Pr­go­met: ‘Lju­ta’ des­ni­ca ne mo­že bi­ti dio ovog HDZ-a

Ako na iz­bo­ri­ma po­bi­je­di HDZ, Vla­du mo­že vo­di­ti sa­mo An­drej Plen­ko­vić Bi­lo bi ko­rek­t­no da Most ka­že s kim mo­že, a s kim ne mo­že su­ra­đi­va­ti na­kon iz­bo­ra

Vecernji list - Hrvatska - - Front Page - Raz­go­va­ra­la: RE­NA­TA RAŠOVIĆ Sni­mio: HR­VO­JE JE­LA­VIĆ/ PIXSELL

Na­kon 18 iz­nim­no tur­bu­lent­nih mje­se­ci, dr. Dra­go Pr­go­met na­po­s­ljet­ku ula­zi u mir­nu lu­ku, is­tu onu iz ko­je je ovaj ugled­ni li­ječ­nik i kre­nuo u po­li­ti­ku. Na­pus­tiv­ši HDZ s funk­ci­je za­mje­ni­ka pred­sjed­ni­ka stran­ke, pri­klju­čio se Mos­tu ne­za­vis­nih lis­ta, osvojio res­pek­ta­bil­nu 21 ti­su­ću gla­so­va u Za­gre­bu, pa ga na­kon afe­re Za­vje­sa eks­pe­di­tiv­no napustio, for­mi­rao HRID te se s po­zi­ci­je pred­sjed­ni­ka stran­ke po­s­ljed­njih da­na, na poziv no­vog še­fa HDZ-a An­dre­ja Plen­ko­vi­ća, vra­tio iz­vo­ru. Na­po­s­ljet­ku se od­ma­ra u Ši­be­ni­ku, gdje smo i vo­di­li ovaj raz­go­vor, na­kon što je pr­vi tje­dan go­diš­njeg od­mo­ra pro­veo u ope­ra­cij­skoj dvo­rani. Poziv za po­moć ne že­li od­bi­ti, oso­bi­to kad su po­sri­je­di bo­les­na dje­ca.

Sa­mo de­se­tak da­na pri­je no što ste obja­vi­li po­vra­tak u HDZ iz­ja­vi­li ste ka­ko ne raz­miš­lja­te o biv­šoj stran­ci i ka­ko ste fo­ku­si­ra­ni na iz­bo­re sa stran­kom HRID. Što se to do­go­di­lo ta­ko iz­ne­na­da da ste na­pra­vi­li ve­li­ki za­okret?

Kao pred­sjed­nik HRID-a ta­da sam mo­gao raz­go­va­rati sa­mo na taj na­čin, me­đu­tim u tom tre­nut­ku već sam vo­dio raz­go­vo­re s gos­po­di­nom Plen­ko­vi­ćem. Poz­na­je­mo se pet-šest go­di­na, uvi­jek smo do­is­ta is­kre­no i otvo­re­no raz­go­va­ra­li pa me ni­je iz­ne­na­dio ni nje­gov poziv za po­vra­tak u stran­ku, ali ni­sam oče­ki­vao da će do to­ga ta­ko br­zo do­ći.

Što je pre­su­di­lo va­šoj od­lu­ci?

Po­ru­ke An­dre­ja Plen­ko­vi­ća. Po­ru­ka po­zi­va­nja na di­ja­log, po­ru­ka da ne­će­mo vo­di­ti ide­olo­ški os­traš­će­nu kam­pa­nju, iz­bor lju­di u užem ti­mu ko­jim ša­lje po­ru­ku da će od­lu­ke do­no­si­ti u kon­zul­ta­ci­ja­ma s lju­di­ma ko­ji do­bro zna­ju što je mo­der­na europ­ska po­li­ti­ka. Na­da­lje, naj­a­va po­mla­đi­va­nja stran­ke kroz sas­tav lis­ta, pa i po­ru­ka To­mis­la­va Čulj­ka da je vri­je­me za no­ve lju­de ko­ja sa­svim si­gur­no ni­je doš­la bez kon­zul­ta­ci­ja s pred­sjed­ni­kom stran­ke. Mo­joj od­lu­ci ku­mo­vao je i Plen­ko­vi­ćev po­tez da HDZ na iz­bo­re iz­la­zi sa­mos­tal­no, pa

i ovaj poziv na­ma da se vra­ti­mo, nje­go­va po­ru­ka da nit­ko ni­je su­vi­šan i da je svat­ko do­bro­do­šao.

