Ži­vje­li

Dra­go­cje­na po­put par­fe­ma, fi­ni ba­lans od­le­ža­nih gra­pa u ba­čva­ma

Vecernji list - Hrvatska - - Putovanja & Pića - (Ta­nja Bo­žić)

Ka­da je pri­je 117 go­di­na ne­da­le­ko od gra­di­ća Ba­ssa­no del Grap­pa os­no­va­na pr­va des­ti­le­ri­ja, lo­zo­va­ča je bi­la pi­će ko­jim su u regiji gdje se lju­be Do­lo­mi­ti i sla­ni zrak s Ja­dra­na krv kroz ži­le tje­ra­li rad­ni­ci, pi­će za sva­ki džep ko­je se ra­di­lo od ko­mi­ne na­kon što bi se dra­go­cje­ne bo­bi­ce is­ko­ris­ti­le za vi­no. I da­nas nje­gu­ju pet na­če­la na ko­ji­ma zas­ni­va­ju svo­ju pro­izvod­nju gra­pe, a pr­vi je ko­rak oda­bra­ti sa­mo gro­žđe uz­go­je­no na pre­dje­lu Ma­ros­ti­ce i Bre­gan­ze. Dru­go je na­če­lo des­ti­li­ra­ti ga što pri­je, tre­će je na­če­lo tra­di­ci­onal- na pro­izvod­nja u ba­kre­nim ko­tlo­vi­ma uz po­moć pa­re. Če­t­vr­to je na­če­lo strast, trud i pre­da­nost, a pe­to – po­što­va­nje pre­ma kup­cu ko­ji je oda­brao upra­vo te gra­pe me­đu sto­ti­na­ma vr­sta. An­ti­ca Cuvée® je mje­ša­vi­na ra­ki­ja od ca­ber­ne­ta, mer­lo­ta i sc­hi­op­pet­ti­na od­le­ža­nih od pet do 20 go­di­na u hras­to­vim ba­čva­ma u ko­ji­ma se ne­ka­da ču­vao cher­ry, bez bo­ja i adi­ti­va. In­ten­ziv­ne je aro­me na za­či­ne, bri­oše, gor­ke ba­de­me... Mi­ris­na i čis­ta po­put par­fe­ma, zo­ve na uži­va­nje sa sti­lom.

An­ti­ca Cuvée® je mje­ša­vi­na ra­ki­ja od­le­ža­nih pet do 20 go­di­na

Ser­vi­ra­ti na tem­pe­ra­tu­ri iz­me­đu 18 i 20 ° C u ma­lim tu­li­pan­ča­ši­ca­ma.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.