U oko­li­ci Spli­ta gro­mo­vi iz­a­zva­li 10 po­ža­ra

Vecernji list - Hrvatska - - Aktualno -

Gro­mo­vi i mu­nje ko­ji su ra­no ju­tros za­hva­ti­li ši­re po­dru­čje Spli­ta i oto­ka iz­a­zva­li su čak de­set po­ža­ra ko­je su, sre­ćom, va­tro­gas­ci sta­vi­li pod nad­zor, a ve­ći­nu i uga­si­li, doz­na­je se u Jav­noj va­tro­gas­noj pos­troj­bi gra­da Spli­ta. Pr­vi po­žar ko­ji je buk­nuo oko 4 sa­ta zbog uda­ra gro­ma bio je onaj u Pla­no­me kod Tro­gi­ra. Go­rje­lo je i na Bra­ču gdje su se s va­trom bo­ri­li go­to­vo svi va­tro­gas­ci s oto­ka. Na Šol­ti je pla­nuo de­po­nij sme­ća. Grom je kriv i za po­žar u Ga­ju iz­nad Omi­ša. Spe­ci­fič­na si­tu­aci­ja s po­ža­ri­ma za­bi­lje­že­na je na po­dru­čju Ma­kar­ske gdje su gro­mo­vi iz­a­zva­li pet po­ža­ra.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.