HOĆE LI VUK JEREMIĆ SLOMITI AMERIKU I DRU­GI PUT?

Vecernji list - Hrvatska - - Aktualno - San­dra Velj­ko­vić

Ni­je va­žan sa­mo uku­pan broj gla­so­va po­dr­ške ko­je su dr­ža­ve iz Vi­je­ća si­gur­nos­ti da­le kan­di­da­ti­ma za glav­nog taj­ni­ka UN, već i tko je za ko­ga gla­sao jer stal­ne čla­ni­ce Vi­je­ća ima­ju pra­vo na ve­to. I u tom kon­tek­s­tu tre­ba pro­ma­tra­ti iz­ne­nad­ni skok sr­bi­jan­skog kan­di­da­ta Vu­ka Je­re­mi­ća na vi­so­ko dru­go mjes­to. Pro­cu­ri­la je in­for­ma­ci­ja da su Je­re­mi­ća u pr­vom kru­gu po­dr­ža­le Ru­si­ja, Ki­na, Fran­cu­ska, Špa­njol­ska, Ja­pan, Se­ne­gal, An­go­la i Ukra­ji­na. Ve­li­ka Bri­ta­ni­ja bi­la je suz­dr­ža­na, a od­bi­je­ni­cu je do­bio od No­vog Ze­lan­da, Ma­le­zi­je, Uru­gva­ja, Ve­ne­zu­ele i, oče­ki­va­no, SAD-a. No ni­je pr­vi put da se bo­ri s Ame­ri­kan­ci­ma – pot­pred­sjed­nik Joe Bi­den sma­trao je Je­re­mi­ća “naj­ve­ćom smet­njom” u sr­p­sko-ame­rič­kim od­no­si­ma zbog Ko­so­va i tra­žio nje­go­vu smje­nu dok je on bio mi­nis­tar vanj­skih pos­lo­va. Raz­lju­tio je i An­ge­lu Mer­kel, ali je pri­do­bio Ki­ne­ze kad je ot­ka­zao od­la­zak Sr­bi­je na do­dje­lu No­be­lo­ve na­gra­de za mir ki­ne­skom di­si­den­tu Liu Xi­aobou. U tak­voj kons­te­la­ci­ji, Jeremić se upus­tio u utr­ku i 2012. pos­tao pred­sje­da­ju­ći Op­će skup-

Sr­bi­jan­ski kan­di­dat za glav­nog taj­ni­ka UN-a iz­ne­na­da sko­čio na vi­so­ko dru­go mjes­to

šti­ne UN-a. Ta­ko i sa­da ra­ču­na taj har­var­do­vac s iz­vr­s­nim vje­šti­na­ma pre­go­va­ra­nja i još bo­ljom umre­že­nos­ti. Jeremić je ma­te­ma­ti­čar: Ru­si su nje­go­vi ili ne­će bi­ti pro­tiv nje­ga. Ki­ne­zi će ga po­dr­ža­ti i zbog slu­ča­ja di­si­dent, ali i zbog to­ga što je kao pred­sje­da­ju­ći Op­će skup­šti­ne UN-a bio u Pe­kin­gu i za­tra­žio i do­bio da u nje­gov Cen­tar za me­đu­na­rod­nu su­rad­nju i odr­ži­vi ra­zvoj uđe je­dan od naj­moć­ni­jih ki­ne­skih mi­nis­ta­ra. Bri­ta­ni­ju je os­ta­vio po stra­ni i pri­hva­tio se SAD-a. Naj­ve­ća pre­pre­ka mu je ko­le­gi­ca s Har­var­da, ve­le­pos­la­ni­ca u UN-u Sa­man­t­ha Power, ko­ja je ka­ri­je­ru na­pra­vi­la na ot­kri­va­nju zlo­či­na iz Sre­bre­ni­ce. Jeremić tu ko­ris­ti svu ar­ti­lje­ri­ju: lo­bi­ra pre­ko ko­le­ga s Har­var­da, da­nas pred­stav­ni­ka Gol­d­man Sac­h­sa, ko­ris­ti pri­ja­telj­stvo s Rah­mom Ema­nu­elom, bli­skim su­rad­ni­kom Oba­me i Ži­do­vom, pre­ko ko­je­ga po­ku­ša­va do­pri­je­ti do ta­moš­njeg lo­bi­ja, a ko­ris­ti i si­tu­aci­ju da je Oba­ma iz Chi­ca­ga gdje ži­vi 200 ti­su­ća Sr­ba. Na ru­ku mu ide i či­nje­ni­ca da će u vri­je­me iz­bo­ra bi­ti fi­na­le pred­sjed­nič­ke utr­ke. Ameriku je već jed­nom slo­mio. Na­da se da će i dru­gi put.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.