“A tko će ako ne­će IX. boj­na”

Mar­ko Per­ko­vić Thom­p­son do­bio je pri­ja­vu zbog pje­sme “Boj­na Ča­vo­gla­ve”

Vecernji list - Hrvatska - - Aktualno - To­mis­lav Kras­nec to­mis­lav.kras­nec@ve­cer­nji.net ZA­GREB

Oči­to ne­ki­ma sme­ta i Olu­ja, a i ova ve­čer u Kni­nu po­sve­će­na gra­du he­ro­ju Vu­ko­va­ru, ka­že Thom­p­son u obja­vi na Fa­ce­bo­oku

Zbog uzvi­ka “Za dom”, na što je pu­bli­ka uz­vra­ti­la “Sprem­ni”, po­li­ci­ja je na­kon za­vr­šet­ka prek­si­noć­njeg kon­cer­ta u Kni­nu pre­kr­šaj­no pri­ja­vi­la pje­va­ča Mar­ka Per­ko­vi­ća Thom­p­so­na. To je pr­vi poz­na­ti slu­čaj pos­tu­pa­nja po­li­ci­je pre­ma Thom­p­so­nu zbog us­ta­škog poz­dra­va ko­ji je dio nje­go­ve rat­ne pje­sme “Ča­vo­gla­ve” i ko­ji se po­nav­lja na sva­kom nje­go­vu kon­cer­tu.

Ra­zu­mi­je­va­nje za pje­sme

Na Thom­p­so­no­vu služ­be­nom pro­fi­lu na Fa­ce­bo­oku po­ja­vi­la se oba­vi­jest ko­ja je ot­kri­la što se toč­no do­go­di­lo: “Od­mah po si­la­sku s bi­ne na­kon knin­skog kon­cer­ta, po­li­ci­ja je na pu­tu do bac­k­s­ta­gea iz ne­poz­na­tih raz­lo­ga pre­sre­la Thom­p­so­na u na­mje­ri da ga pri­ve­de. Thom­p­so­no­vo osi­gu­ra­nje ni­je to do­pus­ti­lo, pa su po­li­caj­ci kas­ni­je doš­li do bac­k­s­ta­gea da bi Thom­p­so­nu uru­či­li oba­vi­jest o pre­kr­ša­ju jer je glas­no pje­vao ‘Za dom sprem­ni’. Ci­je­loj jav­nos­ti je jas­no da je Thom­p­son pje­vao pje­smu ‘Boj­na Ča­vo­gla­ve’ ko­ja u svom di­je­lu ima stih ‘Za dom sprem­ni’, i ka­ko lo­gi­ka na­la­že glas­no, jer ko­li­ko je na­ma poz­na­to ne pos­to­ji ti­ho pje­va­nje, a is­to ta­ko zna­mo da ta pje­sma ni­je za­bra­nje­na”, pi­še u Thom­p­so­no­voj obja­vi na Fa­ce­bo­oku. Po­li­ci­ja se u pri­ja­vi po­zva­la na čla­nak 5. Za­ko­na o pre­kr­ša­ji­ma pro­tiv jav­nog re­da i mi­ra. “Oči­to ne­ki­ma sme­ta i Olu­ja, a i ova ve­čer u Kni­nu ko­ja je po­sve­će­na gra­du he­ro­ju Vu­ko­va­ru. Je li po­li­ci­ja svjes­na što ra­di? Je li ovo u svr­hu iz­bor­ne kam­pa­nje i u či­jem in­te­re­su? I ko­nač­no, je li po­li­ci­ja ima­la na­mje­ru svjes­no iz­a­zva­ti ka­os?”, za­vr­ša­va Thom­p­so­no­va obja­va ko­ja je na Fa­ce­bo­oku sta­ja­la ne­ko­li­ko sa­ti, ali je po­tom obri­sa­na. Pu­bli­ka na kon­cer­tu na knin­skom sta­di­onu ci­je­lo je vri­je­me bi­la ras­po­lo­že­na za us­ta­ško skan­di­ra­nje. Ta­ko se pri­je sa­mog po­čet­ka kon­cer­ta ču­lo skan­di­ra­nje “Aj­mo, aj­mo us­ta­še”, što nit­ko ni­je ni po­ku­šao pre­ki­nu­ti. Služ­be­ni spi­ke­ri za­mo­li­li su pu­bli­ku uoči kon­cer­ta da, jed­nom kad kon­cert poč­ne, su­ra­đu­je i dig­ne mo­bi­te­le u zrak kad je po­zo­vu da to uči­ni ti­je­kom TV pri­je­no­sa, no nit­ko ni­je imao po­tre­bu re­ći pu­bli­ci da iz­bjeg­ne us­ta­ško skan­di­ra­nje. Iz ši­ben­sko- knin­ske po­li­ci­je pri­op­će­no je da su dvo­ji­ca mu­ška­ra­ca pri­jav­lje­na zbog pa­lje­nja zas­ta­ve Sr­bi­je na uli­ca­ma Kni­na. Po­li­ci­ja je is­tra­ži­va­la i pri­jav­lji­va­la lju­de ko­ji su sa zas­ta­vom i obi­ljež­ji­ma IX. boj­ne HOS-a pa­ra­di­ra­li uli­ca­ma pje­va­ju­ći us­ta­ške pje­sme “Evo zo­re, evo da­na” i “Spus­ti­la se gus­ta ma­gla”.

