Hr­vat­ski mo­del ni­je pri­mje­njiv na Ukra­ji­nu

Mo­sk­va: Is­toč­na Ukra­ji­na ne mo­že se re­in­te­gri­ra­ti na is­ti na­čin ka­ko je to uči­nje­no s is­toč­nom Sla­vo­ni­jom

Vecernji list - Hrvatska - - Aktualno - Ber­nard Ka­ra­kaš ZA­GREB

Sa zlo­čin­ci­ma ne­ma pre­go­vo­ra i ne­ma opros­ta. A zlo­čin­ci su svi ko­ji su no­si­li oruž­je, ka­te­go­ri­čan je ukra­jin­ski zas­tup­nik Ri­jab­čin

Ide­ja da se pro­blem su­ko­ba na is­to­ku Ukra­ji­ne rje­ša­va po is­tom mo­de­lu kak­vim je pri­je dva­de­set go­di­na is­toč­na Sla­vo­ni­ja re­in­te­gri­ra­na u gra­ni­ce Re­pu­bli­ke Hr­vat­ske sve se češ­će spo­mi­nje u jav­nos­ti. No dok ta­kav pri­jed­log na­ila­zi na odo­bra­va­nje u sa­moj Ukra­ji­ni te na za­pa­du, služ­be­na Mo­sk­va s dru­ge stra­ne upo­zo­ra­va da tak­vo što ni­je mo­gu­će. I za to na­vo­di raz­log – spo­ra­zum iz Min­ska pot­pi­san pri­je go­di­nu i pol da­na u ve­li­kom di­je­lu ni­je pro­ve­den, a si­tu­aci­ja na is­to­ku Ukra­ji­ne da­le­ko je od nor­mal­ne.

Do­bi­ti rat sank­ci­ja­ma

U pr­voj toč­ki taj do­ku­ment pre­dvi­đa hi­tan pre­kid va­tre. Ia­ko vi­še ne­ma ve­li­kih bor­bi, sva­kod­nev­na je raz­mje­na ar­ti­lje­rij­ske i puš­ča­ne va­tre s obje stra­ne, a ve­ći­na ci­vil­nih žr­ta­va stra­da na po­dru­čju Do­njec­ka i Lu­han­ska ko­ji su pod kon­tro­lom pro­ru­skih se­pa­ra­tis­ta. – Pre­ma po­s­ljed­njim podacima OESS-a ko­ji pro­vo­di nad­zor na tom po­dru­čju, 75 pos­to na­pa­da, pro­jek­ti­la i gra­na­ta do­la­zi s te­ri­to­ri­ja ko­ji kon­tro­li­ra ukra­jin­ska voj­ska. Uz to, ar­ti­lje­rij­ska oruž­ja iz skla­di­šta ukra­jin­ske voj­ske sa­da su “nestala”. Od 1258 oruž­ja ko­ja su pri­jav­lje­na da se na­la­ze u skla­di­šti­ma ne­da­le­ko od po­dru­čja su­ko­ba, za njih 804 nit­ko ne zna gdje su – ka­že Anvar Azi­mov, ve­le­pos­la­nik Ru­ske Fe­de­ra­ci­je u Hr­vat­skoj. Ipak, tr­za­vi­ce na cr­ta­ma raz­dva- ja­nja dva­ju stra­na ni­su je­di­ni pro­blem. Ve­li­ka koč­ni­ca u ci­je­lom pro­ce­su even­tu­al­ne nor­ma­li­za­ci­je je i to što Ukra­ji­na ni­je sprem­na na am­nes­ti­ju su­di­oni­ka su­ko­ba na is­to­ku zem­lje. Pri to­me se ne mis­li na am­nes­ti­ju za one lju­de ko­ji su po­či­ni­li rat­ni zlo­čin ili zlo­čin pro­tiv čo­vječ­nos­ti, već Ukra­ji­na že­li pro­ce­su­ira­ti sve ko­ji su na bi­lo ko­ji na­čin su­dje­lo­va­li u po­bu­ni pro­tiv vlas­ti u Ki­je­vu. – Sa zlo­čin­ci­ma ne­ma pre­go­vo­ra i ne­ma opros­ta. A zlo­čin­ci su svi ko­ji su no­si­li oruž­je ili bi­li ak­tiv­no uklju­če­ni u po­bu­nje­nič­ke pos­troj­be. Pos­to­ji pro­gram uvjet­nog opros­ta, ali on se od­no­si sa­mo na lju­de ko­ji su si­lom bi­li re­gru­ti­ra­ni u pro­ru­ske je­di­ni­ce, ali ko­ji su po­tom, pr­vom pri­li­kom od­ba­ci­li oruž­je, po­bje­gli na na­šu stra­nu i jav­no se po­ka­ja­li za svo­ja dje­la. Is­kre­no, tak­vih ne­ma baš pu­no – pri­čao mi je pri­je 20-ak da­na ti­je­kom sas­tan­ka u Ki­je­vu Alek­sej Ri­jab­čin, zas­tup­nik u ukra­jin­skoj vr­hov­noj Ra­di, ko­ji i sam po­tje­če s is­to­ka Ukra­ji­ne. Ka­ko ka­že, to je ne­što o če­mu ne­ma pre­go­vo­ra, no pri to­me za­bo­rav­lja da je za­kon o am­nes­ti­ji pre­dvi­đen upra­vo ugo­vo­rom iz Min­ska ko­ji je, u ovo­me tre­nut­ku, za­ce­men­ti­rao sta­tus quo u od­no­si­ma ukra­jin­ske vla­de i pro­ru­skih se­pa­ra­tis­ta. Još u tre­nut­ku pot­pi­si­va­nja spo­ra­zu­ma u Min­sku ni­je bi­lo pot­pu­no jas­no na ko­ji će na­čin bi­ti osi­gu­ra­no iz­vo­đe­nje svih nje­go­vih to­ča­ka. Po­go­to­vo pro­vo­đe­nja de­mo­krat­skih iz­bo­ra na ci­je­lom po­dru­čju Ukra­ji­ne, na što se Ki­jev obve­zao. No u stvar­nos­ti je go­to­vo ne­mo­gu­će osi­gu­ra­ti iz­bo­re u di­je­lu zem­lje pod ko­jim Ukra­ji­na ne­ma kon­tro­lu. Ujed­no, služ­be­ni Ki­jev već du­lje vri­je­me svo­je­vr­s­nim gos­po­dar­skim sank­ci­ja­ma po­ku­ša­va slomiti pa­ra­voj­ne, se­pa­ra­tis­tič­ke vlas­ti na is­to­ku zem­lje, a to je vr­lo jas­no u Ode­si ti­je­kom lis­to­pa­da 2014. po­t­vr­dio i ukra­jin­ski pred­sjed­nik Pe­tro Po­ro­šen­ko – Mi će­mo ima­ti po­sao, oni ga ne­ma­ju. Na­ša će dje­ca ići u ško­le i vr­ti­će, a kod njih će sje­di­ti po po­dru­mi­ma jer ne zna­ju ni­šta ra­di­ti. Upra­vo na taj na­čin do­bit će­mo ovaj rat – us­t­vr­dio je Po­ro­šen­ko u go­vo­ru či­ja je snim­ka i da­nas na Yo­uTu­beu.

