Ša­lju pi­smo ko­jim bra­ne Ste­pin­ca od kle­ve­ta Da­či­ća i Sr­bi­je

Vecernji list - Hrvatska - - Aktualno - Dra­žen Ću­rić dra­zen. cu­ric@ve­cer­nji.net ZA­GREB

Ka­to­lič­ka udru­ga Vi­gi­la­re za­jed­no s poz­na­tim en­gle­skim po­vjes­ni­ča­rom dr. Ro­bi­nom Har­ri­som i od­vjet­ni­kom g. Do­nom Mar­ku­ši­ćem, pri­pre­mi­la je otvo­re­no pi­smo me­đu­na­rod­noj za­jed­ni­ci u ko­je­mu objaš­nja­va da su sr­bi­jan­ske vlas­ti u or­ga­ni­zi­ra­noj ofen­zi­vi pro­tiv kar­di­na­la Ste­pin­ca te da na­mjer­no ko­ris­te la­ži i kle­ve­te o nje­go­vu dje­lo­va­nju u Dru­gom svjet­skom ra­tu. Pi­smo će ovih da­na posla­ti su­sjed­nim zem­lja­ma, svim ve­le­pos­la­ni­ci­ma u Hr­vat­skoj, svim čla­ni­ca­ma Eu­rop­ske uni­je, mi­nis­tri­ma vanj­skih pos­lo­va ze­ma­lja EU, svim zas­tup­ni­ci­ma Eu­rop­skog par­la­men­ta i ne­ko­li­ci­ni svjet­skih za­pad­nih ze­ma­lja (SAD, Ka­na­da, Aus­tra­li­ja…). Is­ti­ču da su zgra­nu­ti skan­da­loz­nim la­ži­ma vi­so­kih duž­nos­ni­ka Sr­bi­je o kar­di­na­lu Ste­pin­cu. Sma­tra­ju da se na­mjer­ne la­ži i ma­ni­pu­la­ci­je (ko­je po­tje­ču još iz ko­mu­nis­tič­kih vre­me­na) ko­ris­te u dnev­no­po­li­tič­ke svr­he ra­di po­ni­ža­va­nja Hr­vat­ske i ja­ča­nja sr­bi­jan­skog me­đu­na­rod­nog po­lo­ža­ja. Ova­kav na­čin dje­lo­va­nja Sr­bi­je “pre­ko le­đa” Hr­vat­ske ne­do­pus­tiv je. – Že­lje­li bi­smo is­pra­vi­ti po­vi­jes­ne ne­is­ti­ne ko­je su vi­so­ki duž­nos­ni­ci sr­bi­jan­ske vla­de iz­rek­li o za­gre­bač­kom nad­bi­sku­pu. U to spa­da­ju kle­vet­nič­ke op­tuž­be da je kar­di­nal Ste­pi­nac bio “vi­kar ge­no­cid­nog re­ži­ma NDH” i “rat­ni zlo­či­nac” ko­ji je “bla­gos­liv­ljao ge­no­cid”. Uz te po­vi­jes­ne ne­is­ti­ne, kar­di­na­lu Ste­pin­cu pri­pi­sa­ne su i ri­je­či ko­je on ni­ka­da ni­je iz­go­vo­rio: da je hva­lio ulo­gu us­ta­škog po­kre­ta i si­la Oso­vi­ne, što su za­pra­vo ri­je­či jed­nog vi­so­kog čas­ni­ka (Slav­ko Kva­ter­nik) kvis­lin­ške Ne­za­vis­ne Dr­ža­ve Hr­vat­ske (NDH), sto­ji u otvo­re­nom pi­smu. Au­to­ri te di­plo­mat­ske ak­ci­je, ko­ja ima pre­šut­nu pot­po­ru Kap­to­la, na­gla­ša­va­ju da je Ste­pi­nac jav­no pro­zi­vao sve to­ta­li­tar­ne re­ži­me i osob­no po­mo­gao u spa­ša­va­nju ti­su­ća ljud­skih ži­vo­ta, me­đu ko­ji­ma i ve­li­kog bro­ja Sr­ba. Vi­ce Ba­ta­re­lo sma­tra da je hr­vat­ska Vla­da mo­gla glas­ni­je i ener­gič­ni­je re­agi­ra­ti na pro­vo­ka­ci­je iz Sr­bi­je.

Pi­smo će ovih da­na posla­ti na sve važ­ne adre­se u Eu­rop­skoj uni­ji i za­pad­nom svi­je­tu

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.