Sve upu­ću­je na to da će se ipak sklo­pi­ti ve­li­ka ko­ali­ci­ja HDZ-SDP

Vecernji list - Hrvatska - - Aktualno - (Bra­ni­mir Bra­da­rić)

HSP AS na­kon od­lu­ke HDZ-a os­tao je na vje­tro­me­ti­ni. Ka­ko gle­da­te na tu od­lu­ku An­dre­ja Plen­ko­vi­ća s od­ma­kom od de­se­tak da­na?

Je­di­na je is­ti­na da je HSP AS pre­ki­nuo sve raz­go­vo­re i ko­ali­ci­ju s HDZ-om. Plen­ko­vić je na­ma po­nu­dio dva si­gur­na mjes­ta u Sa­bo­ru i jed­no “u zra­ku“, uz uvjet da za­jed­no ide­mo sa­mo u tri iz­bor­ne je­di­ni­ce, a da se u os­ta­li­ma ne spo­mi­nje ni na­ziv na­še stran­ke. To je na­ma bi­lo ap­so­lut­no ne­pri­hvat­lji­vo i od­bi­li smo ta­kav pri­jed­log kao što bi­smo ga od­bi­li da su nas htje­li iz­os­ta­vi­ti i iz jed­ne iz­bor­ne je­di­ni­ce. Pos­li­je su nas po­zi­va­li na raz­go­vo­re, ali ni­smo se oda­zi­va­li. Pr­vi moj uvjet Plen­ko­vi­ću, kao i Ka­ra­mar­ku, bi­la je traj­na po­li­tič­ka su­rad­nja na svim iz­bo­ri­ma. Da je i ne­što od to­ga od­bio, ta­ko­đer bi­smo ra­ski­nu­li ko­ali­ci­ju. Na­ža­lost, Plen­ko­vić ima “re­zerv­ni po­lo­žaj” u Bruxel­le­su i to je od­lu­čio jer se on ima ka­mo vra­ti­ti.

Kak­va su oče­ki­va­nja Do­mo­vin­ske ko­ali­ci­je na pri­je­vre­me­nim iz­bo­ri­ma?

Ra­ču­na­mo na de­se­tak man­da­ta u Sa­bo­ru. Iz­bor­ne lis­te pre­dat će­mo zad­njeg da­na ro­ka, a do ta­da će­mo re­do­ve svo­je ko­ali­ci­je do­dat­no oja­ča­ti. Ra­ču­na­mo da pra­va­ško iz­bor­no ti­je­lo, ali pri­je sve­ga na ra­zo­ča­ra­ne čla­no­ve HDZ-a ko­jih će iz da­na u dan bi­ti sve vi­še. Na­ziv Do­mo­vin­ska ko­ali­ci­ja uze­li smo na­mjer­no jer smo i spo­ra­zum o ko­ali­ci­ji pot­pi­sa­li dan pri­je Da­na po­bje­de i do­mo­vin­ske za­hval­nos­ti. Si­gu­ran sam da će­mo ima­ti važ­nu ulo­gu u Sa­bo­ru i da će­mo bi­ti je­zi­čak na va­gi ko­ji od­lu­ču­je.

Ne­što vi­še od mje­sec da­na pri­je iz­bo­ra, tko je po va­ma bli­ži po­bje­di?

Mis­lim da će iz­bo­ri do­ni­je­ti po­nov­no ne­ka­kav pat-re­zul­tat u Sa­bo­ru. Na­ma je os­nov­ni cilj bio da spri­je­či­mo po­vra­tak SDP-a na vlast. Me­đu­tim, sve ovo što se do­ga­đa uka­zu­je ka­ko je vr­lo iz­gled­na ve­li­ka ko­ali­ci­ja HDZSDP. I jed­ni i dru­gi kre­nu­li su u euta­na­zi­ju dru­gih po­li­tič­kih stra­na­ka, če­mu se HSP AS us­pro­ti­vio. I izja­ve Mi­la­no­vi­ća i Plen­ko­vi­ća upu­ću­ju da sve ide u tom smje­ru.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.