Za­što bi pred­sjed­ni­ca od­šu­tje­la te­ze o RH kao tvo­re­vi­ni Ud­be?

Vecernji list - Hrvatska - - Aktualno -

Dva da­na uoči naj­sve­ča­ni­jeg dr­žav­nog praz­ni­ka u Hr­vat­skoj, Zo­ran Mi­la­no­vić je na­ci­ji objas­nio da je no­vu hr­vat­sku dr­ža­vu stvo­ri­la – zlo­glas­na Ud­ba, dak­le taj­na ko­mu­nis­tič­ka po­li­tič­ka po­li­ci­ja. Toč­ni­je, pro­ka­zao je HDZ kao di­je­te Ud­be, ali sve­jed­no, ta­da je go­to­vo pos­to­jao znak jed­na­kos­ti iz­me­đu HDZ-a i sa­mos­tal­ne Hr­vat­ske. Da je 1989. ud­ba­ša bi­lo u kru­gu os­ni­va­ča ne sa­mo HDZ-a ne­go baš svih hr­vat­skih stra­na­ka (po­go­to­vo HSS-a) to je is­ti­na, kao što ih je bi­lo i me­đu pro­fe­so­ri­ma na fa­kul­te­ti­ma, u me­dji­ma, ban­ka­ma, čak i me­đu sve­će­ni­ci­ma, ali ih je naj­vi­še bi­lo u SKH, ko­ji su de­ve­de­se­tih “pre­pje­va­li” u SDP. No, pod­lo je tvr­di­ti da je Ud­ba os­no­va­la Hr­vat­sku. Pa ni­je se valj­da Tuđ­man skri­vao po Ja­ru­nu i taj­no os­no­vao HDZ za­to što su mu ud­ba­ši bi­li men­to­ri, ne­go baš su­prot­no. Mi­la­no­vi­će­va te­za o očins­tvu Ud­be nad no­vom Hr­vat­skom po­s­lje­di­ca je pa­ni­ke u ko­joj se na­šao zbog do­ži­vot­ne pre­su­de Per­ko­vi­ću i Mus­ta­ču u Mün­c­he­nu. Ko­ji je­su bi­li ud­ba­ši i ko­ji su, kao ve­ći­na njih (mno­gi i pri­je pre­okre­ta), preš­li na hr­vat­sku stra­nu. No, u vri­je­me Ju­gos­la­vi­je oni su pri­pa­da­li or­ga­ni­za­ci­ji ko­ja je i lik­vi­di­ra­la hr­vat­ske po­li­tič­ke emi­gran­te, a na su­đe­nju u Mün­c­he­nu po­ka­zan je obra­zac ko­ji go­vo­ri da su od­lu­ke o lik­vi­da­ci­ja­ma ame­no­va­ne u ti­je­li­ma ve­za­nim uz Cen­tral­ni ko­mi­tet Sa­ve­za ko­mu­nis­ta, dak­le je­di­ne ta­da do­pu­šte­ne stran­ke – SKH. Iz ko­je­ga je de­ve­de­se­tih nas­tao SDP. Mi­la­no­vić je sto­ga od­mah po­žu­rio uk­lo­ni­ti sve tra­go­ve ko­ji po­ka­zu­ju da je SDP na­s­ljed­nik SKH. No, prem­da kralj po­li­tič­ke im­pro­vi­za­ci­je, ni­je bio u for­mi. Pa je uoči Olu­je pos­lao go­ru po­ru­ku na­ci­ji ne­go što su odas­la­ne iz Be­ogra­da. Iz Sr­bi­je su, kao i uvi­jek, doš­le po­ru­ke da su i no­vu Hr­vat­sku stvo­ri­li us­ta­še ili ba­rem pro­us­ta­še, što je već op­će mjes­to i pad­ne nam emo­tiv­no kao ubod ko­mar­ca, no Mi­la­no­vić je iz­re­kao ve­ću uvre­du i plju­nuo na sve one po­gi­nu­le či­ja su ime­na či­ta­na na knin­skoj