Sa­da će nam bi­ti sa­mo sve lo­ši­je, za Brexit su gla­sa­li sla­bo obra­zo­va­ni lju­di iz pro­vin­ci­je

Ve­čer­nja­kov re­por­ter po­sje­tio je Lon­don mje­sec i pol da­na na­kon Brexi­ta i uvje­rio se da se sta­nov­ni­ci me­tro­po­le ve­ćim di­je­lom ža­le zbog iz­la­ska iz EU

Vecernji list - Hrvatska - - Aktualno - Pi­še: BER­NARD KA­RA­KAŠ

Pu­no to­ga se od re­fe­ren­du­ma o Brexi­tu pri­je mje­sec i pol da­na da­na pro­mi­je­ni­lo u Ve­li­koj Bri­ta­ni­ji, no jed­no je os­ta­lo is­to. Vri­je­me. Ki­ša je po­če­la pa­da­ti go­to­vo is­to­ga tre­nut­ka ka­da sam iz­a­šao iz zra­ko­plo­va na lon­don­skom aero­dro­mu He­at­hrow. Vo­zač ko­ji me je do­če­kao pred zgra­dom zrač­ne lu­ke kao da se is­pri­ča­vao što nad Oto­kom pa­da ki­ša dok se os­ta­tak Eu­ro­pe ku­pa u sun­cu. – Bi­lo je i ov­dje li­je­po do pri­je sat­dva – objaš­nja­va mi pro­bi­ja­ju­ći se kroz lon­don­ski pro­met pre­ma sre­di­štu gra­da. Gu­žva je, iona­ko za­kr­čen pro­met do­dat­no je po­ja­čan ri­je­kom tu­ris­ta ko­ji su po­hr­li­li u glav­ni grad Ve­li­ke Bri­ta­ni­je. Ia­ko je u ovom di­je­lu go­di­ne, ka­da tu­ris­ti uglav­nom idu na mo­re, tu­ris­tič­ka se­zo­na uobi­ča­je­no us­po­re­na, ove go­di­ne si­tu­aci­ja je pot­pu­no druk­či­ja. Grad je pun po­sje­ti­te­lja, ho­te­li­je­ri za­do­volj­no tr­lja­ju ru­ke, a sve zbog Brexi­ta. Na­ime, na­kon re­fe­ren­du­ma vri­jed­nost fun­te str­mo­gla­vo je pa­la pa su ci­je­ne smje­šta­ja u Lon­do­nu po­sje­ti­te­lji­ma iz os­ta­lih europ­skih ze­ma­lja i SAD-a pos­ta­la znat­no pris­tu­pač­ni­je. Na­kon po­la sa­ta pro­bi­ja­nja kroz pro­met, vo­zač me do­vo­di do ho­te­la u sa­mom sre­di­štu gra­da. Strand Pa­la­ce, ka­pa­ci­te­tom ogro­man ho­tel sa 780 so­ba ne­da­le­ko od tr­ga Tra­fal­gar, par mi­nu­ta ho­da od poz­na­tog Big Be­na.

Ho­tel­ska sce­na

To što ima če­ti­ri zvjez­di­ce sta­nov­ni­ke os­ta­lih europ­skih ze­ma­lja bez pro­ble­ma mo­že za­va­ra­ti. Jer če­ti­ri zvjez­di­ce u Fran­cu­skoj, Nje­mač­koj ili Hr­vat­skoj zna­če fin, udo­ban i re­la­tiv­no luk­su­zan ho­tel. U Bri­ta­ni­ji je to pak re­la­tiv­no čis­ta so­ba od ne­ko­li­ko kva­dra­ta s ku­pa­oni­com, tek to­li­ko ve­li­ka da sta­ne kre­vet, sto­lac i ma­li sto­lić. Za te­le­vi­zor, ako je pre­dvi­đen, ima mjes­ta sa­mo na zi­du, tik is­pod ni­skog stro­pa. I ni­je to slu­čaj sa­mo u Stran­du, go­to­vo svi bri­tan­ski ho­te­li su tak­vi, vje­ro­jat­no naj­go­ri na Sta­rom kon­ti­nen­tu. Proš­li put od­sje­dao sam u Cum­ber­lan­du. Zgra­da ne pre­tje­ra­no ve­li­kih di­men­zi­ja, po­put ne­ke od zgra­da na Tr­gu ba­na Je­la­či­ća, ima­la je 1100 so­ba. Luk­su­zu, una­toč če­ti­ri zvjez­di­ce, ne­ma ni tra­ga. Sa­mo po­vr­ši­nom i ure­đe­njem skrom­ne ku­ti­je s kre­ve­tom, sto­li­ćem i ma­lim te­le­vi­zo­rom. Upra­vo tak­va ho­tel­ska sce­na ovih da­na pu­ca po ša­vo­vi­ma. Tu­ris­ti iz ci­je­le Eu­ro­pe i SAD– a po­hr­li­li su u Lon­don ka­ko bi po re­la­tiv­no ni­skim ci­je­na­ma vi­dje­li grad i zem­lju ko­ji su na po­vi­jes­noj pre­kret­ni­ci. Na­ime, nit­ko ni­je pot­pu­no si­gu­ran ka­ko će se odvi­ja­ti si­tu­aci­ja s iz­la­skom Ve­li­ke Bri­ta­ni­je iz Eu­rop­ske uni­je. Ka­da će uop­će po­če­ti pro­ces, tko će ak­ti­vi­ra­ti čla­nak 50 i po­kre­nu­ti pre­go­vo­re? I na kra­ju, ka­ko će Ve­li­ka Bri­ta­ni­ja na­kon to­ga iz­gle­da­ti, hoće li se Škot­ska od­ci­je­pi­ti kao što pre­mi­jer­ka Stur­ge­on po­ti­ho naj­av­lju­je...

