VELIKA KOALICIJA ZA SADA NE BI DONIJELA NI­ŠTA DOBROGA

Vecernji list - Hrvatska - - Aktualno - Dra­žen Ću­rić

Pred­sjed­nik Mos­ta Bo­žo Pe­trov upo­zo­rio je jav­nost da Zo­ran Milanović i An­drej Plen­ko­vić pri­pre­ma­ju ve­li­ku ko­ali­ci­ju HDZ-a i SDP-a na­kon ru­jan­skih par­la­men­tar­nih iz­bo­ra. Ta­kav je za­klju­čak iz­veo iz či­nje­ni­ce što se čel­ni­ci dvi­ju naj­ja­čih stra­na­ka na­pad­no iz­bje­ga­va­ju jas­no odre­di­ti o pos­li­je­iz­bor­noj ko­ali­ci­ji. Ni­je taj­na i da ne­ki ja­ki me­đu­na­rod­ni igra­či že­le smi­ri­va­nje su­ko­ba iz­me­đu hr­vat­ske lje­vi­ce i des­ni­ce. Una­toč to­me što je velika koalicija sada bli­ža ne­go što je bi­la pri­je ne­ko­li­ko mje­se­ci, ona još uvi­jek ni­je re­al­na op­ci­ja. Ne bi u ovom tre­nut­ku bi­la ni do­bra za Hr­vat­sku jer bi, su­de­ći po pre­diz­bor­nim obe­ća­nji­ma HDZ-a i SDP-a, sa­mo za­ce­men­ti­ra­la sta­nje u ko­jem se tre­nu­tač­no na­la­zi zem­lja. A ono je sve sa­mo ne do­bro. Me­đu­tim, velika koalicija ima­la bi smis­la ka­da bi dvi­je naj­ja­če stran­ke, ko­je su glav­ni kriv­ci za sa­daš­nje sta­nje u Hrvatskoj, že­lje­le oz­bilj­no po­kre­nu­ti stva­ri i pro­ves­ti ne­ke bit­ne pro­mje­ne. U tom slu­ča­ju SDP i HDZ ne bi mo­gli vi­še šu­tje­ti o ve­li­kim raz­li­ka-

Ima­la bi smis­la ka­da bi Plen­ko­vić i Milanović za­is­ta že­lje­li pro­ves­ti ne­ke bit­ne pro­mje­ne

ma u sta­tu­su i pla­ća­ma u jav­nom i pri­vat­nom sek­to­ru. Nig­dje u nor­mal­nom ka­pi­ta­lis­tič­kom svi­je­tu ni­je uobi­ča­je­no da su za is­ti po­sao pla­će u jav­nom sek­to­ru vi­še od plaća u pri­vat­nom sek­to­ru. Jav­ni sek­tor uop­će ni­je osje­tio “se­dam glad­nih go­di­na”, dok je pri­vat­ni sek­tor “ma­sa­kri­ran” broj­nim ot­ka­zi­ma. Jed­na­ko ta­ko Milanović i Plen­ko­vić bi se mo­ra­li slo­ži­ti da je kraj­nje vri­je­me da se kre­ne u oz­bilj­ne pro­mje­ne u zdrav­s­tvu. Jav­na je taj­na da u Hrvatskoj ima ba­rem de­se­tak bol­ni­ca pre­vi­še, ali se to nit­ko u HDZ-u i SDP-u ne usu­di jav­no re­ći, a ka­mo­li ne­što po­du­ze­ti. A u zdrav­s­tvu su ve­li­ke mo­guć­nos­ti za ušte­du. HDZ i SDP ne go­vo­re ni­šta ni o pov­la­šte­nim mi­ro­vi­na­ma ko­je su ogro­man te­ret za pro­ra­čun. Da ne spo­mi­nje­mo uki­da­nje ne­kih žu­pa­ni­ja, op­ći­na i gra­do­va. Ka­da bi HDZ i SDP htje­li za­gris­ti u pro­ble­me, on­da bi velika koalicija bi­la po­želj­na. Pro­blem je u to­me što su nas dvi­je stran­ke, vo­de­ći po­pu­lis­tič­ku eko­nom­sku po­li­ti­ku, do­ve­le u ovu si­tu­aci­ju pa je sada te­ško po­vje­ro­va­ti da su sprem­ne okre­nu­ti plo­ču.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.