Ho­ro­skop

Vecernji list - Hrvatska - - Zabava -

OVAN (21. ožuj­ka - 20. trav­nja)

PREPUSTITE SE LJU­BA­VI I NE PRIČAJTE PRE­VI­ŠE

LJU­BAV: Uglav­nom će­te igra­ti na kar­tu za­vo­đe­nja, ero­ti­ke i sek­sa. To će vam za­pra­vo naj­bo­lje ići od ru­ke. KA­RI­JE­RA: Va­ši pos­lo­vi sa­da kre­ću jed­nim no­vim prav­cem ko­ji mo­žda ni­je bio oče­ki­van.

ZDRAV­LJE: Tko mo­že, ne­ka pu­tu­je što vi­še. BLIZANCI (21. svib­nja - 20. lip­nja)

SUOČITE SE SA SVO­JIM FRUSTRACIJAMA

LJU­BAV: Sve će­te se vi­še ba­vi­ti svo­jim druš­tvom, prem­da ne­će­te za­ne­ma­ri­ti ni vo­lje­nu oso­bu. KA­RI­JE­RA: Ne­ki će umiš­lja­ti da mo­gu vi­še ne­go što za­is­ta mo­gu. Ne­moj­te pre­tje­ri­va­ti. ZDRAV­LJE: Ne bu­di­te pre­ve­li­ki ma­te­ri­ja­lis­ti i ma­lo se opus­ti­te.

LAV (23. sr­p­nja - 22. ko­lo­vo­za)

NE ZALIJEĆITE SE, BU­DI­TE TAKTIČNI

LJU­BAV: Bit će­te us­mje­re­ni na no­ve lju­de i no­va poz­nans­tva, ali i da­lje pos­to­ji mo­guć­nost pro­vo­ka­ci­ja. KA­RI­JE­RA: Ma­štat će­te o bo­ljem pos­lu i ve­ćim po­du­zi­ma­nji­ma. ZDRAV­LJE: Sa­mo tre­ba vi­še strp­lje­nja, jer se zbg sit­ni­ca ne tre­ba živ­ci­ra­ti.

VAGA (23. ruj­na - 22. lis­to­pa­da)

VODIT ĆE­TE BOR­BU IZ­ME­ĐU RAZUMA I OSJE­ĆA­JA

LJU­BAV: Priv­la­čit će vas mo­guć­nost lju­bav­ne ve­ze s ugled­nom oso­bom.

KA­RI­JE­RA: Što god se na­đe na dnev­nom re­du, vi će­te bi­ti glav­ni po­kre­tač ci­je­le stva­ri. Uz to će ići i odre­đe­ni na­po­ri. ZDRAV­LJE: Pa­zi­te da ne pre­go­ri­te nas sun­cu.

STRI­JE­LAC (22. stu­de­nog - 21. pro­sin­ca)

POKAŽITE ŠTO ZNA­TE I NE ZAUSTAVLJAJTE SE

LJU­BAV: Pri­hva­tit će­te ono što ima­te i što ži­vi­te. KA­RI­JE­RA: Bez ob­zi­ra na stres, va­ša uvjer­lji­vost ko­jom će­te zra­či­ti omo­gu­ćit će vam da utje­če­te na dru­ge. Ako ne­kog tre­ba­te pri­do­bi­ti, vr­lo je vje­ro­jat­no da će­te us­pje­ti ZDRAV­LJE: Ne za­bo­ra­vi­te na re­dov­nu re­lak­sa­ci­ju.

VODENJAK (20. si­ječ­nja - 18. ve­lja­če)

OVO NI­SU DO­BRI DA­NI ZA NE­ŠTO VE­LI­KO LJU­BAV: Vje­ro­jat­no vam je već dos­ta svo­jih vlas­ti­tih lju­bav­nih oče­ki­va­nja. KA­RI­JE­RA: Vri­je­me je za sre­đi­va­nje sit­ni­jih pos­lo­va. I oni uho­da­ni, ali ne pre­am­bi­ci­oz­ni, ići će vam od ru­ke. ZDRAV­LJE: Mo­gu­će su gla­vo­bo­lje. Opus­ti­te se. BIK (21. trav­nja - 20. svib­nja) OPUS­TI­TE SE I NE VAŽITE SVO­JA POS­TIG­NU­ĆA IZ PROŠ­LOS­TI LJU­BAV: KA­RI­JE­RA: ZDRAV­LJE:

Po­ve­za­nost s vo­lje­nom oso­bom bit će ja­ka u da­le­kim i neo­bič­nim te­ma­ma. Ne­ki će tra­ži­ti svo­ju oso­bu iz sno­va. Dje­lo­va­nje iz sje­ne či­nit će vam se naj­bo­lja va­ri­jan­ta ra­da. Za­to će­te sve či­ni­ti mir­no . Mo­gu­ći su erot­ski sno­vi. RAK (21. lip­nja - 22. sr­p­nja)

IDITE POLAKŠE I SVE ĆE BI­TI JEDNOSTAVNIJE

LJU­BAV: Ovih da­na lju­bav bi mo­gli na­ći na pu­to­va­nju ili kre­ću­ći se van uobi­ča­je­nih ru­ta. KA­RI­JE­RA: Mno­gi će na pos­lu po­ka­za­ti emo­ci­je ili će shva­ti­ti ko­li­ko vo­le ono što ra­de. ZDRAV­LJE: Ma­lo se do­tje­raj­te i oba­vez­no po­sje­ti­te te­re­ta­nu.

DJEVICA (23. ko­lo­vo­za - 22. ruj­na)

NE ZAVARAVAJTE SE DA VAS SVI VO­LE

LJU­BAV: Va­še lju­bav­ne do­go­dov­šti­ne i lo­vač­ke pri­če pos­tat će sve po­pu­lar­ni­je.

KA­RI­JE­RA: U tre­nu­ci­ma kad osje­ća­te po­ve­ćan pri­ti­sak na te­mu ro­ko­va pos­la po­zo­vi­te se na svo­ja pra­va. ZDRAV­LJE: Imaj­te mje­re u sve­mu, poseb­no u hra­ni i pi­ću. ŠKORPION (23. lis­to­pa­da - 21. stu­de­nog)

DO­ĆI ĆE VRI­JE­ME KA­DA ĆE REZULTATI PO­KA­ZA­TI SVO­JE

LJU­BAV: Kroz pri­ču i neo­če­ki­va­no dru­že­nje vi bis­te mo­gli ot­kri­ti se­be i sti­ći do važ­nih pri­vat­nih spoz­na­ja. KARIJE

RA: Umiš­lje­nost ne­kih lju­di ići će vam na živ­ce, ali ne re­agi­raj­te ako to baš ni­je nuž­no. ZDRAV­LJE: Vjež­baj­te jo­gu ili se ulju­či­te u ne­ku dru­gu ak­tiv­nost.

JARAC (22. pro­sin­ca - 19. si­ječ­nja)

BU­DI­TE ČVRSTI I HLADNI I ODOLITE ISKUŠENJIMA

LJU­BAV: Ma­lo je to­ga što bi u ovim iz­a­zov­nim da­ni­ma mo­glo smi­ri­ti va­še emo­ci­je. KA­RI­JE­RA: Ko­mu­ni­ci­rat će­te sa su­rad­ni­ci­ma oko sit­ni­jih te­ma, ali će­te to odra­di­ti bes­pri­je­kor­no. ZDRAV

LJE: Ne­ki će osmis­li­ti sa­svim no­vi plan ka­ko po­bolj­ša­ti imu­ni­tet.

RIBE (19. ove­lja­če - 20. ožuj­ka)

PRED VA­MA SU BOGATI DRUŠ­TVE­NI DA­NI

LJU­BAV: Bu­di­te otvo­re­ni, imaj­te po­vje­re­nja u one ko­ji vas vo­le i bit će­te za­do­volj­ni. KA­RI­JE­RA: U si­tu­aci­ja­ma kad osje­ća­te po­ve­ćan pri­ti­sak od stra­ne na­dre­đe­nih po­zo­vi­te se na svo­je zna­nje. ZDRAV­LJE: Še­taj­te u pri­ro­di ili po­sje­ti­te ne­ko ku­pa­li­šte.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.