Jes­te li, ti­je­kom raz­go­vo­ra s Plen­ko­vi­ćem, na­vuk­li za­vje­se?

Ni­smo raz­go­va­ra­li na skri­ve­nom, ne­go na jav­nom mjes­tu. Haj­de­mo to de­mis­ti­fi­ci­ra­ti. Taj­ne raz­go­vo­re su vo­di­li oni ko­ji su u po­noć od­la­zi­li Mi­la­no­vi­ću, a pos­li­je su pos­ta­li i mi­nis­tri. Bi­lo bi li­je­po da Pe­trov i Mi­la­no­vić obja­ve ime­na tih lju­di. Is­ti­na, raz­go­vor s Mi­la­no­vi­ćem se do­go­dio, ali ta­da sam mu re­kao da ga ne­ću po­dr­ža­ti za pre­mi­je­ra.

Jes­te li, po­vrat­kom u HDZ, za­pra­vo pro­ci­je­ni­li da sa HRIDom ne bis­te pos­ti­gli zna­čaj­ni­ji us­pjeh na iz­bo­ri­ma?

Ve­li­ke re­zul­ta­te mo­gu os­tva­ri­ti sa­mo ve­li­ki klu­bo­vi, bu­di­mo po­šte­ni, ta­ko je i u ži­vo­tu i u pos­lu i, ako že­li­te pos­ti­ći ja­ke po­li­tič­ke ide­je, to mo­že­te sa­mo u okri­lju ve­li­ke stran­ke. Me­ni je važ­no da su lju­di iz pred­sjed­niš­tva HRID-a bi­li su­glas­ni s ti­me.

U ko­joj se iz­bor­noj je­di­ni­ci na­tje­če­te te kak­ve su va­še am­bi­ci­je na­kon iz­bo­ra?

Spo­mi­nja­li smo jed­nu od za­gre­bač­kih je­di­ni­ca ili Sla­vo­ni­ju i to je je­di­no o če­mu smo za­sad raz­go­va­ra­li. A na­kon iz­bo­ra se vi­dim u par­la­men­tu. Vo­lim te ras­pra­ve, di­rek­t­na su­če­lja­va­nja po­li­tič­kih opo­ne­na­ta i ne­mam ni­šta pro­tiv da nas­ta­vim ka­ri­je­ru u Sa­bo­ru.

Ci­lja­te li na mjes­to še­fa Sa­bo­ra?

U ovom tre­nut­ku ni­je pri­mje­re­no go­vo­ri­ti o to­me, ni kam­pa­nja još ni­je po­če­la. Mo­žda je lju­di­ma te­ško ra­zu­mje­ti da je mo­gu­će raz­go­va­rati, a ne do­go­va­ra­ti po­zi­ci­je, fo­te­lje i tr­go­va­ti, ali u mom je slu­ča­ju bi­lo ta­ko.

Je li is­ti­na da je bi­lo di­so­nant­nih to­no­va oko va­šeg po­vrat­ka?

Ne znam, stvar­no ni­sam čuo, da­pa­če, ko­li­ko znam, na Pred­sjed­niš­tvu stran­ke nit­ko se ni­je pro­ti­vio mom po­vrat­ku. Svjes­tan sam da u HDZ-u još uvi­jek ima lju­di ko­ji ni­ka­da ne­će ra­zu­mje­ti mo­je pos­tup­ke u zad­njih go­di­na.

Za­do­vo­lja­va li vas po­zi­ci­ja obič­nog čla­na stran­ke?

