U Lonj­skom po­lju ško­la u pri­ro­di za 1300 đa­ka

Je­di­ni park pri­ro­de u Si­sač­ko­mos­la­vač­koj žu­pa­ni­ji nu­di niz edu­ka­tiv­nih i tu­ris­tič­kih sa­dr­ža­ja

Vecernji list - Hrvatska - - 0-24 -

Cilj su­rad­nje s Gra­dom je da dje­ca upoz­na­ju po­dru­čje par­ka pri­ro­de, a za dje­cu će ulaz u park i edu­ka­to­ri bi­ti bes­plat­ni Park pri­ro­de Lonj­sko po­lje je­di­ni je park pri­ro­de ko­ji se na­la­zi u Si­sač­ko-mos­la­vač­koj žu­pa­ni­ji, i je­di­ni či­ji se dio na­la­zi na po­dru­čju Gra­da Si­ska. Ne­ka is­tra­ži­va­nja po­ka­zu­ju da Siš­ča­ni baš i ni­su čes­ti po­sje­ti­te­lji ovog bi­se­ra pri­ro­de na­do­mak nji­ho­vih do­mo­va. Ni­je bi­lo uobi­ča­je­no ni da si­sač­ke ško­le ova­mo vo­de svo­je uče­ni­ke, u sklo­pu ško­le u pri­ro­di ili na iz­le­te, pa se pu­no vi­še iš­lo u Za­greb ili dru­ga­mo, no od ove go­di­ne se to mi­je­nja. Us­ta­no­va Park pri­ro­de Lonj­sko po­lje pot­pi­sa­la je ugo­vor s Gra­dom Si­skom ko­jim se iz grad­skog pro­ra­ču­na su­fi­nan­ci­ra jed­nod­nev­ni iz­let si­sač­kih ško­la­ra­ca u Lonj­sko po­lje. Ta­ko će oko 1200 do 1300 si­sač­kih uče­ni­ka go­diš­nje po­sje­ti­ti ovo po­dru­čje.

Do­ma­ći i stra­ni turisti

– Cilj su­rad­nje s Gra­dom je da dje­ca upoz­na­ju po­dru­čje par­ka pri­ro­de. Na­ža­lost, ta ini­ci­ja­ti­va ni­je doš­la od ško­la, no mi smo to od­lu­či­li po­kre­nu­ti i sada će to funk­ci­oni­ra­ti i slje­de­ćih go­di­na uz po­moć gra­do­va i op­ći­na. Je­dan dio uče­ni­ka već je bio kod nas u svib­nju i lip­nju, a dru­gi će do­ći u ruj­nu. Uklju­čit će­mo se u pro­gram ku­ri­ku­lu­ma ka­ko bi po­sjet ubu­du­će bio kom­pa­ti­bi­lan s nas­tav­nim pro­gra­mom. Gra­do­vi pla­te ulaz­ni­cu, edu­ka­to­ra i rek­vi­zi­te po­put rad­nih lis­ti­ća. Ta dnev­na edu­ka­tiv­na tu­ra ina­če do­đe 55 ku­na, a za dje­cu je 2 bes­plat­na, pre­os­ta­je od ku­će po­ni­je­ti sa­mo sen­dvič i sok – ka­že Edvard Bo­go­vić, vo­di­telj Služ­be za pro­midž­be­ne ak­tiv­nos­ti i ugos­ti­telj­sko-tu­ris­tič­ku dje­lat­nost par­ka pri­ro­de. Slič­ne ugo­vo­re, kao i sa Si­skom, pot­pi­sa­li su i sa Žu­pa­ni­jom, Po­po­va­čom, Ku­ti­nom i dru­gi­ma pa će ta­ko ukup­no 5000 uče­ni­ka s po­dru­čja Si­sač­ko-mos­la­vač­ke žu­pa­ni­je ove go­di­ne do­ći vi­dje­ti Či­goć, Kra­pje, or­ni­to­lo­ške re­zer­va­te, sav­ske ru­kav­ce... Park pri­ro­de pros­ti­re se na 50.650 hek­ta­ra i za­hva­ća po­dru­čje šest gra­do­va i op­ći­na – Si­sak, Ku­ti­na, Po­po­va­ča, Li­pov­lja­ni, Nov­ska i Ja­se­no­vac. Naj­ve­ći dio po­vr­ši­ne po­kri­va­ju ni­zin­ske po­plav­ne šu­me, a naj­z­na­čaj­ni­ji su,