Tri se­kun­de ili dvi­je mi­nu­te?

Mno­gi su na knin­skim uli­ca­ma pre­kju­čer po­ka­zi­va­li pre­tje­ra­no ra­zu­mi­je­va­nje pre­ma či­nje­ni­ci da se na Dan po­bje­de i do­mo­vin­ske za­hval­nos­ti i Dan hr­vat­skih bra­ni­te­lja ta­ko be­sram­no pje­va­ju us­ta­ške pje­sme. A či­ni se da je me­đu tak­vi­ma, ko­ji ima­ju ra­zu- mi­je­va­nja, bio i HDZ-ov mi­nis­tar kul­tu­re Zlat­ko Ha­san­be­go­vić. Ti­je­kom da­na sto­ti­ne su ga lju­di za­us­tav­lja­le na uli­ca­ma Kni­na u že­lji da se s nji­me fo­to­gra­fi­ra­ju, a u jed­nom tak­vom tre­nut­ku ču­lo ga se ka­ko od­go­va­ra na pi­ta­nje o HOS-ov­ci­ma ko­ji su pje­va­li us­ta­ške pje­sme. – A tko će ako ne­će IX. boj­na – re­kao je Ha­san­be­go­vić i do­dao da je osob­no vi­dio to pje­va­nje te da je tra­ja­lo “tri se­kun­de”. Vi­de­os­nim­ka no­vi­na­ra In­dexa po­ka­zu­je da je pje­va­nje dvi­ju us­ta­ških pje­sa­ma za­pra­vo tra­ja­lo du­lje od dvi­je mi­nu­te.

Pred­sjed­ni­ca je odr­ža­la pri­go­dan go­vor. Bi­lo kak­ve pro­vo­ka­ci­je na taj dan ni­su us­mje­re­ne ni­ti na sta­bil­nost Hr­vat­ske ni­ti pri­do­no­se do­bro­su­sjed­skoj su­rad­nji

AN­DREJ PLEN­KO­VIĆ pred­sjed­nik HDZ-a

Thom­p­son je vik­nuo “Za dom”, a pu­bli­ka je uz­vra­ti­la sa “Sprem­ni”

Ovo je pr­vi poz­nat slu­čaj pos­tu­pa­nja po­li­ci­je pre­ma Thom­p­so­nu zbog us­ta­škog poz­dra­va

Ni­ko­la Gr­mo­ja: Za me­ne “Za dom sprem­ni” ni­je is­to što i “He­il Hi­tler”. No, po­zi­vam sve da se tim poz­dra­vom ne ko­ris­te i ne vri­je­đa­ju dio jav­nos­ti’

Strp­lji­vo po­zi­ra­nje Mi­nis­tra Zlat­ka Ha­san­be­go­vi­ća za­us­tav­lja­le su sto­ti­ne lju­di u že­lji da se s nji­me fo­to­gra­fi­ra­ju

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.