Sud­ski tri­ler o još ži­vu­ćim ras­nim raz­li­ka­ma na ju­gu SAD-a

Vecernji list - Hrvatska - - Feljton - Pi­še: BOJANA RADOVIĆ

Iz­da­vač­ka ku­ća Zna­nje u svo­joj Bi­bli­ote­ci Knji­ga dos­tup­na svi­ma ovog je lje­ta za­igra­la na pro­ku­ša­nu kar­tu slav­nih i ra­zvi­ka­nih autor­skih ime­na. Ta­ko su u ovo­ljet­nom ko­lu iz­da­li no­vi ro­man Step­he­na Kin­ga “Gos­po­din Mer­cedes”, ali i no­vi sud­ski tri­ler Joh­na Gri­sha­ma “Ja­vo­rov dr­vo­red” (Zna­nje, ured­ni­ca Bojana Fra­nić, pri­je­vod Mla­den Jur­čić, 39,90 ku­na). Ova na­pe­ta pri­ča iz sud­ni­ce – onak­va kak­vi­ma je ovaj autor i ste­kao svo­ju svjet­sku sla­vu – po­či­nje jed­nim sa­mo­uboj­stvom. Obje­si se te­ško bo­les­tan čo­vjek, ko­jem je kar­ci­nom odu­zeo sva­ki raz­log za dalj­nju pat­nju, no on pri­je to­ga na­pi­še no­vu opo­ru­ku. Tu po­či­nju šo­ko­vi: ne sa­mo da je ri­ječ o ne­vje­ro­jat­no bo­ga­tom čo­vje­ku ne­go je on iz no­ve opo­ru­ke is­klju­čio svo­ju dje­cu i unu­ke. I dok pred su­cem tra­je bor­ba o do­ka­zi­va­nju pra­vo­va­lja­nos­ti te opo­ru­ke, kre­će pri­ča o proš­los­ti, onoj ko­ja se do­ga­đa na cr­nač­kom ju­gu SAD-a, gdje raz­li­ke iz­me­đu bi­je­lih i cr­nih još vre­ba­ju na sva­kom ko­ra­ku. Upra­vo to ovu knji­gu či­ni jed­nom od naj­uz­bud­lji­vi­jih ko­je je Gri­sham ika­da na­pi­sao. Po­šte­no tre­ba priz­na­ti da je na tre­nut­ke prav­nič­ki do­sa­dan, no već ne­ko­li­ko stra­ni­ca kas­ni­je upra­vo sud­skim pa­ra­dok­si­ma či­ta­te­lju pru­ža pra­vu za­ba­vu, ali i raz­miš­lja­nje o pra­vu i prav­di. Uz­bu­đe­nja i obra­ta ne ne­dos­ta­je i za­is­ta do zad­nje stranice ni­je jas­no na či­ju će stra­nu pre­teg­nu­ti vaga sli­je­pe dje­li­te­lji­ce prav­de ko­ja, kao i uvi­jek kod Gri­sha­ma, po­ma­lo vi­ri iza po­ve­za na svo­jim oči­ma. Su­đe­nje, na­rav­no, ot­kri­va sud­bi­ne mno­gih ju­na­ka, a na kra­ju i zlo­dje­lo ko­je su vi­dje­la dva dje­ča­ka. Taj­nu je to ko­ja ih je obi­lje­ži­la za ci­je­li ži­vot. Je­su li zbog nje pos­ta­li bo­lji ili lo­ši­ji lju­di, sva­ki će či­ta­telj pro­ci­je­ni­ti sam.

Za ovaj ro­man Joh­na Gri­sha­ma Wa­shin­g­ton Post ka­že: “Naj­bolji!”

Zna­lac pra­vo­sud­nih ro­ma­na Ne­obič­na opo­ru­ka po­vod je za uz­bud­lji­vo šti­vo i no­vi sud­ski tri­ler

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.