Pe­trov­ljev put­ni tro­šak 87.000 ku­na

Pot­pred­sjed­nik Vla­de šti­će­na je osoba pa s njim na jug Hr­vat­ske sva­ki pe­tak idu i dva po­li­caj­ca ko­ji spa­va­ju dvi­je no­ći u ho­te­lu, a pla­ća­ju im i dnev­ni­ce

Vecernji list - Hrvatska - - Aktualno - Jo­sip Bo­hu­tin­ski jo­sip.bo­hu­tin­ski@ve­cer­nji.net ZA­GREB

Na pi­ta­nje ka­ko ko­men­ti­ra tro­ško­ve svo­jih pu­to­va­nja u Met­ko­vić, Pe­trov ka­že da bi bio naj­sret­ni­ji da ne mo­ra bi­ti šti­će­na osoba

Čel­nik Mos­ta Bo­žo Pe­trov ot­ka­ko je pot­kraj si­ječ­nja ove go­di­ne pos­tao pot­pred­sjed­nik Vla­de sva­ki je tje­dan pu­to­vao iz Za­gre­ba u rod­ni Met­ko­vić i na­trag. Pe­tro­va smo pi­ta­li ko­li­ki je tro­šak tih pu­to­va­nja, no on nam ni­je mo­gao da­ti kon­kre­tan od­go­vor uz objaš­nje­nje da su mu struč­ne služ­be ka­za­le da su ti po­da­ci taj­ni jer je on šti­će­na osoba. No re­kao nam je da je sva­ki tje­dan, ot­ka­ko je 22. si­ječ­nja for­mi­ra­na Vla­da u ko­joj je pot­pred­sjed­nik i ot­ka­ko je do­bio sta­tus šti­će­ne oso­be, od­la­zio u Met­ko­vić, i to u pe­tak po­pod­ne i vra­ćao se u Za­greb u ne­dje­lju na­ve­čer ili u po­ne­dje­ljak uju­tro te da na te­me­lju tih in­for­ma­ci­ja mo­žemo sa­mi iz­ra­ču­na­ti tro­šak tih pu­to­va­nja. Kao pr­vo pu­to­va­nje Pe­tro­va na re­la­ci­ji Za­greb - Met­ko­vić - Za­greb kao šti­će­ne oso­be uze­li smo 29. si­ječ­nja, a kao zad­nje do­sad 29. sr­p­nja. To je ukup­no 27 tje­da­na.

Go­ri­vo, ces­ta­ri­na

Pre­ma na­šim iz­ra­ču­ni­ma, ukup­no su ta Pe­trov­lje­va pu­to­va­nja po­rez­ne obvez­ni­ke ko­šta­la 87.432 ku­ne. Tro­ško­vi go­ri­va i ces­ta­ri­ne (510 ki­lo­me­ta­ra u jed­nom smje­ru) iz­no­si­li su 29.103 ku­ne. S ob­zi­rom na to da je Pe­trov šti­će­na osoba, uz nje­ga su uvi­jek i dva po­li­caj­ca ko­ji su ta­ko­đer pu­to­va­li s njim u Met­ko­vić. Njih dvo­ji­ca u Met­ko­vi­ću spa­va­ju u ho­te­lu, a ci­je­na jed­nog no­će­nja za jed­nu oso­bu je oko 370 ku­na. U 27 pu­ta ko­li­ko su do kra­ja sr­p­nja spa­va­li u ho­te­lu sva­ki tje­dan po ba­rem dvi­je no­ći tro­šak smje­šta­ja Pe­trov­lje­vih tje­lo­hra­ni­te­lja bio je oko 40.000 ku­na. Tro­šak nji­ho­vih dnev­ni­ca bio je oko 18.369 ku­na. Pe­trov ka­že da je ba­rem tri pu­ta u tom raz­dob­lju mo­rao bi­ti i služ­be­no kao pot­pred­sjed­nik Vla­de na ju­gu Hr­vat­ske, a da je u Met­ko­vić ina­če pu­to­vao zbog obi­telj­skih raz­lo­ga. Nje­go­va dje­ca i su­pru­ga os­ta­li su ži­vje­ti u Met­ko­vi­ću, a Pe­trov ka­že da mu je spe­ci­ja­list sa­vje­to­vao da pro­vo­di s dje­com što vi­še vre­me­na pa je za­to od­la­zio sva­ki vi­kend do­ma. Su­pru­ga i dje- ca ni­su se, objaš­nja­va, pre­se­li­li u Za­greb jer su im li­ječ­ni­ci pre­po­ru­či­li da dje­ca, po­go­to­vu sred­nji sin, os­ta­nu u Met­ko­vi­ću gdje poz­na­ju oko­li­nu da im se­lje­njem u Za­greb ne uz­ro­ku­ju do­dat­ne tra­ume.

Unajm­ljen stan u Za­gre­bu

Na pi­ta­nje ka­ko ko­men­ti­ra tro­ško­ve svo­jih pu­to­va­nja u Met­ko­vić ko­je smo iz­ra­ču­na­li, Pe­trov ka­že da bi bio naj­sret­ni­ji da ne mo­ra bi­ti šti­će­na osoba. – Ni­sam ja to bi­rao, taj sam sta­tus do­bio zbog to­ga što sam be­skom­pro­mis­no dje­lo­vao, bio bih naj­sret­ni­ji da je Hr­vat­ska tak­va dr­ža­va u ko­joj mo­že­te po­šte­no ra­di­ti i bo­ri­ti se, a da vam net­ko ne pri­je­ti da će vas ubi­ti ili pre­mla­ti­ti – ka­zao nam je Pe­trov. On je ina­če do­bio na ko­ri­šte­nje u Za­gre­bu dr­žav­ni stan, ko­ji pla­ća, ka­ko nam je ka­zao, oko 1500 ku­na mje­seč­no – naj­am i re­ži­je.

Pe­trov nam ni­je dao iz­nos tro­ško­va pu­ta, ali nam je dao po­dat­ke za nji­hov iz­ra­čun Obi­telj­ski raz­lo­zi i sa­vjet spe­ci­ja­lis­ta raz­log su što je Pe­trov sva­ki tje­dan od­la­zio u rod­ni grad

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.