Smje­štaj u ob­nov­lje­nim tra­di­cij­skim ku­ća­ma

Vecernji list - Hrvatska - - 0-24 -

Iako u Lonj­skom po­lju ne­ma kla­sič­nih ka­fi­ća, pos­to­ji dos­ta OPG-a ko­ji nu­de po­nu­du hra­ne, do­du­še uz naj­a­vu i za vri­je­me ma­ni­fes­ta­ci­ja. – Sada ima­mo 17 do­ma­ćins­ta­va ko­ji se ba­ve ugos­ti­telj­skom po­nu­dom i smje­šta­jem. Tr­ži­šte je po­ka­za­lo ka­ko je dva do če­ti­ri le­ža­ja pre­ma­lo za kva­li­tet­ni­je uklju­če­nje u tu­ris­tič­ki biz­nis, no oni ko­ji su ima­li ve­će ka­pa­ci­te­te još su ih po­di­gli pa os­tva­ru­ju bo­lje re­zul­ta­te. Ukup­no na po­dru­čju par­ka pri­ro­de ima­mo oko 160 le­ža­ja ko­ji ka­te­go­ri­za­ci­jom za­do­vo­lja­va­ju tr­ži­šte. Na­la­ze se uglav­nom u re­vi­ta­li­zi­ra­nim tra­di­cij­skim ku­ća­ma i pred­stav­lja­ju po­se­ban ugo­đaj, tra­žen i pre­poz­nat­ljiv na tr­ži­štu – go­vo­ri Edvard Bo­go­vić. Od smje­štaj­nih ka­pa­ci­te­ta pos­to­ji kam­pi­ra­li­šte kod obi­te­lji Ba­rić u Či­go­ću, kamp kod obi­te­lji Bo­žić u Lo­nji te ne­dav­no otvo­re­ni auto­kamp u Ose­ko­vu kod obi­te­lji Bis­trič­ki.

PP LONJ­SKO PO­LJE

Pti­ca žli­čar­ka za­štit­ni je znak par­ka pri­ro­de

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.