Park pri­ro­de pros­ti­re se na 50.650 hek­ta­ra i za­hva­ća po­dru­čje šest gra­do­va i op­ći­na

u eko­lo­škom po­gle­du, or­ni­to­lo­ški re­zer­va­ti te pri­rod­na mri­jes­ti­li­šta ri­ba. Uz oču­va­nje i za­šti­tu pri­ro­de bit­na dje­lat­nost par­ka pri­ro­de je tu­ri­zam. Ne­tak­nu­ta pri­ro­da, u kom­bi­na­ci­ji s tra­di­cij­skim gra­di­telj­stvom te ukus­nom autoh­to­nom ku­hi­njom i kva­li­tet­nim vi­ni­ma, priv­la­či­li su do sada go­diš­nje iz­me­đu 12.000 i 15.000 po­sje­ti­te­lja u Lonj­sko po­lje. Jed­nod­nev­ni turisti su uglav­nom do­ma­ći, a od onih ko­ji bo­ra­ve vi­še da­na 95 pos­to su stran­ci. Naj­vi­še je Fran­cu­za i Ni­je­ma­ca. Plan je ove go­di­ne broj po­sje­ti­te­lja po­ve­ća­ti na 18.000 te za 3 do 4 go­di­ne do­ći do broj­ke od 22.000 do 25.000 po­sje­ti­te­lja. Je­dan od na­či­na pos­ti­za­nja tog ci­lja je upra­vo su­rad­nja sa ško­la­ma, a ka­ko bi se pri­vuk­lo dru­ge gos­te, pla­ni­ra­ju se i dru­gi pro­jek­ti.

Plan grad­nje pri­jem­nog cen­tra

– Že­li­mo s pri­ja­telj­skim obal­nim žu­pa­ni­ja­ma sklo­pi­ti ugo­vo­re i pri­vu­ći nji­ho­ve ško­lar­ce u ško­lu u pri­ro­di, u tra­ja­nju od ne­ko­li­ko da­na. Uklju­či­li bi­smo u po­sjet i To­pu­sko i dru­ga mjes­ta, a to bi bi­la velika ko­rist za one ko­ji se ba­ve tu­riz­mom i obi­telj­ska po­ljo­pri­vred­na gos­po­dar­stva. Ri­je­ši­li smo do­nek­le pro­blem ni­skog po­dvož­nja­ka u Ja­se­nov­cu zbog ko­jeg auto­bu­si ni­su mo­gli do­la­zi­ti iz tog smje­ra, a že­li­mo i na­pra­vi­ti od­mo­ri­šte kod Lo­vač­ke ku­će u Mu­ži­lov­či­cu ka­mo se do­la­zi pro­ma­tra­ti pti­ce i sto­ku na slo­bod­noj is­pa­ši. Uz to u pri­pre­mi je pro­jekt pri­jem­nog cen­tra Ose­ko­vo ko­ji će­mo kan­di­di­ra­ti na EU fon­do­ve. Ko­štao bi 12 do 15 mi­li­ju­na ku­na i bio bi pra­vi mul­ti­me­di­jal­ni cen­tar – go­vo­ri nam Ivor Sta­ni­vu­ko­vić, rav­na­telj Par­ka pri­ro­de Lonj­sko po­lje. U par­ku pri­ro­de mo­že se obi­ći Kra­pje, se­lo gra­di­telj­ske ba­šti­ne i na­uči­ti vi­še o tra­di­cij­skoj po­sav­skoj ar­hi­tek­tu­ri, dru­gi pro­gram nu­di pri­ču o bi­je­loj ro­di ko­jih se u par­ku gni­jez­di oko sto­ti­njak pa­ro­va, a naj­vi­še u Či­go­ću – europ­skom se­lu ro­da. Edu­ka­cij­ski pro­gram obu­hva­ća i upoz­na­va­nje s vo­do­zem­ci­ma Lonj­skog po­lja, me­đu ko­ji­ma ima i ugro­že­nih vr­sta, kao i upoz­na­va­nje s po­sav­skim ko­njem, lo­kal­nom pa­smi­nom.

Služ­be­ni ulaz u Lonj­sko po­lje, ukup­no ih ima tri

LONJ­SKO PO­LJE PP

1. So­lar­ni ča­mac ne­dav­no su na­ba­vi­li u par­ku, a ide­alan je za pro­ma­tra­če pti­ca 2. Lonj­sko po­lje poz­na­to je po mnoš­tvu pti­čjih vr­sta 3. Et­no­ku­ća u Kra­pju sas­tav­ni je dio po­nu­de par­ka pri­ro­de 4. U par­ku pri­ro­de ti­je­kom go­di­ne odvi­ja­ju se broj­ne tu­ris­tič­ke ma­ni­fes­ta­ci­je

4

3

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.