Pu­hov­ski: Sve je bi­lo na TV-u, ali je po­li­ci­ja re­agi­ra­la tek na pri­ja­ve gra­đa­na

Vecernji list - Hrvatska - - Aktualno -

Pros­la­va u Kni­nu, ka­že po­li­tič­ki ana­li­ti­čar Žar­ko Pu­hov­ski, pot­pu­no je upro­pa­šte­na. – Od skan­da­loz­nog is­tu­pa pu­kov­ni­ka, pre­ko pred­sjed­ni­ce ko­ja se po­ni­je­la kao pot­pred­sjed­ni­ca HDZ-a, do kr­še­nja za­ko­na i Thom­p­so­no­va kon­cer­ta –ka­že Pu­hov­ski. Ne­do­pus­ti­vo je, sma­tra, da po­li­ci­ja pos­tu­pa po pri­ja­va­ma gra­đa­na ia­ko se na te­le­vi­zi­ja­ma mo­glo vi­dje­ti kr­še­nje za­ko­na i po­li­ci­ju ka­ko to mir­no pro­ma­tra. Pa se ta­ko, ka­že, vi­dje­lo i pa­lje­nje sr­p­ske zas­ta­ve, opet uza zvu­ke Thom­p­so­na. – I nit­ko ni­je imao po­tre­bu ogra­di­ti se od to­ga – ka­že Pu­hov­ski. I dok je Pu­hov­ski ko­men­ti­rao do­ga­đa­je u Kni­nu, SDP-ov zas­tup­nik Pe­đa Gr­bin obru­šio se na Fa­ce­bo­oku na mos­tov­ca Ni­ko­lu Gr­mo­ju ko­ji je za N1 ka­zao da zna­če­nje “Za dom sprem­ni” ni­je kom-pro­mi­ti­ra­ju­će kao “He­il Hi­tler”, ali i je ape­li­rao da se taj poz­drav ne ko­ris­ti. “Su­tra će me taj is­ti Gr­mo­ja pro­zi­va­ti da se stal­no vra­ćam na us­ta­še i par­ti­za­ne, ali ovo se ne smi­je i ne mo­že pre­šu­tje­ti. Poz­drav ‘Za dom sprem­ni’ je us­ta­ški poz­drav, poz­drav jed­ne zlo­či­nač­ke or­ga­ni­za­ci­je ko­ja se slu­gan­ski bo­ri­la i slu­ži­la oni­ma ko­ji su vi­ka­li ‘He­il Hi­tler’ i za zr­no mo­ći pro­da­la svo­ju zem­lju, či­ne­ći pri to­me ne­za­mis­li­ve zlo­či­ne”, na­pi­sao je Gr­bin. (pmž)

Pe­tak u Kni­nu je u mno­gi­ma od nas iz­a­zvao zeb­nju. Po­ru­ke, sim­bo­li i pos­tup­ci ko­je smo vi­dje­li do­kaz su da do­mi­ni­ra ne­pri­ja­telj­stvo i mrž­nja

MILORAD PUPOVAC pred­sjed­nik SNV-a

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.