Ru­ske pos­troj­be ‘ne­vid­lji­ve’

Ujed­no, ve­lik je pro­blem im­ple­men­ta­ci­ja spo­ra­zu­ma i pri­sut­nost ru­skih voj­nih pos­troj­ba na is­to­ku Ukra­ji­ne, za ko­je Ki­jev tvr­di da broje oko se­dam ti­su­ća pri­pad­ni­ka. – Ta broj­ka jed­na­ka je po­lo­vi­ci svih pri­pad­ni­ka Oru­ža­nih sna­ga RH, no ka­ko to da ni­je­dan član mi­si­je OESS-a ni­je na te­re­nu vi­dio ni­jed­nog ru­skog voj­ni­ka? To­li­ki broj lju­di tre­ba neg­dje jes­ti, spa­va­ti, to­li­ke pos­troj­be ni­je mo­gu­će sa­kri­ti. Gdje su uos­ta­lom de­talj­ne sa­te­lit­ske snim­ke ru­skih pos­troj­ba? – pi­ta ru­ski ve­le­pos­la­nik Azi­mov. Na is­to­ku Ukra­ji­ne u ti­je­ku je ve­li­ka ge­opo­li­tič­ka igra u ko­joj ci­je­nu, na­ža­lost, pla­ća­ju ci­vi­li s obje stra­ne cr­te raz­dva­ja­nja. Pre­ma pro­cje­na­ma UN-a, do sa­da je u tom su­ko­bu po­gi­nu­lo vi­še od 30 ti­su­ća lju­di, dok je oko 2,3 mi­li­ju­na iz­bje­glo iz svo­jih do­mo­va na obje stra­ne. I pi­ta­nje je ko­li­ko će te broj­ke na­ras­ti dok is­to­kom Ukra­ji­ne do­is­ta ne zav­la­da mir, po hr­vat­skom mo­de­lu re­in­te­gra­ci­je ili ne­kom dru­gom.

Ukra­ji­na že­li pro­ce­su­ira­ti sve ko­ji su su­dje­lo­va­li u po­bu­ni pro­tiv vlas­ti u Ki­je­vu Do sa­da je u tom su­ko­bu po­gi­nu­lo vi­še od 30 ti­su­ća lju­di, dok je oko 2,3 mi­li­ju­na iz­bje­glo

Žen­ska po­li­cij­ska bri­ga­da na smo­tri u Ki­je­vu

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.