Obe­ća­na zem­lja

– Te­ško je re­ći što će se do­go­di­ti, no osob­no sam re­la­tiv­no mi­ran. Znam da, što god da se do­go­di, ne­će se do­go­di­ti pre­ko no­ći. Uos­ta­lom, ja sam ov­dje 13 go­di­na i ne vje­ru­jem da će me iz­ba­ci­ti iz zem­lje. Ne mo­gu nas iz­ba­ci­ti sve, tko će im ra­di­ti? – ka­že mi Flo­ri­an, Po­ljak ko­ji već ne­ko­li­ko go­di­na dr­ži ka­fić u sa­mom sre­di­štu gra­da. Ka­ko ka­že, do­la­ze mu i Bri­tan­ci, ali i Po­lja­ci ko­ji ži­ve u Bri­ta­ni­ji. Pu­no ih je, Po­lja­ci su upra­vo Bri­ta­ni­ju go­di­na­ma dr­ža­li svo­je­vr­s­nom obe­ća­nom zem­ljom u ko­ju su iš­li tr­bu­hom za kru­hom. – Si­tu­aci­ja je sa­da ipak znat­no druk­či­ja ne­go pri­je de­set ili dva­de­set go­di­na. I da vi­še ne­ma­mo mo­guć­nost ra­da u Bri­ta­ni­ji, ni­je to­li­ko pro­blem. Polj­ska je gos­po­dar­ski znat­no ja­ča ne­go pri­je i mo­gu­će je na­ći nor­ma­lan po­sao, re­la­tiv­no pris­toj­no pla­ćen – ka­že Flo­ri­jan. Lon­don je koz­mo­po­lit­ski grad i ve­ći­na nje­go­vih sta­nov­ni­ka, ro­đe­nih Bri­ta­na­ca, dr­ži ka­ko će iz­la­skom iz Eu­rop­ske uni­je iz­gu­bi­ti po­zi­ci­ju ko­ju je imao go­di­na­ma. Poseb­no je to jas­no lju­di­ma ko­ji ra­de u Cityju, fi­nan­cij­skom sre­di­štu ne sa­mo Ve­li­ke Bri­ta­ni­je već i ci­je­le Eu­rop­ske uni­je. Fi­nan­cij­ske ins­ti­tu­ci­je već su se po­če­le se­li­ti, pre­mje­šta­ti pre­ma Fran­k­fur­tu ili Pa­ri­zu, a rad­na mjes­ta lju­di ko­ji su ra­di­li u tim tvrt­ka­ma sa­da su pod ve­li­kim zna­kom pi­ta­nja. – Ci­je­li niz ba­na­ka već je po­čeo tra­ži­ti ure­de u Eu­ro­pi gdje će se pre­se­li­ti. Sa­mo lon­don­ska is­pos­ta­va JP Mor­ga­na bro­ji­la je do­ne­dav­no vi­še od 2000 za­pos­le­ni­ka, a nji­ma je već objav­lje­no da se ured se­li na kon­ti­nent. Na­rav­no, svi­ma je jas­no da ne­će sa so­bom vo­di­ti i do­sa­daš­nje za­pos­le­ni­ke, već će im po­di­je­li­ti ot­ka­ze. Gdje će svi oni na­ći no­vi po­sao, vr­lo je upit-

nas­ta­vak na slje­de­ćoj stra­ni­ci >>

2

1 1. Oko 70 pos­to Lon­do­na­ca gla­sa­lo je na re­fe­ren­du­mu pro­tiv Brexi­ta 2. U po­seb­noj vr­sti oča­ja su za­pos­le­ni­ci u Cityju, ko­ji­ma pri­je­te ot­ka­zi 3. Step­hen, baš po­put li­ka iz Muć­ki, “li­fra” fi­gu­ri­ce i igrač­ke tu­ris­ti­ma 4. Pok­lo­ni­ci os­tan­ka Bri­ta­ni­je u EU bi­li su šo­ki­ra­ni i ra­zo­ča­ra­ni re­zul­ta­tom re­fe­ren­du­ma

4

3

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.