Ne­mam pro­blem s tim. Mo­ja maj­ka je zna­la čes­to re­ći: ni­si se ro­dio da bu­deš dok­tor, ne­go da bu­deš čo­vjek. A ka­mo­li da bu­dem šef kli­ni­ke, a ka­mo­li da bu­dem vi­so­ki duž­nos­nik u HDZ-u. Ali, na­rav­no da imam am­bi­ci­ju, me­ni je neo­bič­no da net­ko ne­ma am­bi­ci­ju, po­go­to­vo u po­li­ti­ci i na­rav­no da ću svo­ju am­bi­ci­ju po­ku­ša­ti os­tva­ri­ti na unu­tar­stra­nač­kim iz­bo­ri­ma ka­da do­đe vri­je­me za to.

Pri­bo­ja­va­te li se da će vam gla- sa­či za­mje­ri­ti sve te pro­mje­ne stra­nač­kog dre­sa?

Sa mnom ba­rem ni­je do­sad­no! Tu sam vr­lo re­alan i mis­lim da će dio mo­jih sim­pa­ti­ze­ra te­ško ra­zu­mje­ti što se do­ga­đa­lo ovih 18 mje­se­ci, no me­ni je pu­no važ­ni­je da je­sam mi­je­njao po­li­tič­ke po­zi­ci­je, ali ni­sam mi­je­njao svo­je po­li­tič­ke sta­vo­ve. Si­gu­ran sam da će lju­di va­lo­ri­zi­ra­li što ni­sam že­lio su­dje­lo­va­ti u Ka­ra­mar­ko­vu HDZ-u ko­ji je sru­šio vlas­ti­tu Vla­du.

Ima li sa­ti­sfak­ci­je u to­me što je, Ka­ra­mar­ko­vim od­la­skom, doš­lo sve na svo­je za vas?

Ap­so­lut­no, to je za me­ne po­li­tič­ka, ljud­ska i mo­ral­na sa­ti­sfak­ci­ja. I poziv vr­ha stran­ke da se vra­tim na­kon sve­ga ni­je ni­šta dru­go ne­go po­t­vr­da da sam bio u pra­vu. A to što sam ja ta­da go­vo­rio da­nas go­vo­re svi, pa i oni ko­ji ta­da ni­su mo­gli pri­hva­ti­ti ono što sam go­vo­rio.

Je li HDZ u ko­ji ste se vra­ti­li uis­ti­nu no­vi HDZ?

Do­bre stva­ri tre­ba ba­šti­ni­ti, lo­še sta­vi­ti sa stra­ne, a HDZ ko­ji vi­dim je onaj ko­ji sam i za­go­va­rao kao za­mje­nik. Vr­lo sam op­ti­mis­ti­čan.

Hoće li Plen­ko­vić pri­do­ni­je­ti de­mo­kra­ti­za­ci­ji stran­ke ko­ja je, slo­žit će­te se, nuž­na?

Ili će­te de­mo­kra­ti­zi­ra­ti stran­ku i re­ći ne ša­la­bah­ter-de­mo­kra­ci­ji ili će­te pos­ta­ti po­li­tič­ki ire­le­vant­ni. Pu­na su grob­lja ci­vi­li­za­ci­ja, na­ro­da i po­li­tič­kih stra­na­ka ko­ji na vri­je­me ni­su shva­ti­li nuž­nost pro­mje­ne.

Čak 94 ti­su­će HDZ- ova­ca pri­je sa­mo tri mje­se­ca gla­sa­le su za Ka­ra­mar­ka, po­tom i za Plen­ko­vi­ća. Je li ovo uis­ti­nu no­vi HDZ?

Ni­je to me­ne iz­ne­na­di­lo, to je sa­mo znak da mo­ra­mo pu­no još ra­di­ti unu­tar stran­ke. Na ide­olo­škom i svje­to­na­zor­skom, ka­drov­skom os­vje­že­nju, ja­ča­nju de­mo­krat­skih stan­dar­da. Lju­di mo­ra­ju shva­ti­ti da ni­je sli­je­pa pos­luš­nost ono što jam­či nji­hov osob­ni us­pjeh, a još ma­nje us­pjeh stran­ke. Ni­je to sa­mo pro­blem HDZ-a, ovu dr­ža­vu tre­ba re­se­ti­ra­ti. Tre­ba­mo oz­bilj­ne pro­mje­ne.

