Split na j ne­učin­ko­vi­ti­ja mom­čad u Eu­ro­pi!

Vecernji list - Hrvatska - - Sport - (om)

Ne­ma kra­ja Spli­to­voj cr­noj se­ri­ji bez pos­tig­nu­tog go­la. U Ko­priv­ni­ci pro­tiv Sla­ve­na Be­lu­pa “cr­ve­ni” su iz­bo­ri­li bod, ali bi­lo je 0:0 što zna­či da je mom­ča­di iz Par­ka mla­de­ži i 12. pr­vens­tve­nu utak­mi­cu za­re­dom odi­gra­la bez pos­tig­nu­tog po­got­ka. Ukup­no je Split odi­grao 1094 mi­nu­te bez pos­tig­nu­tog go­la i sa­da je pos­tao usam­ljen na lis­ti naj­ne­efi­kas­ni­jih mom­ča­di Eu­ro­pe svih vre­me­na što se ti­če pr­vo­li­ga­škog no­go­me­ta. Is­ti­na, ta lis­ta je nes­luž­be­na, proš­log tjed­na Split je na­kon utak­mi­ce s Haj­du­kom dos­ti­gao en­gle­ski Co­ven­try, ko­ji 11 utak­mi­ca za­re­dom ni­je za­bio.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.