Spo­me­nik Prin­ci­pu i re­ha­bi­li­ta­ci­ja Mi­ha­ilo­vi­ća Vu­či­ću ni­su pro­blem

Vecernji list - Hrvatska - - Aktualno - (J. Bo­hu­tin­ski)

Sr­bi­jan­ski pre­mi­jer Alek­san­dar Vu­čić slao je ovaj tje­dan pi­sma Eu­rop­skoj uni­ji i pro­s­vjed­ne no­te Hr­vat­skoj, zbog, ka­ko je re­kao, ogo­lje­ne an­ti­sr­p­ske po­li­ti­ke u Hr­vat­skoj. A po­vod tim pi­smi­ma i no­ti bi­lo je po­di­za­nje spo­me­ni­ka Mi­ri Ba­re­ši­ću i uki­da­nje pre­su­da Bra­ni­mi­ru Gla­va­šu i kar­di­na­lu Aloj­zi­ju Ste­pin­cu. Vu­čić je sve to po­ve­zao s na­s­lje­đem na­ciz­ma i po­dr­ža­va­njem te­ro­riz­ma. Vu­či­ću i dru­gi­ma u Sr­bi­ji sme­ta što je Ba­re­ši­ću, osu­đe­nom za uboj­stvo ju­gos­la­ven­skog ve­le­pos­la­ni­ka u Šved­skoj, po­dig­nut spo­me­nik. No ne sme­ta mu što je u Sr­bi­ji po­dig­nut spo­me­nik Ga­vri­lu Prin­ci­pu ko­ji je 1914. ubio aus­tro­ugar­skog pri­jes­to­lo­na­s­ljed­ni­ka Fra­nju Fer­di­nan­da i nje­go­vu su­pru­gu So­fi­ju, što se sma­tra po­vo­dom za Pr­vi svjet­ski rat. Za Vu­či­ća to ni­je te­ro­ris­tič­ki čin. Vu­či­ću sme­ta i uki­da­nje pre­su­de Ste­pin­cu, a kad je proš­le go­di­ne re­ha­bi­li­ti­ran čet­nič­ki voj­vo­da i do­ka­za­ni su­rad­nik na­cis­tič­ke Nje­mač­ke Dra­ža Mi­ha­ilo­vić, ni­je go­vo­rio o na­s­lje­đu na­ciz­ma u Sr­bi­ji. Bio je vr­lo blag i to­le­ran­tan pa je, me­đu os­ta­lim, re­kao da je dos­ta sr­p­skih po­dje­la i da je kraj­nje vri­je­me da se to za­vr­ši. Ni­je spo­mi­njao an­ti­hr­vat­sku po­li­ti­ku u Sr­bi­ji.

Sr­bi­jan­ski pre­mi­jer na­pao je Hr­vat­sku zbog Ba­re­ši­ća, Gla­va­ša i Ste­pin­ca

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.