Iz sve­ga što go­vo­ri­te pro­iz­la­zi da će­te se za­la­ga­ti za sma­nje­nje ten­zi­ja i ide­olo­ških po­dje­la u druš­tvu, no gdje je on­da mjes­to ra­di­kal­noj des­ni­ci?

Ra­di­kal­na ili ul­tra­des­ni­ca ni­ka­da ni­je ima­la snaž­no upo­ri­šte me­đu hr­vat­skim bi­ra­či­ma, to su svi iz­bo­ri do­sad po­ka­za­li. Des­ni­ca je le­gi­tim­na, ali još uvi­jek te­me­lji svo­ju po­li­ti­ku na re­mi­nis­cen­ci­ja­ma proš­los­ti, re­tro­tra­di­ci­ona­liz­mu i iz­ra­že­nom na­ci­ona­liz­mu, bez ja­ke po­li­tič­ke kon­zer­va­tiv­ne ide­je ko­ja se tek tu i ta­mo pro­bi­ja. Tak­va des­ni­ca ne mo­že bi­ti dio HDZ-a ni­ti će po­lu­či­ti us­pjeh na iz­bo­ri­ma.

No či­nje­ni­ca da je Zlat­ko Ha­san­be­go­vić do­bio naj­ve­ći broj gla­so­va na unu­tar­stra­nač­kim iz­bo­ri­ma go­vo­ri o to­me da u HDZ ite­ka­ko pos­to­ji pot­po­ra ra­di­kal­ni­joj po­li­ti­ci. Ima li u no­vom HDZ-u mjes­ta za nje­ga?

Ne mo­že­te po­re­ći, ni­ti bih ja to htio, le­ga­li­tet i le­gi­ti­mi­tet Zlat­ka Ha­san­be­go­vi­ća. Sma­tram da ni­je bio do­bar iz­bor za mi­nis­tra kul­tu­re i ja to ni­sam po­dr­žao, no to je moj osob­ni stav. Hoće li i ka­ko su­dje­lo­va­ti na ovim iz­bo­ri­ma i pos­li­je to­ga, to će od­lu­či­ti Pred­sjed­niš­tvo stran­ke.

Ka­ko će HDZ za­dr­ža­ti dio bi­ra­ča da se ne okre­ne “lju­toj” des­ni­ci?

Pa tko je do­sad po­bje­đi­vao na iz­bo­ri­ma za Eu­ro­par­la­ment, na par­la­men­tar­nim ili pred­sjed­nič­kim iz­bo­ri­ma? Bi­ra­či­ma ne tre­ba nu­di­ti kan­di­da­te lju­te des­ni­ce kad se tak­va po­li­ti­ka po­ka­za­la gu­bit­nič­kom za HDZ. Da je Ko­lin­da Gra­bar-Ki­ta­ro­vić ko­ris­ti­la Ka­ra­mar­ko­vu re­to­ri­ku tvr­de des­ni­ce, Ivo Jo­si­po­vić i da­nas bi sje­dio na Pan­tov­ča­ku. Gla­sa­či HDZ-a ne že­le ra­di­kal­nu re­to­ri­ku, već umje­re­nu gra­đan­sku des­ni­cu.

Je li po­zi­ra­nje uz zas­ta­vu s us­ta­škim zna­kov­ljem na­ško­di­lo imi­džu no­vog HDZ-a ko­jem te­ži­te?

