Hollande će se pro­bu­di­ti u po­s­ljed­nji tren i po­bi­je­di­ti

Vecernji list - Hrvatska - - Aktualno -

Mo­žda Hollande ima vre­me­na po­di­ći svo­ju po­pu­lar­nost i po­bi­je­di­ti na pred­sjed­nič­kim iz­bo­ri­ma s ob­zi­rom na to da je kre­nuo u obra­čun s ra­di­kal­nim ve­ha­bi­ja­ma ko­ji su do uboj­stva sve­će­ni­ka Jacqu­esa Ha­me­la u dža­mi­ja­ma di­ljem Fran­cu­ske pro­pa­gi­ra­li i pro­po­vi­je­da­li ra­di­kal­ni is­lam i pre­ko raz­gla­sa po­zi­va­li na dži­had. Na­kon uboj­stva sve­će­ni­ka, Hollande je na­re­dio za­tva­ra­nje 28 dža­mi­ja i mo­li­tve­nih sa­la zbog ši­re­nja is­lam­skog ra­di­ka­liz­ma kao i pro­tje­ri­va­nje ek­s­tre­mis­tič­kih pro­po­vjed­ni­ka.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.