Mi­la­no­vić je na de­ba­tu pris­tao, iz HDZ-a se još če­ka od­go­vor

HDZ je že­lio po­mak­nu­ti ter­min za dva da­na, ali HRT ni­je pris­tao

Vecernji list - Hrvatska - - Aktualno - Pe­tra Ma­re­tić Žo­nja pe­tra.ma­re­tic@ve­cer­nji.net ZA­GREB

Šef SDP-a na Fa­ce­bo­oku obja­vio ma­ilo­ve iz ko­jih se vi­di da je na de­ba­tu pris­tao pri­je tje­dan da­na

Slu­ša­ju­ći izja­ve pred­sjed­ni­ka SDP-a Zo­ra­na Mi­la­no­vi­ća i pred­sjed­ni­ka HDZ- a An­dre­ja Plen­ko­vi­ća ko­je su da­va­li me­di­ji­ma zad­njih da­na, iz­gle­da­lo je da ne­ma raz­lo­ga sum­nja­ti da će­mo u pe­tak 12. ko­lo­vo­za gle­da­ti nji­ho­vu pr­vu te­le­vi­zij­sku de­ba­tu. Pod­sje­ti­mo, na­kon što je Zo­ran Mi­la­no­vić pred­stav­lja­ju­ći pro­gram svo­je Na­rod­ne ko­ali­ci­je u Sa­mo­bo­ru lju­baz­no za­mo­lio Plen­ko­vi­ća da mu “uči­ni lju­bav i po­ja­vi se na su­če­lja­va­nju”, šef HDZ ni­je mu mo­gao re­ći ne.

Že­li pre­da­ti lis­te

– Ko­le­ga Mi­la­no­vić je evo­lu­irao od uvre­da od ne­ki dan do de­ba­te. Iska­zu­jem sprem­nost na su­če­lja­va­nje na jav­nom ser­vi­su, ne­po­sred­no pri­je po­čet­ka služ­be­ne iz­bor­ne kam­pa­nje. Ključ­ni kan­di­da­ti za pred­sjed­ni­ka Vla­de imat će pri­go­du hr­vat­skoj jav­nos­ti iz­lo­ži­ti svoj pro­gram i su­če­li­ti ar­gu­men­te – iz­ja­vio je po­tom Plen­ko­vić. No ka­ko sa­da stva­ri sto­je, na ri­je­či­ma je sve sta­lo, ba­rem što se ti­če še­fa HDZ-a. Na­ime, ka­ko doz­na­je­mo na HRT- u, pi­sa­ni od­go­vor da pris­ta­je na de­ba­tu dao im je za sa­da je­di­no SDP, i to pri­je tje­dan da­na. Služ­be­ni pris­ta­nak iz HDZ-a, ka­žu na HRT-u, još če­ka­ju. Ta­ko­đer, na HRT-u doz­na­je­mo da su iz HDZ-a pri­je ne­ko­li­ko da­na za­mo­li­li da se de­ba­ta pre­ba­ci na su­bo­tu, 14. ko­lo­vo­za. Na­vod­no je raz­log za to pre­da­ja iz­bor­nih lis­ta, što HDZ mis­li na­pra­vi­ti upra­vo u su­bo­tu, što je kraj­nji rok. No na HRT-u na taj uvjet ni­su pris­ta­li. Nji­ho­va po­nu­da i da­lje je de­ba­ta 12. ko­lo­vo­za, naj­vje­ro­jat­ni­je u 20 sa­ti, a vo­dio bi je Mis­lav To­go­nal. Na HRT-u su pred­lo­žil­li i ne­ko­li­ko te­mat­skih blo­ko­va po­put gos­po­dar­stva, unu­tar­nje po­li­ti­ke, zdrav­s­tva, obra­zo­va­nja, vanj­ske po­li­ti­ke, ali i svje­to­na­zor­skih pi­ta­nja. Da je oči­to neg­dje za­pe­lo ka­zao je i sam Mi­la­no­vić na­kon po­la­ga­nja vi­je­na­ca na Mi­ro­go­ju u po­vo­du Da­na po­bje­de i do­mo­vin­ske za­hval­nos­ti i Da­na bra­ni­te­lja.

HDZ se cjen­ka

– HDZ, pak, ko­li­ko zna­mo, do ovog tre­nut­ka još ni­šta ni­je po­t­vr­dio ne­go bi se cjen­kao. Mi se cjen­ka­ti ne­će­mo. Oče­ku­je­mo da i dru­ga stra­na pri­hva­ti po­nu­đe­ni ter­min, ka­ko bi­smo ta­mo on­da raz­go­va­ra­li o stva­ri­ma ži­vot­no važ­ni­ma za Hr­vat­sku – iz­ja­vio je Mi­la­no­vić ko­ji je ju­čer na Fa­ce­bo­oku obja­vio ma­ilo­ve ko­ji po­t­vr­đu­ju da je poziv HRT-a za de­ba­tu sti­gao još 25. sr­p­nja, a da je SDP po­t­vrd­no od­go­vo­rio 1. ko­lo­vo­za. Zbog če­ga još ni­su pos­la­li pi­sa­nu po­t­vr­du HRT-u da pris­ta­ju i da do­la­ze na de­ba­tu, u HDZ-u ne od­go­va­ra­ju. Nes­luž­be­no po­ru­ču­ju da će to ri­je­ši­ti iz­bor­ni sto­žer, ali i pod­sje­ća­ju da su već rek­li da pris­ta­ju na de­ba­tu te do­da­ju ka­ko je upra­vo Plen­ko­vić pr­vi i po­zvao na de­ba­tu. Po­li­tič­ki ana­li­ti­čar Žar­ko Pu­hov­ski dr­ži ka­ko sa­mo su­če­lja­va­nje ne­će mno­go utje­ca­ti na ras­po­lo­že­nje bi­ra­ča. – To je je­di­no važ­no za njih dvo­ji­cu, da se vi­di tko je hra­bri­ji, ve­ći džek... Plen­ko­vi­ću je mu­dri­je da pris­ta­ne na to su­če­lja­va­nje. Ma­nja mu je šte­ta da ode ne­go da mu Mi­la­no­vić pi­je krv da ga se bo­ji, da se ni­je usu­dio su­če­li­ti s njim... – objaš­naj­va Pu­hov­ski. Dr­ži i ka­ko će Plen­ko­vi­ću je­di­na opas­nost bi­ti set svje­to­na­zor­skih pi­ta­nja jer tu će se, ka­že, vi­dje­ti da je nje­go­va naj­ve­ća pred­nost za­pra­vo i nje­gov naj­ve­ći ne­dos­ta­tak. – Plen­ko­vić je uveo no­vi na­čin op­ho­đe­nja u po­li­tič­ki pros­tor. Pris­to­jan je, ali se i ne iz­jaš­nja­va o sum­nji­vim te­ma­ma. I ti­me ga se mo­že pro­vo­ci­ra­ti, vo­di­telj mo­ra in­zis­ti­ra­ti na od­go­vo­ru i Mi­la­no­vić even­tu­al­no mo­že po­en­ti­ra­ti ako ga na­tje­ra da po­ka­že ko­li­ko je des­no, a ko­li­ko cen­tar – dr­ži Pu­hov­ski.

U HDZ-u ka­žu da su već rek­li da pris­ta­ju i da je Plen­ko­vić pr­vi i po­zvao na de­ba­tu Pu­hov­ski: To je važ­no je­di­no za njih dvo­ji­cu, da se vi­di tko je hra­bri­ji, ve­ći džek...

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.