Naj­vi­še ova­ci­ja pred­sjed­ni­ci i Mi­la­nu Ban­di­ću

Gra­đa­ni su se opet po­hr­li­li fo­to­gra­fi­ra­ti s mi­nis­trom kul­tu­re Zlat­kom Ha­san­be­go­vi­ćem

Vecernji list - Hrvatska - - Aktualno - Sla­vi­ca Vu­ko­vić

An­drej Plen­ko­vić, novi pred­sjed­nik HDZ-a, proš­le go­di­ne u Bruxel­le­su ugos­tio je al­ka­re i Eu­ro­pi pred­sta­vio sinj­sku vi­te­šku igru

Ti­no Ra­da­no­vić slavodobitnik je 301. Sinj­ske alke. Po­bi­je­dio je u kon­ku­ren­ci­ji 17. ko­nja­ni­ka s ukup­no 7 pu­na­ta. Al­ka je ju­čer bi­la po­vod okup­lja­nja dr­žav­nog i po­li­tič­kog vr­ha u Si­nju. Doš­la je pred­sjed­ni­ca Kolinda Gra­bar-Ki­ta­ro­vić, po­kro­vi­te­lji­ca Alke, tra­di­ci­onal­no sr­dač­no do­če­ka­na u Si­nju. Pred­sjed­nik Sa­bo­ra Želj­ko Ra­iner ta­ko­đer je bio u sve­ča­noj lo­ži, ali za­mjet­no ve­ći plje­sak do­bio je teh­nič­ki pre­mi­jer Ti­ho­mir Ore­ško­vić. Me­đu­tim, Si­nja­ni su opet po­ka­za­li sklo­nost HDZ-u pa je poz­drav­lja­ju­ći na­zoč­ne al­kar­ski voj­vo­da An­te Vu­čić is­ko­ris­tio pri­go­du te pod­sje­tio ka­ko je An­drej Plen­ko­vić, novi pred­sjed­nik HDZ-a, proš­le go­di­ne u Bruxel­le­su ugos­tio al­ka­re i Eu­ro­pi pred­sta­vio sinj­sku vi­te­šku igru, za što je na­gra­đen to­plim plje­skom. Ipak, naj­vi­še se plje­ska­lo Mi­la­nu Ban­di­ću. – Po­se­ban poz­drav hr­vat­skim bra­ni­te­lji­ma ne­pra­ved­no osu­đe­ni­ma u Ha­agu za­to što su bra­ni­li svo­ju do­mo­vi­nu i Bos­nu i Her­ce­go­vi­nu – po­ru­čio je Vu­čić pri­je po­čet­ka utr­ke.

