

Pro­sječ­na ci­je­na kva­dra­ta pos­lov­nih pros­to­ra u Is­tar­skoj žu­pa­ni­ji kons­tant­no pa­da i sad iz­no­si 2221 eura/m2. Ši­ben­sko-knin­ska žu­pa­ni­ja stag­ni­ra na 2156 eura/m2. Grad Za­greb bi­lje­ži pad u pro­sječ­noj ci­je­ni kva­dra­ta pos­lov­nih pros­to­ra i ona je sa­da 2093 eura/m2. U Pri­mor­sko-go­ran­skoj žu­pa- ni­ji, na­kon dras­tič­ni­jih kons­tant­nih pa­do­va, ci­je­na je ovaj tje­dan po­ras­la za 0,87% na 2088 eura/m2. U Za­dar­skoj žu­pa­ni­ji je za­bi­lje­žen naj­ve­ći po­rast u ci­je­ni pos­lov­nih pros­to­ra i to za 2,36% ((1950 eura/m2). U Za­gre­bač­koj žu­pa­ni­ji ci­je­ne stag­ni­ra­ju (1509 eura/m2). Lje­ti su pak mno­gi­ma pu­no atrak­tiv­ni­ja inves­ti­ci­ja od ku­ća i sta­no­va – zem­lji­šta. Grad Za­greb za zem­lji­šta dr­ži pro­sječ­nu ci­je­nu od 274 eura/ m2. U Du­bro­vač­ko-ne­re­tvan­skoj žu­pa­ni­ji ci­je­na kva­dra­ta zem­lji­šta ras­te i iz­no­si 240 eura/m2. U Split­sko- dal­ma­tin­skoj žu­pa­ni­ji pro­sječ­ne ci­je­ne kva­dra­ta zem­lji­šta pa­da­ju du­lji pe­ri­od, a tre­nut­no se tra­ži 202 eura/m2. U Ši­ben­sko-knin­skoj žu­pa­ni­ji pro­sječ­na je ci­je­na 193 eura/ m2, dok je u Za­dar­skoj žu­pa­ni­ji za­bi­lje­žen pad od 0,63% (159 eura/m2). Ci­je­ne kva­dra­ta zem­lji­šta u Pri­mor­sko go­ran­skoj žu­pa­ni­ji stag­ni­ra­ju, za raz­li­ku od Is­tar­ske žu­pa­ni­je, gdje je za­bi­lje­žen po­rast od 1,63% na 123 eura/m2. U Za­gre­bač­koj žu­pa­ni­ji na­kon du­ljeg pe­ri­oda ci­je­na zem­lji­šta ras­te za 0,78% na 130 eura/m2. Du­brov­nik, ko­ji je­di­ni, ka­da je ri­ječ o sta­no­vi­ma i ku­ća­ma ras­te, re­kor­der je i po naj­skup­ljoj tra­že­noj ci­je­ni za me­tar kva­drat­ni, a u sto­pu ga sli­je­de Split i Za­greb.

Ci­je­ne ku­ća pa­da­ju već osmu go­di­nu za re­dom dok ci­je­ne sta­no­va stag­ni­ra­ju Pos­lov­ni pros­to­ri naj­tra­že­ni­ji su u Za­gre­bu, ali naj­skup­lji su u Du­brov­ni­ku

U Za­gre­bu se naj­vi­še tra­že dvo­sob­ni i tro­sob­ni sta­no­vi

Us­po­red­ba pro­sjec­nih ci­je­na u €/m² u sr­p­nju 2016. pre­ma is­tom mje­se­cu 2015. go­di­ne po žu­pa­ni­ja­ma sr­panj 2015. sr­panj 2016. 2171 2191 1981 1977 1555 1612 1596 1606 1574 1559 1540 1532 1536 1530 1186 1204 849 819 745 719 +0,90% -0,19% +3,63% +0,63% -0,91% -0,53% -0,39% +1,54% -3,45% -3,47% +/- trend u % pre­ma go­di­ni pri­je Du­bro­vac­ko - ne­re­tvan­ska Split­sko - dal­ma­tin­ska Ši­ben­sko - knin­ska Pri­mor­sko - go­ran­ska Za­dar­ska Is­tar­ska Grad Za­greb Lic­ko - senj­ska Za­gre­bac­ka Va­ra­ždin­ska 710 713 684 698 702 683 645 612 634 592 609 585 554 542 544 518 527 510 500 484 433 447 +0,41% 2,02% -2,69% -5,11% -6,57% -3,94% -2,28% -4,67% 3,19% -3,10% -3,41% Osjec­ko - ba­ranj­ska Me imur­ska Brod­sko - po­sav­ska Kra­pin­sko - za­gor­ska Kar­lo­vac­ka Ko­priv­nic­ko - kri­že­vac­ka Si­sac­ko - mos­la­vac­ka Bje­lo­var­sko - bi­lo­gor­ska Vu­ko­var­sko - sri­jem­ska Vi­ro­vi­tic­ko - po­drav­ska Po­že­ško - sla­von­ska

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.