To je ne­pri­mje­re­no i neo­d­go­vor­no. Sva­ki član stran­ke mo­ra vo­di­ti ra­ču­na o od­go­vor­nos­ti i o to­me da svo­jim pos­tup­kom mo­že stran­ci do­ni­je­ti i do­bro i lo­še. Si­gur­no da ovak­vi pos­tup­ci ne do­no­se ni­šta do­bro. I pred­sjed­nik Plen­ko­vić bio je sa­svim ja­san oko pri­je­po­ra ve­za­no uz fa­ši­zam i an­ti­fa­ši­zam. To je ono što mo­že bi­ti i mo­ra bi­ti stav po­bjed­nič­kog HDZ-a.

Mis­li­te da su gra­đa­ni već za­bo­ra­vi­li eks­pe­ri­ment s Vla­dom HDZ-a i Mos­ta?

Sla­žem se da ta Vla­da ni­je bi­la ta­ko us­pješ­na, ali mis­lim da gra­đa­ni ne­će za­bo­ra­vi­ti ni če­ti­ri go­di­ne Mi­la­no­vi­će­ve, do­is­ta naj­ne­us­pješ­ni­je hr­vat­ske Vla­de. Ovu Vla­du spa­ša­va je­di­no to što je krat­ko tra­ja­la.

Bu­du li sna­ge ras­po­re­đe­ne kao i na­kon proš­lih iz­bo­ra, ko­ja su jam­s­tva da će ovo­ga pu­ta dr­ža­vu vo­di­ti us­pješ­ni­je?

Vr­lo je bit­no tko će vo­di­ti tu Vla­du, mo­ra je vo­di­ti čo­vjek ko­ji ima naj­ja­či po­li­tič­ki le­gi­ti­mi­tet, a to će sva­ka­ko bi­ti An­drej Plen­ko­vić i HDZ.

U kak­vim ste od­no­si­ma s Mi­li­ja­nom Br­ki­ćem?

Ni­smo se du­go vi­dje­li. Ti­je­kom mog bo­rav­ka u stran­ci na funk­ci­ji za­mje­ni­ka ni­je bi­lo po­seb­nih kon­ta­ka­ta iz­me­đu nas i ne mo­gu re­ći ni­šta poseb­no o na­šem od­no­su. On je da­nas za­mje­nik pred­sjed­ni­ka stran­ke, vje­ru­jem da ra­di ono što vrh stran­ke u ovom tre­nut­ku od nje­ga tra­ži.

Sma­tra­te li, s od­ma­kom, da je Most ipak po­zi­tiv­na po­ja­va?

Sma­tram. Bi­la je to do­bra po­ja­va na lo­kal­noj i na­ci­onal­noj sre­di­ni ko­ja je do­bro pro­tres­la eta­bli­ra­ne po­li­tič­ke stran­ke i uni­je­la ma­lo svje­ži­ne, do­du­še po­ka­za­la se i po­li­tič­ki nez­re­lom za iz­a­zo­ve ko­je su pri­hva­ti­li. No ni­je mi žao što sam bio dio te pri­če.

Mis­li­te li da Most du­gu­je svo­jim bi­ra­či­ma da ne­dvo­smis­le­no ka­žu s kim mo­gu, a s kim ne mo­gu su­ra­đi­va­ti na­kon iz­bo­ra?

I ne sa­mo Most, ne­go svi. Mis­lim da bi to bi­lo ko­rek­t­no pre­ma bi­ra­či­ma i svim gra­đa­ni­ma Hr­vat­ske.

Mis­li­te li da je mo­gu­ća pos­tiz­bor­na ko­ali­ci­ja HDZ-SDP?

U ovom tre­nut­ku ni­je, no to ne zna­či da je jed­nog da­na ne­će bi­ti. No vje­ru­jem da ne­će bi­ti ni po­tre­be. Mis­lim da će se mno­gi iz­ne­na­di­ti sna­gom HDZ-a.

PATRIK MACEK/PIXSELL

Dra­go Pr­go­met – Odmor pro­vo­di u Ši­be­ni­ku, ali je pr­vi tje­dan go­diš­njeg os­tao u Za­gre­bu jer ga stal­no zo­vu iz bol­ni­ce da oba­vi hit­ne ope­ra­ci­je

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.