Pe­trov: Ugro­žen im je du­opol

Uzva­ni­ci su se u Si­nju po­če­li okup­lja­ti od sa­mo­ga ju­tra, ali Zo­ran Milanović ni­je došao iako se do sa­mog kra­ja špe­ku­li­ra­lo da će ipak do­ći, s ob­zi­rom na to da je po­dri­je­tlom iz obliž­njih Gla­vi­ca. Od vi­đe­ni­jih SDP-ova­ca uočen je sa­mo Ar­sen Ba­uk. Me­đu pr­vi­ma je u Si­nju vi­đen An­drej Plen­ko­vić u druš­tvu Gor­da­na Jan­dro­ko­vi­ća. Dru­žio se sa Si­nja­ni­ma i od­go­va­rao na pi­ta­nja no­vi­na­ra. Re­kao je da na Al­ku do­la­zi uvi­jek i da se ni­je po­ja­vio u sklo­pu pre­diz­bor­ne kam­pa­nje. Pod­sje­tio je ka­ko je la­ni u Bruxel­le­su ugos­tio sinj­ske al­ka­re. Za­mo­ljen da ko­men­ti­ra iz­os­ta­nak Mi­la­no­vi­ća, re­kao je da mu je to sa­svim sve­jed­no. – Vi­so­ko iz­as­lans­tvo HDZ-a bi­lo je i u Kni­nu, mi smo uvi­jek s na­ro­dom – re­kao je Plen­ko­vić. Za pred­sto­je­će iz­bo­re ka­zao je ka­ko HDZ na nji­ma ide na po­bje­du. Ne za­bri­nja­va­ju ga pre­vi­še an­ke­te ko­je pred­nost da­ju SDP-u. – Ima­mo uz­laz­ni trend! – na­gla­sio je. Ka­že da ni­je neo­bič­no što an­ke­te po­ka­zu­ju da je Milanović naj­po­želj­ni­ji pre­mi­jer jer SDP vo­di 10 go­di­na, a on HDZ tek 15 da­na. – Mo­jim do­la­skom HDZ je do­bio svje­ži­nu i ener­gi­ju – na­gla­sio je Plen­ko­vić. Po­t­vr­dio je po­no­vo da će se su­če­li­ti s Mi­la­no­vi­ćem pred te­le­vi­zij­skim ka­me­ra­ma. Pred Al­kar­skim dvo­ri­ma sa Si­nja­ni­ma se dru­ži­la i velika sku­pi­na mos­to­va­ca pre­dvo­đe­nih Bo­žom Pe­tro­vom ko­ji je na al­kar­sko nad­me­ta­nje došao sa su­pru­gom Ma­šom. Ivan Ko­va­čić ta­ko­đer je po­veo su­pru­gu, a sti­gli su i teh­nič­ki mi­nis­tri Vla­ho Ore­pić, To­mis­lav Pa­ne­nić, Du­brav­ka Jur­li­na-Ali­be­go­vić, Ro­bert Po­dol­njak... – Hr­vat­ska mo­že i mo­ra ići na­pri­jed i mo­gu slo­bod­no re­ći da će Most bi­ti taj ja­mac ko­ji će to na­pra­vi­ti. Mi mo­že­mo jam­či­ti hr­vat­skim gra­đa­ni­ma da će­mo se za­uzi­ma­ti za njih i za sve pro­mje­ne ko­je se Hrvatskoj tre­ba­ju do­go­di­ti – iz­ja­vio je Pe­trov te ko­men­ti­rao i naj­av­lje­no su­če­lja­va­nje Plen­ko­vi­ća i Mi­la­no­vi­ća, bez nje­ga. – Dra­go mi je da su ko­nač­no po­ka­za­li da im je ugro­žen du­opol, jer se to ne mo­že druk­či­je pro­tu­ma­či­ti. Ono što se pri­je šest mje­se­ci do­go­di­lo u Re­pu­bli­ci Hrvatskoj za­is­ta jest ču­do jer smo na­kon 20 go­di­na sru­ši­li na­mjer­ni du­opol ko­ji su iz­a­zi­va­li ta­ko da za­bav­lja­ju lju­de cir­ku­si­ma oko ide­olo­gi­ja i svje­to­na­zo­ra, a pus­to­še Hr­vat­sku – re­kao je Pe­trov za­klju­čiv­ši ka­ko bi se svi kan­di­da­ti za pre­mi­je­ra tre­ba­li me­đu­sob­no su­oči­ti. Re­kao je i da Most ne­ma kon­ku­ren­ci­ju ka­da je u pi­ta­nju tre­ći put u Hrvatskoj te po­no­vio ka­ko sma­tra da bi na­kon iz­bo­ra HDZ i SDP vr­lo la­ko mo­gli u ko­ali­ci­iju, je­di­no bi ih mo­gao spri­je­či­ti ogra­ni­če­ni broj fo­te­lja. Iz­ra­zio je i ne­go­do­va­nje što ni­je po­zvan na TV su­če­lja­va­nja na ko­ji­ma će bi­ti Milanović i Plen­ko­vić. Sve­ča­nost u Al­kar­skim dvo­ri­ma obi­lje­ži­la je ki­ša te ju je ma­lo i ubr­za­la. Ipak, na dru­že­nju uoči po­čet­ka Alke vi­đe­ni su mi­nis­tri

