Ko­njuh uvjer­lji­va u pr­vom me­ču na­kon Wim­ble­do­na

Vecernji list - Hrvatska - - Sport -

U svo­jem pr­vom nas­tu­pu na­kon Wim­ble­do­na (i oz­lje­de iz dvo­bo­ja s Ag­ni­es­zkom Radwan­skom) Ana Ko­njuh je proš­la pr­vo ko­lo na olim­pij­skom tur­ni­ru te­ni­sa­či­ca. Na be­to­nu u Rio de Ja­ne­iru na­ša je 18-go­diš­nja­ki­nja sa 7:6 (5), 6:1 po­bi­je­di­la če­ti­ri go­di­ne sta­ri­ju Nje­mi­cu An­ni­ku Beck, 43. te­ni­sa­či­cu svi­je­ta (Ana je 93. na WTA lis­ti). Du­brov­čan­ki je to dru­ga pobjeda nad is­tom su­par­ni­com, bo­lja od Nje­mi­ce bi­la je i u Li­mo­ge­su 2014. go­di­ne. (af)

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.