Pro­bi­li ogra­du i autom se za­bi­li u ra­s­vjet­ni stup

U vri­je­me ne­sre­će pa­da­la je ki­ša pa je mo­gu­će da je auto prok­li­zao na skli­skom kol­ni­ku. Osim po­li­ci­je na te­ren su iz­aš­li i va­tro­gas­ci

Vecernji list - Hrvatska - - Aktualno - Ma­rin Pe­na­vić ma­rin.pe­na­vic@ve­cer­nji.net ZA­GREB

Dvi­je oso­be po­gi­nu­le su u sli­je­ta­nju auto­mo­bi­la nje­mač­kih oz­na­ka sa za­gre­bač­ke obi­laz­ni­ce kod čvo­ra Jan­ko­mir u pe­tak na­ve­čer. Auto­mo­bil je pro­bio za­štit­nu ogra­du te je na­kon to­ga uda­rio u stup jav­ne ra­s­vje­te. Put­ni­ci su na mjes­tu stra­da­li. U vri­je­me ne­sre­će pa­da­la je ki­ša pa je mo­gu­će da je auto prok­li­zao na skli­skom kol­ni­ku. Pro­met se zbog oče­vi­da odvi­jao ote­ža­no, a pra­vi raz­log sli­je­ta­nja znat će se na­kon is­tra­ge. Tri auto­mo­bi­la i kom­bi su­dje­lo­va­li su u ne­sre­ći ju­čer po­pod­ne na tzv. Sta­roj kar­lo­vač­koj ces­ti (D1) u bli­zi­ni Kar­lov­ca iz smje­ra Jas­tre­bar­skog. Pre­ma pr­vim in­for­ma­ci­ja­ma, što te­že a što lak­še oz­li­je­đe­no je ukup­no osam osoba. Pro­met je bio obus­tav­ljen.

Pro­met se za vri­je­me oče­vi­da odvi­jao ote­ža­no

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.