Zlat­ko Ha­san­be­go­vić, s ko­jim su se lju­di ne­pres­ta­no fo­to­gra­fi­ra­li, do­bro ras­po­lo­že­ni Pre­drag Šus­tar, Mi­ro Ko­vač, To­mis­lav Pa­ne­nić, Da­rio Na­kić. Bi­li su tu i ge­ne­ra­li Da­mir Kr­sti­če­vić i Lju­bo Će­sić Rojs, mon­si­njor Ma­rin Ba­ri­šić, žu­pan Zlat­ko Že­vr­nja, gra­do­na­čel­ni­ci Mi­lan Ban­dić, Ivo Bal­da­sar i Ivan Pe­na­va... U druš­tvu do­ma­ći­ce, sinj­ske gra­do­na­čel­ni­ce Kris­ti­ne Kri­ža­nac. Pred Al­kar­skim dvo­ri­ma bi­li su i teh­nič­ki pre­mi­jer Ti­ho­mir Ore­ško­vić, Bo­žo Pe­trov i Ivan Ko­va­čić sa su­pru­ga­ma, An­te Špr­ljo, Ma­ro Kris­tić... Al­kar­sko nad­me­ta­nje u ko­jem se 17 ko­nja­ni­ka bo­ri­lo za po­bjed­nič­ki pla­me­nac odr­ža­no je u ote­ža­nim uvje­ti­ma, na blat­noj sta­zi i s vje­trom ko­ji je lju­ljao al­ku.

Po­bi­je­dio i u ba­ri i u čo­ji

Pred­sjed­ni­ca Re­pu­bli­ke Hr­vat­ske Kolinda Gra­bar-Ki­ta­ro­vić, poz­dra­viv­ši se s teh­nič­kim pre­mi­je­rom Ore­ško­vi­ćem i čla­no­vi­ma Mos­ta, upu­ti­la se pre­ma cr­k­vi Gos­pe Sinj­ske. Al­ka­ri su je do­če­ka­li bu­ke­tom cvi­je­ća. Iako se oče­ki­va­lo da će pred­sjed­ni­ca odr­ža­ti go­vor, on pre­ma pro­to­ko­lu ni­je pre­dvi­đen. U Si­nju je bio i teh­nič­ki mi­nis­tar Pre­drag Šus­tar, kao i Da­rin­ko Ko­sor, pred­sjed­nik HSLS-a, glas­no­go­vor­nik Mos­ta Ni­ko­la Gr­mo­ja... Na­rav­no, od sa­mo­ga ju­tra u gra­du je bio i mos­to­vac Mi­ro Bulj, Si­nja­nin i sam biv­ši al­kar­ski mo­mak. Sinj­ska al­ka za­po­če­la je ju­čer u 16.30 sa­ti. Po­bjed­nik me­đu 17 al­ka­ra kop­lja­ni­ka bit će oki­ćen po­bjed­nič­kim pla­men­cem. Na ba­ri i čo­ji pros­la­vio se Alen Fi­li­po­vić Gr­čić ko­ji je osvo­jio oba na­tje­ca­nja. Sinj sa za­ni­ma­njem oče­ku­je ho­će li mu us­pje­ti od­ni­je­ti sve tri po­bje­de.

Ti­no Ra­da­no­vić slavodobitnik je 301. Sinj­ske alke, a po­bi­je­dio je s ukup­no 7 pu­na­ta

Pred­sjed­ni­ca je po­sje­ti­la i cr­k­vu Gos­pe Sinj­ske te poz­dra­vi­la pre­mi­je­ra i čla­no­ve Mos­ta

Bo­žo Pe­trov Hr­vat­ska mo­že i mo­ra ići na­pri­jed i mo­gu slo­bod­no re­ći da će Most bi­ti taj ja­mac ko­ji će to na­pra­vi­ti. Mi mo­že­mo jam­či­ti gra­đa­ni­ma da će­mo se za­uzi­ma­ti za njih i za sve pro­mje­ne ko­je se tre­ba­ju do­go­di­ti

Al­kar­ski voj­vo­da An­te Vu­čić Po­se­ban poz­drav hr­vat­skim bra­ni­te­lji­ma ne­pra­ved­no osu­đe­ni­ma u Ha­agu za­to što su bra­ni­li svo­ju do­mo­vi­nu i Bos­nu i Her­ce­go­vi­nu

Bit­ka za sva­ki pu­nat Za sla­vo­do­bit­ni­ka 301. Sinj­ske alke bo­ri­lo se 17 ko­nja­ni­ka iz Sinj­ske kra­ji­ne SVI U SI­NJU Ci­je­li po­li­tič­ki vrh po­ja­vio se ju­čer u Si­nju. Pred­sjed­ni­ca (li­je­vo) Mi­li­jan Br­kić i An­drej Plen­ko­vić (do­lje), Ti­ho­mir Ore­ško­vić i Želj­ko Re­iner (sa­svim do­lje li­je­vo) i Mi­ro Bulj

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.