tvr­đa­vi. Jer je is­pa­lo da su po­gi­nu­li bra­ne­ći ud­ba­šku tvo­re­vi­nu. I da ni­je bi­lo pred­sjed­ni­ce RH Ko­lin­de Gra­bar-Ki­ta­ro­vić, Mi­la­no­vić bi se opet iz­vu­kao. Ova­ko je ona, pri­god­no iz Kni­na i nje­mu i Na­rod­noj ko­ali­ci­ji odr­ža­la lek­ci­ju i pod­sje­ti­la za­bo­rav­ne “na­rod­nja­ke” da je Hr­vat­ska nas­ta­la vo­ljom gra­đa­na, na re­fe­ren­du­mu o osa­mos­ta­lje­nju od SFRJ i u pet go­di­na du­goj bor­bi Hr­va­ta i os­ta­lih gra­đa­na Hr­vat­ske pro­tiv inva­zi­je pro­fa­šis­tič­kih čet­ni­ko­ida. Li­ce­mjer­no je kri­ti­zi­ra­ti pred­sjed­ni­cu da se ti­me što je opa­li­la plju­sku Mi- Pi­še: DA­VOR IVANKOVIĆ la­no­vi­ću ne­za­ko­ni­to uklju­či­la u iz­bor­nu kam­pa­nju na stra­ni HDZ-a. Što je tre­ba­la, na naj­ve­ći dr­žav­ni praz­nik bi­ti po­li­tič­ki sli­je­pa, glu­ha i ni­je­ma i pre­šu­tje­ti taj unu­tar­hr­vat­ski na­pad na te­melj dr­žav­nos­ti? Pa na­rav­no da je re­agi­ra­la. Pred­sjed­ni­ci dr­ža­ve tre­ba­ju bi­ti po­li­tič­ki ne­utral­ni, ali to ne zna­či da tre­ba­ju kas­tri­ra­ti i lo­bo­to­mi­ra­ti svo­ju po­li­tič­ku osob­nost i od­go­vor­nost. To što je ona na­pra­vi­la Mi­la­no­vi­ću sit­ni­ca je u od­no­su na ono što je u svom man­da­tu ra­dio Ivo Jo­si­po­vić, ko­ji se sad zgra­ža nad go­vo­rom pred­sjed­ni­ce. Pa on je, kao pr­vi ko­rak na po­čet­ku svog man­da­ta, na Pan­tov­čak po­zvao li­de­re li­je­ve opor­be i do­go­va­rao ka­ko da u Sa­bo­ru sru­še HDZ-ovu ko­ali­ci­ju uoči gla­so­va­nja o do­vr­šet­ku pre­go­vo­ra s EU. Pa on je uoči re­fe­ren­du­ma ko­ji je or­ga­ni­zi­ra­la udru­ga “U ime obitelji” na­ci­ji su­ge­ri­rao što da za­okru­ži na lis­ti­ću. I ni­je bio op­tu­žen da kr­ši pred­sjed­nič­ku ne­utral­nost, ne­go je po­brao me­dij­ske apla­uze. Sto­ga ne­ka pred­sjed­ni­ca i da­lje bu­de ču­var “dr­žav­nog pe­ča­ta”. A Mi­la­no­vić, ako mu je do is­ti­ne, ne­ka po­kre­ne ini­ci­ja­ti­vu da se pro­mi­je­ni ap­surd­ni za­kon pre­ma ko­je­mu do­zvo­lu za ula­zak u par­tij­sku gra­đu po­hra­nje­nu u Dr­žav­nom ar­hi­vu i da­lje da­je – SDP. Ko­ji, na­rav­no, ne­ma baš ni­kak­ve ve­ze sa SKH.

Ne­ka Mi­la­no­vić, ako mu je do is­ti­ne, po­kre­ne pro­mje­nu za­ko­na ko­jim do­zvo­lu za ula­zak u ar­hiv SK – da­je SDP. Ko­ji, eto, ne­ma ni­kak­ve ve­ze sa SKH

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.